Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 895   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 385   |   Strana 1 / 10


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Vplyv strečingu na kĺbovú pohyblivosť zápasníkov - mladších žiakov
100,0%
3,7 6x
Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách
100,0%
1,1 50x
Modelovanie kognitívnych procesov so zameraním na videnie
100,0%
3,2 1x
Pracovné prostredie - bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
100,0%
2,3 15x
Krízové javy zastupiteľského princípu vládnutia v demokracii
100,0%
0,4 151x
Zisťovanie prevádzkovej schopnosti strojového parku pomocou diagnostiky
100,0%
14,0 10x
Hodnotová orientácia detí a mládeže v nízkoprahovom programe pre deti a mládež
100,0%
0,7 4x
Prenos látky medzi zložkami bezmála dotykových dvojhviezd
100,0%
1,5 1x
Porovnanie využívania nástrojov marketingovej komunikácie u vybraných expresných prepravcov na Slovensku
100,0%
1,0 75x
Canisterapia v sociálnej práci (psom asistovaná terapia)
100,0%
0,1 4x
Rakúsky román pre deti a mládež po roku 1945 - diplomová práca v nemeckom jazyku
100,0%
0,5 0x
Spracovanie FSK signálov s využitím princípov softvérového rádia
100,0%
2,5 23x
Analýza potenciálu multiplayerových PC hier pre rozvoj vodcovských zručností na príklade hry Counterstrike
100,0%
0,8 5x
Rozvoj technickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní.
100,0%
1,5 3x
Model všeobecnej ekonomickej rovnováhy ekonomiky SR
100,0%
0,2 46x
Migrácia v Slovenskej republike a vo vybraných štátoch EU
100,0%
1,2 63x
Človek s postihnutím z pohľadu sociálneho pracovníka
100,0%
0,7 39x
Etika a internetové média (Definícia pojmov, Špecifiká internetového publikovania, Etické problémy v internetových médiách, Etika tradičných médií v čase internetu)
100,0%
1,3 26x
Metódy skúmania nákupného správania vo vybranej obchodnej jednotke
100,0%
0,3 9x
Štúdium vybraných kompozitných návarov v podmienkach abrazívneho opotrebenia
100,0%
10,1 22x
Odolnosť materiálov proti účinkom nástražných výbušných systémov
100,0%
3,7 0x
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0%
1,0 25x
Finančné aspekty ochrany životného prostredia v odpadovom hospodárstve
100,0%
0,9 29x
Rozhodovanie mladých ľudí pri výbere dôchodkovej správcovskej spoločnosti
100,0%
1,1 10x
Požiadavky na schopnosti manažérov orientované na budúcnosť
100,0%
0,4 14x
Liberalizmus verzus komunitarizmus v politickej filozofii
100,0%
0,4 7x
Analýza transformácie kompetencií v procese reforiem verejnej správy
100,0%
0,4 16x
Úlohy sociálneho pracovníka pri organizovaní osvojenia
100,0%
0,7 41x
Analýza nákladov a tržieb v nepravidelnej osobnej doprave v podniku SAD
100,0%
1,2 11x
Využitie psychomotorických hier u detí s poruchami učenia a správania
100,0%
1,8 18x
Paradigma v psychológii (deskriptívny prístup, Thomas Samuel Kuhn)
100,0%
0,8 4x
Význam racionálnej výživy a pohybovej aktivity v zdravom spôsobe života
100,0%
0,5 39x
Ochrana zdravia pri práci v stredisku odbornej výchovy
100,0%
0,5 1x
Vypracovanie podnikateľského plánu vybraného podniku pre externé a interné účely
100,0%
0,8 10x
Analýza konkurencie SLSP a. s. v regióne Zvolen - Banská Bystrica
100,0%
0,6 8x
Posúdenie prirodzenosti drevinového zloženia ochranného pásma NPR Badínsky prales
100,0%
9,5 0x
Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v oblasti prevencie sociálnopatologických javov
100,0%
0,3 8x
Hodnotenie a výber dodávateľov v podniku Doprastav, a.s., Zvolen
100,0%
1,2 13x
Právna úprava regionálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013
100,0%
1,0 45x
Analýza príčin negatívnych postojov zákazníkov k reklame priameho marketingu
100,0%
2,5 20x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: