Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Ján Murgaš - Plánovanie (Teória plánovania, Metodológia plánovania, Kontrola plnenia plánov)

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
27 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13881
Posledná úprava
20.09.2021
Zobrazené
2 500 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Predvídanie patrí k najstarším ľudským aktivitám. Z neho sa sformovalo plánovanie, ktoré je v súčasnosti prioritnou funkciou riadenia a organickou súčasťou manažmentu v podniku.
Prechodom od centrálne plánovanej ekonomiky na trhovú a v podmienkach turbulencie prostredia sa môže zdať, že plánovanie stráca na svojom význame. Nie je tomu tak. Naopak získava ešte významnejšie pozície tým, že umožňuje predvídať vývoj viacvariantne a pripraviť sa podnikovému manažmentu na možné prekvapenia.
Sotva v reálnom ekonomickom živote začne fyzická či právnická osoba podnikať či podnikajú bez toho, aby plánovali svoju činnosť a mali vytýčené ciele, úlohy a výsledky, ktoré očakávajú.
Predkladaná publikácia sa zaoberá teóriou a metodológiou plánovania. Je určená najmä pre študentov a doktorandov Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Rovnako poslúži aj študentom z ostatných fakúlt SPU v Nitre ako aj ostatnej verejnosti najmä z kruhu podnikateľského sveta. Predkladaná publikácia si nekladie za cieľ komplexne aplikovať celú problematiku plánovania. Tým sa budú zaoberať ďalšie pripravované publikácie ako napríklad investičné a finančné plánovanie, marketingové, výrobné a pesonálne plánovanie a pod. Tento prístup volíme z toho dôvodu, aby záujemca o základy plánovania nemusel si zaobstarávať publikáciu o komplexnom plánovaní v podniku, čo konečne súvisí aj so študijnými zameraniami na fakulte a univerzite.
Autor ďakuje oponentom za oponovanie publikácie. S vďakou príjmem pripomienky či námety na ďalšie skvalitnenie publikácie.
...

Kľúčové slová:

firma

plánovanie

firemné plánovanie

manažment

rozpočet

podnik

podnikanie

ekonomika

benchmarking

hospodárenie

skúsenostná krivka

AMPS

kontrola

kontrola plnenia plánov

plnenie plánovObsah:
 • 1. TEÓRIA PLÁNOVANIA 7
  1.1. Manažment a plánovanie 7
  1.2. Plánovanie a plán - definovanie základných pojmov 9
  1.3. Zmysel a poslanie podniku 11
  1.4. Ciele a úlohy plánu 12
  1.5. Stratégie a taktiky v plánovaní 17
  1.6. Postupy, pravidlá, programy,rozpočty a princípy v plánovaní 18
  1.7. Benchmarking v plánovaní (cieľová úroveň, cieľová hodnota) 21
  1.8.Hierarchia a sústava plánov v podniku 26
  1.9. Organizácia plánovania v podniku 37
  2. METODOLÓGIA PLÁNOVANIA 40
  2.1. Metódy a techniky plánovania 40
  2.2. Riziko v podnikaní a jeho riešenie v plánovaní 56
  2.3. Miera hospodárnosti - skúsenostný efekt - skúsenostná krivka (učiaca krivka) 62
  2.4. Hodnotenie podniku (odvetvia) AMPS - retrospektívna analýza - východisko pre plánovanie 65
  2.5. Náklady a oceňovanie výsledkov v plánovaní 72
  3. KONTROLA PLNENIA PLÁNOV 78
  3.1. Základy teórie kontroly 78
  3.2. Vývojové štádia kontroly v podnikoch, jej obsah, organizácia a kompetencie 81
  3.3. Formy kontroly plnenia plánov 82
  3.4. Metódy kontroly plnenia plánu v podniku 83
  POUŽITÁ LITERATÚRA 85

Zdroje:
 • COPELAND, T. - KOLLER, T. - MURRIN, J.: Stanovení hodnoty firem. Victoria publishig. Praha, s.360. ISBN 80-85605-41-4
 • ČUNDERLÍK, D.: Riziko v podnikaní. Agroinštitút Nitra, 1993, s.192. ISBN 80-7139-025-9
 • DRUCKER, P.F.: Inovace a podnikavost, Management Press Praha, 1993. ISBN 80-85603-29-2
 • FOTR, J.: Jak hodnotiť a znižovať podnikateľské riziko. Management Press Praha, 1992, s.150. ISBN 80-85603-06-3
 • FREIBEG, F.: Finančný controlling, Management Press, Risgier ČR, Praha, 1996, s.214. ISBN 80-8044-028-4
 • GROFÍK, R. a kol.: Štatistika. Príroda Bratislava, 1987, s.513, 64-012-87 ŠM
 • GRZNÁR, M.: Dlhodobé a strednodobé plánovanie v poľnohospodárstve. Príroda Bratislava, 1980, s.233.
 • HRON,J.-TICHÁ, J.-DOHNAL, J.: Strategické řízení. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, 1995, s.220. Vydavateľ: PEF ČZU Praha, Tlač: Reprografické stúdio PEF ČZU. ISBN 80-213-0255-0
 • KOONTZ, H. - WEINRICH, H.: Management. Victoria publishing, Praha, 1993, s.659. ISBN 80-85605-45-7
 • KOTLER, P.: Marketing manatement. Victoria publishing Praha, 1991, s.78. ISBN 80-85605-08-2
 • MURGAŠ, J.: Prognostika a manažérske plánovanie. VŠP v Nitre vo VaES VŠP, 1994. ISBN 80-7137-181-5
 • MURGAŠ, J. a kol.: Podnikateľaký plán Agroressu, a.s. Senica. SPU Nitra, 1998
 • PEARCE, W.D. a kol.: Macmillanův slovník moderní ekonomie. Victoria publishing Praha, 1992, s.549. ISBN 80-856-05-42-2
 • PILKOVÁ, A. a kol.: Manažérske plánovanie. Edičné stredisko VŠE v Bratislave, 1992, s.230. ISBN 80-225-0356-6
 • PILKOVÁ, A. - GRZNÁR, M. - Režňaková, M. - Štrbová, E.: Firemné plánovanie. ES EÚ Bratislava, 1994, s.183. ISBN 80-225-0572-2
 • PRESNER, L.A: Slovník mezinárodního podnikání. Victoria publishing. Praha, 1995, s.301. ISBN 80-85605-73-2
 • ŠLOSÁR, R. - ŠLOSÁROVÁ, A. - MAJTAN, Š.: Výkladový slovník ekonomických pojmov. SPN Bratislava, 1992, s.2555. ISBN 80-08-00869-5
 • THOMAS, H. - WONNACOT - RONALD J.WONNACOT: Statistika pro obchod a hospodářství. Victoria publishing Praha, s.891. ISBN 80-85605-09-0
 • VLČEK, J. a kol.: Výkladový lexikon pojmů tržní ekonomiky. VP a.s. Praha, 1992. Vytiskla FMV Praha. ISBN 80-85605-26-0
 • VYSUŠIL, J.: Planování není přežitek. Edice Tajomství prosperity, vydala Profess Praha. ISBN 80-85235-18-8