Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Návrh zdokonalenia systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
57 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14141
Posledná úprava
12.07.2022
Zobrazené
11 460 x
Autor:
kuligan
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Zamestnanec v podniku je dôležitým súčiniteľom pre efektívne smerovanie podniku a dosiahnutie strategických cieľov. Vzájomná súhra medzi nadriadeným a podriadeným, súhra postojov a názorov v oblasti riadenia ľudských zdrojov v nadväznosti na ciele podniku je dôležitým elementom pre prosperitu podniku.
Hodnotenie a odmeňovanie sú dôležité nástroje personálneho manažmentu a pri ich správnej a citlivej prepojenosti podnik dokáže ovplyvniť celý mechanizmus chodu podniku a následne presadenie sa na trhu.
Cieľom mojej bakalárskej práce je komplexne analyzovať systém hodnotenia a odmeňovania pracovníkov z teoreticko-pojmového hľadiska. Tieto poznatky aplikovať do praktickej roviny. Cez analýzu súčasného stavu systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku navrhnúť zdokonalenie a zlepšenie týchto funkcií personálneho manažmentu.
...
Riadenie ľudských zdrojov predstavuje strategický a premyslený logický prístup k riadeniu ľudí, ktorý sa individuálne a kolektívne podieľajú na efektívnom plnení cieľov podniku. Riadenie ľudských zdrojov dosahuje svoj hlavný cieľ plnením dvoch základných úloh zameraných na:
1. Zabezpečenie potrebného počtu zamestnancov v požadovanej profesijnej kvalifikačnej štruktúre a dynamickom súlade so strategickými cieľmi podniku.
2. Zosúladenie správania zamestnancov so strategickými cieľmi podniku.

Efektívne plnenie týchto základných úloh riadenia ľudských zdrojov vyžaduje širokú paletu rôznych činností, ktoré sú označované ako personálne funkcie, ktoré sú vymedzené v logickej nadväznosti takto:
...

Kľúčové slová:

manažment

mzda

výplata

odmena zamestnanec

systém hdnotenia

odmeňovanie

odmeňovanie zamestnancov

štruktúra zamestnancov

SWOT analýza

personálna stratégia

riadenie ľudských zdrojov

hodnotenieObsah:
 • ÚVOD
  1 TEORETICKO-POJMOVÁ CHARAKTERISTIKA PROBLEMATIKY
  1.1 Riadenie ľudských zdrojov
  1.2 Hodnotenie pracovníkov
  1.2.1 Podstata a význam hodnotenia pracovníkov
  1.2.2 Predmet a kritériá hodnotenia pracovníkov
  1.2.3 Metódy hodnotenia pracovníkov
  1.2.4 Spôsob oznámenia výsledkov zisťovania a preverovania plnenia požiadaviek na kvalitu pracovného výkonu
  1.2.5 Systém hodnotenia pracovníkov
  1.3 Odmeňovanie pracovníkov
  1.3.1 Systém odmeňovania
  1.3.2 Zložky systému odmeňovania
  2 CHARAKTERISTIKA PODNIKU
  2.1 Profil spoločnosti
  2.2 História spoločnosti
  2.3 Komplexná zodpovednosť organizačných útvarov
  2.5 Personálna stratégia spoločnosti
  3 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU SYSTÉMU HODNOTENIA A ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV VO VYBRANOM PODNIKU
  3.1 Analýza systému hodnotenia zamestnancov
  3.1.1 Hodnotenie výkonu zamestnancov
  Hodnotenie spokojnosti zamestnancov
  3.2 Analýza systému odmeňovania zamestnancov
  3.2.1 Stanovenie mzdy
  3.2.2 Proces odmeňovania
  3.2.3 Náhrady mzdy a mzdové zvýhodnenie
  3.2.4 Ďalšie formy odmeňovania
  4 NÁVRH ZDOKONALENIA SYSTÉMU HODNOTENIA A ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV VO VYBRANOM PODNIKU
  4.1 Zhodnotenie poznatkov z analýzy systému hodnotenia a odmeňovania
  4.2 Návrh zdokonalenia systému hodnotenia a odmeňovania
  5 ZHODNOTENIE NAVRHOVANÝCH RIEŠENÍ
  ZÁVER
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

Zdroje:
 • ARMSTRONG, M. Personální management. Praha: Grada Publishing, 1999, s. 593-597.
 • KACHAŇÁKOVÁ, A. Riadenie ľudských zdrojov. Bratislava: EKONÓM, 1999, s. 122-126, 130, 165-172, 179-180.
 • KOUBEK, J. Rízení lidských zdroju. Praha: MANAGEMENT PRESS, 1998, s.151, 166.
 • MILKOVICH, G. T. - BODREAU, J. W. Rízení lidských zdroju. Praha: Grada Publishing, 1993, s. 157-158, 500, 534.
 • Nariadenie vlády SR č. 525/2004 Z. z.
 • PICHŇA,J. Základy personalistiky I.. Bratislava: SOFA,1994, s. 45, 48-55, 59-60, 111.
 • ZÁKONY 2004. Bratislava: Poradca s.r.o., 2004
 • WILLIAM, B. WERTHER, KEITH, D. Lidský faktor a personální manažment. Praha: Victoria Publishing, 1992, s. 365.
 • http://mtftt.analogia.sk
 • Informačná príručka zamestnanca
 • Organizačná smernica OS 18-OP-001, 2003
 • Organizačný poriadok
 • Kolektívna zmluva
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko