Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 895   projektov
0 nových

Podnikateľské stratégie. Porterove konkurenčné stratégie, ich obsah, prednosti a nebezpečenstvá.

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41263
Posledná úprava
27.12.2012
Zobrazené
3 024 x
Autor:
6kacicka6
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Stratégia je súčasťou každého podnikania a týka sa podnikov na všetkých úrovniach. Od malých cez stredné až k veľkým podnikom. Dobrá stratégia podniku zaručuje konkurenčnú výhodu a predstih pred ostatnými súpermi. Cieľom každého podniku je dosiahnuť zisk a určitú výhodu alebo odlišnosť od ostatných podnikov. Kľúčovým faktorom na získanie lepšieho postavenia je práve podnikateľská stratégia. Tieto výhody môže podnik získať napríklad ponukou rovnakých produktov za nižšiu cenu, alebo môže podnik ponúknuť úplne iný, lepší produkt.

Vhodnou stratégiou podnik súperí s konkurenciou o pozornosť zákazníkov. Podnikateľská stratégia odpovedá na otázky aké tovary bude podnik ponúkať, akej cieľovej skupine budú určené a za akú cenu. Správne určená stratégia podnik posunie o krok bližšie k naplneniu cieľov, avšak zle zvolená stratégia podniku prinesie finančné a iné problémy.

Práca sa zaoberá problematikou podnikateľských stratégií pričom, značná pozornosť je venovaná Porterovým konkurenčným stratégiám, ich obsahu, výhodám a tiež nevýhodám. 

Prvá kapitola definuje podnikateľské stratégie, ich tvorbu a typy jednotlivých stratégií. V druhej kapitole je venovaná pozornosť Porterovým konkurenčným stratégiám. Kapitola popisuje Porterov model piatich síl a tiež rozoberá jeho jednotlivé stratégie.

Kľúčové slová:

podnikateľské stratégie

podnikateľská stratégia

Porterove konkurenčné stratégie

typy stratégiíObsah:
 • ZOZNAM OBRÁZKOV A TABULIEK 8
  ÚVOD 9
  1. PODNIKATEĽSKÉ STRATÉGIE 10
  1.1 Tvorba podnikateľských stratégií 10
  1.2 Technika SPACE 11
  1.3 Typy konkurentov a podnikateľských stratégií 13
  2. PORTEROVE KONKURENČNÉ STRATÉGIE 16
  2.1 Porterov model piatich síl 17
  2.2 Konkurenčné stratégie 19
  2.3 Stratégia nákladového vodcovstva 20
  2.4 Diferenciačná stratégia 22
  2.5 Špecializačná stratégia 23
  ZÁVER 25
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 26

Zdroje:
 • KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O. Firemní strategie. Plánování a realizace. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-657-8
 • MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1911-5
 • PORTER, M. Konkurenční strategie. Metódy pro analýzy odvětví a konkurentú. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-11-2
 • SAKÁL, P. a kol. Strategický manažment v praxi manažéra. Bratislava: Tripsoft, 2007. ISBN 978-80-89291-04-5
 • SAKÁL, P., PODSKĽAN, A. Strategický manažment. Bratislava: STU, 2004. ISBN 80-227-2153-0
 • SEDLÁK, M. Manažment. Bratislava: Elita, 1997. ISBN 80-8044-015-8
 • SEDLÁK, M. Manažment. Bratislava: Iura Edition, 2007. ISBN 80-80781330
 • SLÁVIK, Š. Stratégia riadenia podniku. Bratislava: Sprint, 1999. ISBN 80-88848-41-5
 • SLÁVIK, Š. Strategický manažment. Bratislava: Sprint, 2005, ISBN 80-89085-49-0