Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 035   projektov
0 nových

Podmienky používania


Znenie

Všetky dáta osobnej povahy sú databázovo spracované v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov v informačných systémoch č. 52/1998. K poskytnutým dátam má prístup iba prevádzkovateľ servera Zadania-seminarky.sk a tieto dáta nebudú za žiadnych okolností poskytnuté tretím osobám. Používateľove práva sú plne v súvislosti s prístupom k informáciám a ich ochrane podľa §12 a §21 zákona č. 52/1998.

Všetky štúdijné materiály prezentované na stránkach Zadania-seminarky.sk sú diela svojich autorov a v tomto zmysle tiež podliehajú v plnom rozsahu autorskému právu. Zneužitie a úprava materiálov bez súhlasu autorov nie je prípustná. Copyright © 2006 - 2024 nolimit | DEVELOPERS a spoločnosť autorov.

Podmienky registrácie

Upravujú používanie služieb, poskytovaných serverom Zadania-seminarky.sk. Prevádzkuje nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. (IČO: 46526951).

Nasledujúci text je "zmluvným ujednaním", ktorého odsúhlasením sa používateľ nižšie uvedených služieb (ďalej len "Používateľ" či "Používatelia") zaväzuje dodržiavať pravidlá v ňom stanovených (ďalej len "Podmienky registrácie").

V prípade porušenia podmienok registrácie ktorýmkoľvek Používateľom nižšie uvedených služieb môže Prevádzkovateľ uplatniť opatrenia obsiahnuté v týchto podmienkach registrácie.

Tieto podmienky registrácie upravujú nasledujúce prvky používania služieb servera Zadania-seminarky.sk

 • Registrácia do databázy používateľov
 • Nahrávanie nových projektov do databázy servera
 • Získavanie kreditov v rámci užívateľského účtu
 • Zasielanie odkazov iným používateľom

ČASŤ 1.
Pravidlá používania servera Zadania-seminarky.sk


 • Server Zadania-seminarky.sk umožňuje používateľom sťahovať študijné materiály bezplatne (pri projektoch do veľkosti 2 strán ak nie je určené inak). U prác väčšieho rozsahu je za stiahnutie jednej práce sťahujúcemu odpočítaná výška uvedenej ceny práce z celkového účtu kreditového zostatku (ak sa nejedná o výnimku).
 • Používateľ má možnosť v rámci svojho účtu pridávať projekty do databázy projektu Zadania-seminarky.sk. Za pridávanie každej práce mu náleží odmena vo forme kreditov, ktorú získava po prvom stiahnutí projektu iným užívateľom. Výška tejto odmeny (BONUSU) je 80% z výšky ceny projektu, ktorú určuje sám autor projektu. Odmenu vo forme kreditov udeľuje systém Zadania-seminarky.sk pri stiahnutí projektu. Maximálny počet pridaných projektov je neobmedzený.
 • Všetky materiály, ktoré používateľ na server nahráva, poskytuje prevádzkovateľovi pod licenciou GNU FDL(GNU Free Documentation License).
 • Autorské práva používateľa vzťahujúce sa k pridaným študijným materiálom do databázy servera Zadania-seminarky.sk, NIE SÚ týmto NARUŠENÉ.
 • Študijným materiálom sa rozumie textová alebo graficky vizuálna informácia, ktorá slúži študentom a študujúcim k rozvoji ich vzdelania a ktorá má zmysluplný obsah a ktorá je zasielaná do databázy projektu Zadania-seminarky.sk v elektronickej forme.
 • O zmysluplnosti obsahu študijných materiálov rozhoduje administrátor alebo Prevádzkovateľ.
 • Provádzkovateľ sa zaväzuje, že informácie, ktoré o sebe používateľ pri vytvorení svojho účtu uviedol, neposkytne tretej osobe s výnimkou oficiálnych žiadostí Polície SR a orgánov štátnej správy oprávnených k vyžiadaniu daných informácii podľa zákona.
 • Používateľ sa zaväzuje, že do databázy projektu bude prídavať iba študijné materiály či iné materiály potrebné k štúdiu.
 • Používateľ sa zaväzuje, že v rámci projektu nebude používať vulgárne výrazy čí frázy, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, ako napríklad texty so sexuálnym, rasistickým, xenofóbnym či urážlivým významom.
 • Používateľ sa zaväzuje, že texty či iné materiály, ktoré do databázy projektu pridáva, sú jeho vlastnými výtvormi alebo má k uverejneniu týchto materiálov súhlas autora.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v systéme s okamžitou platnosťou zablokovať alebo zrušiť účet používateľa:
  v prípade porušenia Podmienok registrácie.
  ktorý svoj účet postúpil, či už úplatne, alebo bezúplatne inému Používateľovi alebo tretej osobe.
  ktorý je používaný pre rozosielanie hromadných nevyžiadaných správ (tzv. spamu).
  ktorý bol vytvorený, ale nebol používaný dlhšie ako 1 rok.
  ktorý slúži k páchaniu alebo napomáhaniu k páchaniu trestnej činnosti či činnosti, ktorá je v rozpore s obecne uznávanými etickými a morálnými pravidlami spoločnosti.
  ktorý bol vytvorený tak, aby zvolená prezývka budila pohoršenie či bola v rozpore s obecne uznávanými etickými a morálnými pravidlami.
  ktorý bol vytvorený tak, že zvolená prezývka nemá súvislosť s menom používateľa služby a budí dojem, že Používateľom je iný v rámci celosvetovej počítačovej siete internet obecne známy používateľ.
  ktorý bol vytvorený tak, že zvolená prezývka nemá súvislosť s menom právnickej, či fyzickej osoby, ktorá je používateľom, a budí dojem, že požívateľom služby je iná obecne známa právnická alebo fyzická osoba.
  ktorý bol používaný v rozpore s obecne uznávanými etickými a morálnými pravidlami spoločnosti.
  ktorého Používateľ sa pokúsil prihlásiť ako iný používateľ čím sa svojím jednaním pokúsil narušiť stabilitu a chod projektu Zadania-seminarky.sk.
 • Prevádzkovateľ má právo odobrať používateľovi kredity získané v rozpore s podmienkami registrácie alebo inak neoprávnene získanými.
 • Prevádzkovateľ má právo vymazať práce z databázy, nahrané používateľom, pokiaľ tieto práce akokoľvek porušujú podmienky registrácie, alebo sa prejaví ich pochybné autorstvo.
 • Prevádkovateľ má právo kedykoľvek zmeniť sadzby kreditov podľa aktuálneho vývoja, hlavne v prípade rizika vzniku platobnej inflácie či prevádzkových strát.
 • Pokiaľ používateľ vrámci svojho účtu odsúhlasí v nastaveniach "Povoliť odosielanie noviniek na email", je prevádzkovateľ oprávnený zasielať používateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré projekt Zadania-seminarky.sk ponúka, o novinkách, ktoré ponúkajú ostatné služby prevádzkované prevádzkovateľom, a o produktoch tretích osôb a to aj s reklamnou informáciou.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podmieniť stiahnutie študijných materiálov, prídaných Používateľmi, zadaním kódu pre stiahnutie.
 • Prevádzkovateľ si v prípade zablokovania alebo zrušenia účtu Používateľa vyhradzuje právo ponechať súbory projektov v databáze.
 • Prevádzkovateľ si vyhrazuje právo odobrať akékoľvek množstvo kreditov používateľovi, pokiaľ to uzná za vhodné.
 • Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nemá žiadnu možnosť overiť autenticitu autora resp. autorstva projektu práce, preto pri pridávaní projektu a zaškrtnutím políčka "Súhlasím s podmienkami používania" vyhlasuje, že je jeho autorom alebo vlastníkom práv na jeho rozširovanie.
 • Pridaním súboru / súborov projektov do databázy autor súhlasí s tým, aby pridaný súbor / súbory bol prístupný ostatným návštevníkom portálu na stiahnutie.
 • Používateľ má možnosť odstrániť z databázy súbor projektu prostredníctvom CMS systému iba v prípade, že jeho účet nebol zablokovaný alebo zrušený.
 • V prípade zablokovaného alebo zrušeného účtu, Používateľ má možnosť odstrániť z databázy súbor projektu písomnou žiadosťou na adresu Prevádzkovateľa bez udania dôvodu. Totožnosť Používateľa musí byť v žiadosti úradne overená a jeho meno a priezvisko musia byť zhodné s údajmi vyplnenými pri registrácií.
 • Prevádzkovateľ pri autorizácii posudzuje obsahovú kvalitu súboru projektu algoritmom.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pri kontrole projektu vytvárať obrazový náhľad a umiestniť ho ako náhľad k projektu.
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah súboru projektu, ani za správnosť záznamov v texte alebo vyplnenom profile.

ČASŤ 2.
Záverečné ustanovenia


* 1. Používateľ berie na vedomie, že zriadenie používateľského účtu v rámci projektu Zadania-seminarky.sk má právo využívať všetky vyššie zmienené služby (tj. nahrávanie nových projektov do databázy projektu Zadania-seminarky.sk, získavanie kreditov v rámci používateľského účtu, zasielanie komentárov iným používateľom).
* 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody, ktoré používateľovi vznikli, pokiaľ používateľ nebude včas informovaný o prípadných akýchkoľvek zmenách ktorýchkoľvek z vyššie uvedených služieb iba preto, že nevyužíva jednu z nich.
* 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu zmluvných ujednaní, zmenu užitia ktorýchkoľvek z vyššie zmienených služieb, a to i bez predchádzajúceho upozornenia.
* 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na 14 dňovú lehotu od dňa nahlásenia porušovania autorského práva iným používateľom, na kontaktovanie emailom autora projektu. Ak autor projektu neodpovie do 14 dní od zaslania výzvy na uvedený email pri registrácií, nahláseny projekt bude automaticky z databázy vymazaný.

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

Riešenie sporov

Všetky spory vzniknuté v súvislosti s týmito podmienkami budú riešené predovšetkým dohodou. Všetky spory, ktoré nemôžu byť vyriešené zmierlivo, musia byť predložené k uzneseniu všeobecného súdu práva v krajine prevádzkovateľa. Spory je taktiež možné riešiť prostredníctvom orgánu dozoru.

Ochrana a spracovanie osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi budeme zaobchádzať dôverne a pracovať s nimi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Údaje budú použité iba na účel overenia totožnosti a nebudú poskytnuté žiadnym tretím osobám. Pokiaľ nás o to požiadate pomocou emailu alebo kontaktného formulára v sekcii Kontakt, Vaše údaje budú z databázy odstránené.

Prihlasovací login je anonymné určenie autora a zároveň sa používa na prihlásenie na virtuálny účet. Prihlasovacie heslo sa vygeneruje náhodne. Všetky prihlasovacie údaje sa okamžite odosielajú na váš mail. Po prvom prihlásení si heslo môžete zmeniť a doplniť ďalšie údaje do vášho profilu. Nový účet môže byť vytvorený len na jedno prihlasovacie meno. Po úspešnej registrácii je potrebné účet aktivovať.

V projekte na stránkach Zadania-seminarky.sk nebude na žiadnom mieste vypísaný osobný údaj. Na identifikáciu medzi všetkými autormi slúži iba ID číslo účtu a prihlasovacie meno (nick).

Poskytovanie osobných údajov

Používanie portálu Zadania-seminarky.sk nevyžaduje zadanie žiadných osobných údajov.
Niektoré údaje, poskytnuté pri vytvorení účtu majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení. Prevádzkovateľ portálu Zadania-seminarky.sk sa týmto zákonom riadi a koná všetko v súlade s uvedeným zákonom a tak, aby osobné údaje používateľov serveru Zadania-seminarky.sk boli ochránené.

Použitie osobných údajov

Vytvorenie účtu vyžaduje zadanie emailu a prihlasovacieho mena (nicku). Táto registrácia používateľovi umožní získať niekoľko výhod určených špeciálne pre takto registrovaných návštevníkov.
Reklamným agenturám a daľším partnerom budú poskytované iba údaje v agregovanej podobe tak, aby nebolo možné určiť pôvodcov jednotlivých informácií. Poskytnuté mailové adresy sú určené iba pre komunikáciu portálu Zadania-seminarky.sk so svojími návštevníkmi.
Poskytnuté e-mailové adresy nebudú poskutnuté tretím osobám. Portál Zadania-seminarky.sk a jeho prevádzkovateľ, si vyhradzujú právo použiť mailové adresy registrovaných uživateľov k zasielaniu informácií o novinkách a nových službách portálu Zadania-seminarky.sk a prevádzkovateľa portálu.
Súčasťou týchto správ môžu byť taktiež reklamné informácie, ktoré budú vždy jasne označené a nepresiahnú polovicu zasielanej správy. Portál Zadania-seminarky.sk môže zaslať maximálne jednu správu s reklamnou informáciou týždenne. Každý registrovaný uživateľ má právo zasielanie týchto správ zo strany portálu Zadania-seminarky.sk a ďalších webov prevádzkovaných prevádzkovateľom projektu Zadania-seminarky.sk kedykoľvek zakázať, a to v osobných nastaveniach.
Portál Zadania-seminarky.sk a jeho prevádzkovateľ, učinia všetko, čo je v ich silách, aby ochránili údaje registrovaných používateľov pred zneužitím a s výnimkou agregovaných údajov ich nebudú poskytovať tretím osobám. Tento záväzok sa nevzťahuje na údaje, ktoré môže požadovať Policajný zbor Slovenskej republiky či iné štátne orgány podľa platných právnych predpisov.

Rozšírenie osobných údajov

V prípade súťaží, výherných akcí, kvízov a podobných aktivít môže prevádzkovateľ portálu Zadania-seminarky.sk od účastníkov tejto akcie požadovať aj ďalšie osobné údaje, ktoré sú podľa platných právnych predpisov potrebné na overenie totožnosti osoby, ktorá sa zúčastňuje danej akcie, alebo údajov potrebných, podľa spôsobu akcie, na upovedomenie prípadných víťazov. Informácie získané o používateľoch zúčastňujúcich sa akcie sponzorovanej tretím subjektom a to vrátane takto získaných osobných údajov, môžu byť tomuto tretiemu subjektu poskytnuté.

Zadania-seminarky.sk si vyhradzuje právo zverejniť mená a prípadne iné informácie o víťazoch danej akcie. Akékoľvek informácie, ktoré používateľ portálu Zadania-seminarky.sk poskytne tretím osobám pri kúpe tovaru, služieb či inej činnosti, sprostredkovanej pre tretie osoby portálom Zadania-seminarky.sk, sú chránené podľa pravidiel tohto partnera a nevzťahujú sa na ne pravidlá uvedené na tejto stránke.

Práva používateľa portálu Zadania-seminarky.sk

Podľa Zákona o ochrane osobných údajov má každý používateľ, ktorý poskytol osobné údaje, právo písomne (alebo formou mailu) požiadať správcu dát o poskytnutie informácií o tom, ktorými osobnými údajmi o ňom správca disponuje. Každý registrovaný používateľ súhlasí s podmienkami zverejnenia jednotlivých projektov. Autor (osoba, ktorá projekty pre potreby zverejnenia na portáli Zadania-seminarky.sk poskytla) sa zrieka akejkoľvek finančnej odmeny, vrátane provízii, po celú dobu zverejnenia projektu, teda na dobu neurčitú. Administrátori môžu aktívnych autorov odmeňovať akýmkoľvek spôsobom, ktorý si sami určia, s ktorým autor pri pridávaní súhlasi a akceptuje. Právo a potvrdenie autorstva na zverejnenie autorského diela udáva sám autor pridaním projektu a akceptovaním podmienok používania portálu Zadania-seminarky.sk. Potvrdenie a akceptovanie podmienok používania sa nachádza na dvoch miestach. Pri pridávaní nového projektu, pri novej registrácií. Odkaz na Podmienky používania sa nadhádza v dolnej časti stránky Zadania-seminarky.sk.