Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 587   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 29 663   |   Strana 1 / 742


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Sústruženie, charakteristika, kinematika, upínanie obrobkov a nástrojov pri sústružení, geometria reznej hrany a plôch nástrojov
100,0%
0,1 24x
Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách
100,0%
1,1 49x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na stavbách
100,0%
0,2 16x
Seminárna práca na tému Priame zahraničné investície
100,0%
0,2 103x
Česko-Slovenské vzťahy po šestnástich rokoch od rozdelenia ČSFR
100,0%
0,7 5x
Možnosť zapojenia sa SR do globalizačných procesov
100,0%
0,4 16x
Ochrana a bezpečnosť letísk pred činmi protiprávneho zasahovania
100,0%
0,1 21x
Strategický manažment ako podpora prosperity firmy
100,0%
0,6 10x
Implementácia princípov TQM vo vybranej organizácii - semestrálna práca
100,0%
0,8 34x
Liberalizmus verzus komunitarizmus v politickej filozofii
100,0%
0,4 7x
Olympus Corp. - Analýza vstupu na trhy Strednej Európy
100,0%
0,5 10x
Strategický marketing organizácie zameranej na seniorov - Poistovňa APIA
100,0%
0,3 11x
Investície do vedy, výskumu a inovácii v percentách HDP (porovnanie Slovenskej a Českej republiky)
100,0%
0,2 14x
Zisťovanie prevádzkovej schopnosti strojového parku pomocou diagnostiky
100,0%
14,0 10x
Diagnostika Track&Trace systému v Slovenskej pošte pomocou banchmarkingu a analýzy SWOT
100,0%
0,4 4x
Doc. Ing. Václav Dufala, CSc. a kolektív - Financie a mena (vybrané problémy)
100,0%
1,8 13x
Podstata a funkcie peňazí (formy peňazí, teoretický prístup k vymedzeniu peňazí, peňažný trh)
100,0%
0,1 10x
Globalizácia v medzinárodných ekonomických vzťahoch
100,0%
0,3 13x
Podpora financovania v SR z domácich a zahraničných zdrojov
100,0%
0,8 9x
Rodina ako opora pri zvládaní záťaže žiaka strednej školy
100,0%
0,9 9x
Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment
100,0%
2,2 122x
Požiadavky na schopnosti manažérov orientované na budúcnosť
100,0%
0,4 13x
Realizácia základných manažérských funkcií v danom podniku
100,0%
1,4 29x
Geografické problémy životného prostredia okresu Považská Bystrica
100,0%
0,4 3x
Nezamestnanosť a jej riešenie voči absolventom škôl v regióne Liptovský Mikuláš
100,0%
2,4 33x
Veľká Británia - trh práce a politika zamestnanosti
100,0%
2,0 2x
Krízové javy zastupiteľského princípu vládnutia v demokracii
100,0%
0,4 150x
Ekonomika a manažment podniku - vypracované otázky na bákalárske štátnice
100,0%
3,3 6x
Sociálna práca - vypracované tézy na prijímacie skúšky na Bc.
100,0%
0,4 53x
Analýza základných determinantov a subdeterminantov spotreby a úspor
100,0%
0,1 37x
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0%
1,0 24x
Právna úprava regionálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013
100,0%
1,0 45x
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy v sociálnej pedagogike
100,0%
0,1 19x
Analýza konkurencie SLSP a. s. v regióne Zvolen - Banská Bystrica
100,0%
0,6 8x
Podnikateľské stratégie. Porterove konkurenčné stratégie, ich obsah, prednosti a nebezpečenstvá.
100,0%
0,6 18x
Environmentálne dane a ich vplyv na konkurencieschopnosť ekonomiky
100,0%
0,4 19x
Poznámky k predmetu Účtovníctvo - všetko potrebné ku skúške
100,0%
0,4 78x
Finančné aspekty ochrany životného prostredia v odpadovom hospodárstve
100,0%
0,9 27x
The assessment of administrative burdens for enterprises in Slovakia
100,0%
0,2 0x
Hedging a hedgingové stratégie ako forma eliminácie finančných rizík podniku
100,0%
0,2 44x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: