Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 031   projektov
0 nových

Migrácia v Slovenskej republike a vo vybraných štátoch EU

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
66 x
Veľkosť
1,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13345
Posledná úprava
23.11.2020
Zobrazené
2 771 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Na začiatku 21. storočia sa typickým prejavom globalizačných procesov vo svete stáva migrácia. Javy a procesy spojené s medzinárodnou migráciou sú v súčasnosti vysoko diskutovanou témou a svojimi politickými, demografickými, spoločenskými, ekonomickými a kultúrnymi dopadmi sa čoraz viac zaraďuje medzi globálne problémy ľudstva. Obzvlášť znepokojivý je stav v Európe, ktorej obyvateľstvo čelí často publikovaným demografickým zmenám. Na jednej strane obyvateľstvo starne, znižuje sa podiel obyvateľov v produktívnom veku, na druhej strane klesá pôrodnosť. Okolo 90 % z celkového prírastku je tvorených migračným prírastkom a zostávajúcich 10 % prirodzeným prírastkom. Ďalším problémom vo vyspelých ekonomikách je prevládajúci nedostatok nekvalifikovaných, ale i vysokokvalifikovaných pracovných síl. Predmetom diskusie odborníkov je, či by prisťahovalectvo osôb z iných krajín mohlo aspoň čiastočne vyriešiť vzniknutú situáciu. Preto som si ako objekt diplomovej práce zvolila mechanický pohyb obyvateľstva, ktorý zahŕňa všetky typy premiestňovania obyvateľov, čiže zmenu lokalizácie človeka. Je to komplikovaný fenomén, ktorý obsahuje množstvo rozličných variantov priestorových zmien ako sú napr. priestorová, regionálna, geografická mobilita obyvateľstva.

Predmetom diplomovej práce sú ekonomické a sociálne súvislosti migrácie v Slovenskej, Českej a Poľskej republike, porovnanie migrácie v týchto krajinách, hľadanie a zisťovanie rozdielov v sociálnych, ekonomických, politických a demografických dopadoch. V medzinárodnom kontexte závažnosť predkladanej problematiky demonštruje záujem zo strany vládnych, medzivládnych ako i mimovládnych organizácií, existuje množstvo existujúcich i novoprijatých právnych noriem, dokumentov, početné odborné práce, pramene, štatistiky. Na strane porovnávaných krajín však možno povedať, že napriek narastajúcej dôležitosti je migrácia odsúvaná do úzadia. Predmetom záujmu sa stáva v roku 2004, kedy všetky tri krajiny vstúpili do Európskej únie, krajiny sa zaviazali vykonať zásadné zmeny týkajúce sa migračnej stratégie. Akceptovali medzinárodné dokumenty smerujúce k postupnému zjednoteniu migračnej a azylovej politiky členských štátov Európskej únie.
...

Kľúčové slová:

migrácia

emigrácia

imigrácia

demografia

vonkajšia migrácia

migračné toky

migračná politika

zahraničné sťahovanie

medzinárodná migrácia

migrácia obyvateľstvaObsah:
 • ÚVOD
  1. TEORETICKO - METODOLOGICKÝ VSTUP DO PROBLEMATIKY
  1.1 Demografia
  1.1.1 Demografická statika a dynamika
  1.2 Vymedzenie základných pojmov migrácie
  1.2.1 Vonkajšia migrácia
  1.2.2 Vnútorná migrácia
  1.2.3 Migračné toky
  1.2.3.1 Preferenčný model migrácie
  1.2.3.2 Gravitačný model
  1.3 Migračná politika Slovenskej republiky
  1.3.1 Migračná politika ČR
  1.4 Zahraničné sťahovanie
  1.4.1 Definícia a typológia medzinárodnej migrácie
  1.4.2 Faktory prispievajúce k migrácii obyvateľstva
  1.4.3 Sociálno - ekonomické dopady zahraničnej migrácie
  1.5 Štatistika zahraničnej migrácie v Slovenskej republike
  1.5.1 Štatistika zahraničnej migrácie v Českej republike
  1.6 Migrácia ako súčasť medzinárodných hrozieb
  2. ANALÝZA MIGRÁCIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
  2.1. Vývoj emigrácie a imigrácie podľa veku a pohlavia
  2.1.1. Imigrácia v SR
  2.1.1.1 Imigrácia mužov
  2.1.1.2 Desať najvýznamnejších krajín podľa počtu evidovaných prisťahovaných mužov do SR
  2.1.1.3 Imigrácia žien
  2.1.1.4 Desať najvýznamnejších krajín podľa počtu evidovaných prisťahovaných žien do SR
  2.1.2 Emigrácia
  2.1.2.1 Emigrácia mužov
  2.1.2.2 Desať najvýznamnejších krajín podľa počtu evidovaných vysťahovaných zo SR
  2.1.2.3 Emigrácia žien
  2.1.2.4 Desať najvýznamnejších krajín podľa počtu evidovaných vysťahovaných žien zo SR
  2.1.2.5 Saldo migrácie
  2.2 Vnútorné sťahovanie
  2.2.1 Vnútorné sťahovanie z obce do obce
  2.2.2 Vnútorné sťahovanie z okresu do okresu
  2.2.3 Vnútorné sťahovanie z kraja do kraja
  2.3 Prieskum sklonov k migrácii u študentov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne na základe výsledkov empirického prieskumu
  3. ANALÝZA MIGRÁCIE V ČESKEJ A POĽSKEJ REPUBLIKE
  3.1 Vývoj imigrácie a emigrácie v Českej a Poľskej republike
  3.1.1 Imigrácia
  3.1.2. Emigrácia
  3.1.3 Porovnanie salda migrácie v SR a ČR
  3.2 Vnútorné sťahovanie
  3. 2. 1 Vnútorné sťahovanie z obce do obce
  3.2.2. Vnútorné sťahovanie z okresu do okresu
  3.2.3 Vnútorné sťahovanie z okresu do okresu
  3.3 Vývoj imigrácie a emigrácie v Poľskej republike
  3.3.1 Imigrácia v Poľskej republike
  3.3.2 Emigrácia v Poľskej republike
  3.3.3 Porovnanie salda migrácie v SR, ČR a PL
  ZÁVER
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
  PRÍLOHA A

Zdroje:
 • BADE, J. 2005. Evropa v pohybu: Evropské migrace dvou staletí. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 497s. ISBN 80-7106-559-5
 • BRANDES, D. - IVANIČKOVÁ, E. - PEŠEK, J. 1999. Vynútený rozchod: Vyhnanie a vysídlenie z Československa 1938-47 v porovnaní s Poľskom, Maďarskom a Juhosláviou. Bratislava : Veda. 1999. 259s. ISBN 80-224-0586-8
 • BUCHANAN, P. 2004. Smrt Západu: Jak vymíraní obyvatelú a invaze pristehovalcú ohrožuji naši zemi a civilizaci. Praha : Mladá Fronta. 2004. ISBN 80-204-1103-8
 • DIVINSKÝ, B. 2004. Migration Trends in Selected EU Aplicant Countries. Volume V - Slovakia An Acceleration of Challenges for Society. Bratislava : IOM. 2004. 126s.
 • DIVINSKÝ, B. 2005. Zahraničná migrácia v Slovenskej republike. Stav, trendy, spoločenské súvislosti. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung e.V. 2005. 216s. ISBN 80-89149-04-9
 • HANZELOVÁ, E. - KOSTOLNÁ, Z. - REICHOVÁ, D. 2006. Sprístupnenie trhov práce krajín Európskej únie a migrácia za prácou absolventov vysokých škôl SR. 2006. In: Rodina a práca, roč. 6, 2006, č. 6. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny. 2006. 52s. ISSN 1336-7153
 • INTERNATIONAL MIGRATION OUTLOOK. 2007. Francúzsko : Sopemi. 2007. 399s. ISBN 978-92-64-03285-9
 • MATLOVIČ, R. 2005. Geografia obyvateľstva Slovenska so zreteľmi na Rómsku minoritu. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove. Fakulta humanitných a prírodných vied. 2005. 332s. ISBN 80-8068-348-4
 • MLÁDEK, J. - KUSENDOVÁ, D. - MARENČÁKOVÁ, J. - PODOLÁK, P. - VAŇO, B. 2006. Demografická analýza Slovenska. Bratislava: vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave. 2006. 222s. ISBN 80-223-2191-5
 • PAVLÍK, Z. - RYCHTAŘÍKOVÁ, J. - ŠUBRTOVÁ, A. 1986. Základy demografie. Praha : Academia. 1986
 • ROUBÍČEK, V. 1997. Úvod do demografie. Praha : Codex Bohemia. 1997. 736s. ISBN 80-85963-43-4
 • SRB, V. - KUČERA, M. - RŮŽIČKA L. 1971. Demografie. Praha: Svoboda. 1971. 611s.
 • ŠTATISTICKÁ ROČENKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 1996. Bratislava : VEDA. Štatistický úrad Slovenskej republiky. 1996. 699s. ISBN 80-224-0484-5
 • ŠTATISTICKÁ ROČENKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 1997. Bratislava : VEDA. Štatistický úrad Slovenskej republiky. 1997. 750s. ISBN 80-224-0508-6
 • ŠTATISTICKÁ ROČENKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 1998. Bratislava : VEDA. Štatistický úrad Slovenskej republiky. 1998. 750s. ISBN 80-224-0576-0
 • ŠTATISTICKÁ ROČENKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 1999. Bratislava : VEDA. Štatistický úrad Slovenskej republiky. 1999. 750s. ISBN 80-224-0590-6
 • ŠTATISTICKÁ ROČENKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 2000. Bratislava : VEDA. Štatistický úrad Slovenskej republiky. 2000. 702s. ISBN 80-224-0650-3
 • ŠTATISTICKÁ ROČENKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 2001. Bratislava : VEDA. Štatistický úrad Slovenskej republiky. 2001. 702s. ISBN 80-224-0694-5
 • ŠTATISTICKÁ ROČENKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 2002. Bratislava : VEDA. Štatistický úrad Slovenskej republiky. 2002. 743s. ISBN 80-224-0742-9
 • ŠTATISTICKÁ ROČENKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 2003. Bratislava : VEDA. Štatistický úrad Slovenskej republiky. 2003. 744s. ISBN 80-224-0784-4
 • ŠTATISTICKÁ ROČENKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 2004. Bratislava : VEDA. Štatistický úrad Slovenskej republiky. 2004. 744s. ISBN 80-224-0827-1
 • ŠTATISTICKÁ ROČENKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 2005. Bratislava : VEDA. Štatistický úrad Slovenskej republiky. 2005. 720s. ISBN 80-224-0882-4
 • ŠTATISTICKÁ ROČENKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 2006. Bratislava : VEDA. Štatistický úrad Slovenskej republiky. 2006. 680s. ISBN 80-224-0937-5
 • MIGRÁCIA OBYVATEĽSTVA 2005. 2006. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky. Demografická a sociálna štatistika. Sekcia sociálnej štatistiky a demografie. Odbor štatistiky obyvateľstva. marec 2006. 189 s. Číslo 600-0098/2006 kód: 080705
 • ZAHRANIČNÉ SŤAHOVANIE A CUDZINCI V SR V ROKU 2005. 2007. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky. Demografická a sociálna štatistika. Sekcia sociálnej štatistiky a demografie. Odbor štatistiky obyvateľstva. január 2007. 192 s. Číslo 600-0029/2007 kód: 02906
 • VAŇO, B. - JURČOVÁ, D. - MESZÁROŠ, J. 2003. Základy demografie. Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca. 2003. ISBN 80-968927-3-8
 • ...
 • http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=6605 23. 07. 2007. 15,47 hod
 • http://www.crossborderdatabase.de/CBFDSite/cz/NaviThemaPL-CZ.htm 23. 07. 2007 15,21
 • http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=6605 11 14. 09. 2007 19,51 hod
 • http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/datove_udaje/ciz_ekonomicka_aktivita 27. 10. 2007 21,01
 • http://www.rozvojovevzdelavanie.sk/pojmy/migracia.html 17. 2. 2008 19,57 hod
 • http://www.employment.gov.sk/new/print.php?SMC=1&id=1869 17. 2. 2008 20,31 hod
 • http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=9f746065-08d5-402a-b2ed-31c9923d9766 17. 2. 2008 21,03 hod
 • http://www.euractiv.sk/socialna-politika/analyza/rozsirena-europa-a-migracia 21. 2. 2008 17,31 hod
 • http://www.employment.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=343 21. 2. 2008 17,47
 • http://www.slobodka.org/programs/epolitika/2002/07/20020722182534.asp 21. 2. 2008 20,33
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko