Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Strategický manažment ako podpora prosperity firmy

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3645
Posledná úprava
05.05.2017
Zobrazené
5 371 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Bakalárska práca je venovaná problematike strategického manažmentu, ktorého využitie je nevyhnutným predpokladom úspešného podniku. Definuje základné pojmy ako stratégia a strategický manažment. Popisuje ich historický vývoj, druhy a prístupy k ich vymedzeniu. Sú v nej uvedené úrovne stratégie, porovnanie stratégie s taktikovu, opis procesu strategického manažmentu, analýza externého a interného prostredia a stručná charakteristika najčastejšie používaných metód. Podrobnejšie rozoberá analýzu SWOT a benchmarking. Charakterizuje ich a dáva praktický návod na ich aplikáciu v akomkoľvek podniku. Je v nej obsiahnuté aj vzájomné porovnanie analýzy SWOT a benchmarkingu, s jeho následným zhodnotením. Práca je doplnená množstvom obrázkov a tabuliek, pre lepšie a názornejšie pochopenie celého procesu strategického manažmentu a opísaných metód.

Kľúčové slová:

Strategický manažment

Stratégia

Taktika

Konkurenčná výhoda

Analýza interného prostredia

Analýza externého prostredia

Analýza SWOT

BenchmarkingObsah:
 • Zoznam ilustrácií a tabuliek 6
  Úvod 9
  1 Strategický manažment 10
  1.1 Vymedzenie pojmu stratégia 10
  1.1.1 Hierarchická definícia stratégie a strategického manažmentu 10
  1.1.2 Eklektické definície stratégie a strategického manažmentu 12
  1.1.3 Porovnávacie definície stratégie a strategického manažmentu 13
  1.2 Stratégia a taktika 14
  1.3 Úrovne stratégie 15
  1.3.1 Korporatívna (podniková) 15
  1.3.2 Stratégia podnikateľských jednotiek (podnikateľská) 16
  1.3.3 Funkčná stratégia 17
  1.4 Vývoj teórie a praxe strategického manažmentu 17
  1.5 Druhy strategického riadenia 18
  1.6 Proces strategického manažmentu 18
  1.7 Metódy a techniky strategického manažmentu 20
  1.8 Analýza externého prostredia podniku 21
  1.9 Analýza interného prostredia 23
  2 Analýza swot 26
  2.1 Analýza príležitostí a rizík (o - t analýza) 26
  2.2 Analýza silných a slabých stránok (s - w analýza) 28
  2.3 Proces a úloha swot analýzy 31
  2.3.1 Aplikácia matice swot 33
  3 Benchmarking 35
  3.1 Vývoj benchmarkingu 35
  3.2 Druhy benchmarkingu 36
  3.3 Fázy benchmarkingu 38
  3.4 Cena benchmarkingu 40
  3.5 Predpoklady úspešnej realizácie benchamrkingu 40
  3.6 Benchmarking na slovensku 41
  4 Porovnanie analýzy swot a benchmarkingu 44
  5 Zhodnotenie porovnania 45
  Záver 46
  Zoznam bibliografických odkazov 47
  Zoznam príloh 48

Zdroje:
 • SLÁVIK, Š.: Strategický manažment. SPRINT, Bratislava, 2005. ISBN 80-89085-49-0
 • LESÁKOVÁ, D.: Strategický marketingový manažment. NETRI, Hronský Beňadik, 2000. ISBN 80-968904-8-4
 • SLÁVIK, Š.: Strategické riadenie podniku. SPRINT, Bratislava, 1999. ISBN 80-88848-41-5
 • VEBER, J.: Management. Management Press, Praha, 2000. ISBN 80-7261-029-5
 • KOONTZ, H., WEIHRICH, H.: Management. VICTORIA PUBLISHING, Praha, 1993. ISBN 80-85605-45-7
 • MIČIETA, B.: Prosperujúci podnik. Slovenské centrum produktivity, Žilina, 2000. ISBN 80-968324-0-9
 • PAPULA, J.: Strategický manažment. ELITA, Bratislava, 1995. ISBN 80-89342-32-6