Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Požiadavky na schopnosti manažérov orientované na budúcnosť

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10514
Posledná úprava
07.06.2019
Zobrazené
1 192 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom diplomovej práce je analyzovať vzdelávacie potreby v podniku na základe identifikovania aktuálneho stavu manažérskych kompetencií s porovnaním požiadaviek znalostí, schopností, postojov a zručností efektívneho manažera v súvislosti s moderným manažmentom v stále meniacom sa prostredí.

Práca sa skladá z teoretickej a výskumnej časti. V teoretickej časti sa zaoberáme stanovením si štandárd požiadaviek na manažéra vychádzajúcich z trendov moderného manažmentu, významom manažérskeho vzdelávania a záver teoretickej časti tvoria metódy analýzy vzdelávacích potrieb.

Ťažiskom práce je výskumná časť, v ktorej sa snažíme analyzovať vzdelávacie potreby vo firme Unilever Slovensko, na základe spracovania dát plynúcich z vyplnených dotazníkov. Výskum je zaujúmavý tým, že sme použli dve rôzne metódy výskumu - priamu a nepriamu, ktorých kombinácia mala slúžiť k vyššej presnosti identifikovania potrieb vzdelávania. V interpretácii sa snažíme vyvodiť určité oblasti a smery vzdelávania a rozvoja manažérov vo firme.

Kľúčové slová:

schopnosti manažérov

vzdelávanie manažérov

analýza

moderný manažment

riadiaci pracovníci

Unilever Slovensko

výskumObsah:
 • Úvod
  Teoretická časť
  1. Požiadavky na schopnosti manažérov orientované na budúcnosť
  1.1. Východiská a očakávané schopnosti manažéra na prelome tisícročia
  1.2 Manažér budúcnosti podľa svetových trendov
  1.3 Trendy rozvoja štýlu riadenia
  1.4 Čo ovplyvňuje riadiacu prax na Slovensku
  II. Slabé stránky manažérov
  2. Význam vzdelávania manažérov
  2.1. Význam vzdelávania manažérov z rôznych hľadísk
  2.2 Podmienky pre efektívny rozvoj manažérov
  2.3 Aké sú hrozby a bariéry pri vzdelávaní
  3. Metódy analýzy vzdelávacích potrieb
  3.1 Východiská pre analýzu vzdelávacích potrieb
  3.2 Aké informácie k tomu potrebujem?
  3.3 Zisťovanie rozdielov medzi súčasnou a požadovanou výkonnosťou
  3.4.Techniky analýzy
  II. Výskumná časť
  4. Cieľ výskumu
  5.Výskumné hypotézy
  6. Metóda výskumu
  7. Charakteristika skúmanej vzorky
  8. Výsledky výskumu
  9. Interpretácia výsledkov výskumu
  Záver
  Literatúra
  Príloha

Zdroje:
 • Parker, S.,P.: International Management, júl 1994
 • Drucker,P.,F.: Pražské posolstvo, Moderní řízení, č. /1997, Praha, Economia a.s.
 • Prokopenko,J.,a kol., Vzdělávání a rozvoj manažerů, Grada Publishing 1996, Praha
 • Innoforum 1/97 s. 12, Innovace v učení podľa executive forum, feb. 1997, s.4
 • Šiller,Ji, Moderní řízení 7\96, str. 6), Druhá strana manažmentu Josef Šiller
 • Bass, M.B.:Podniková organizácia 10/86)Nakladateľstvo technickej literatúry, Praha 1
 • Peters, J.-Waterman, T.:Hledání dokonalosti, Svoboda-Libertas, Praha, 1992
 • Dawson, T.:Principles and practise of Modern Management, London, 1993
 • Kališ,M.:Techniky vedenia ľudí, Bratislava ,1996, Študijný materál pre kurz manažérov, nepublikovaný
 • MR 4/97, s.66, Jan Šícha, Manažérske vzdelávanie v českých podmienkach
 • Manažeři ze střední a východní Evropy pracují déle, MR 6/97, príloha str. II
 • Kališ, M.:Konzultácie k diplomovej práci, osobná informácia, Bratislava, 1998
 • Cole,G.A.:Personal Management Theory and Practice, London, 1996
 • Institute of Management: Manažéri roku 2001, Innoforum, č.1, Prha, 1996
 • Petráčková,V a kol., Akademický slovník cudzích slov, Academia nakladateľstvo AV ČR, Praha 1995
 • Roman Fischer, Pavel Smolek, Moderné Rízení 5/97
 • Teal T.:The Human Side of Management. Harvard Business Review, 11,12/1996, s. 35-44