Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Zavedenie 5s na úrovni výrobnej linky - projektový manažment

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
133 x
Veľkosť
2,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37174
Posledná úprava
30.03.2011
Zobrazené
4 363 x
Autor:
tomposh
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Návrh projektu
1.1 Situačná analýza riešeného problému

Pri súčastnom trende neustáleho znižovania výrobných nákladov a zvyšovaní kvality sme nútení eliminovať všetky straty. Jedným s najefektívnejších nástrojov na odstránenie plytvania je zavedenie metódy 5S. Firma GLOVIS Slovakia a.s. podniká v automobilovom priemysle pričom sa zaoberá aj kompletizáciou kolies pre osobné automobily. V súčasnosti na montážnej linke pracuje 20 pracovníkov. Úlohou tohto projektu je eliminovať straty na pracovisku (výrobná linka) metódou 5S.  

5S je metodika pre elimináciu plytvania na pracovisku. Je to súhrn základných krokov pre elimináciu plytvania na pracovisku, základný predpoklad pre zlepšovanie a súčasť niektorých ďalších metodík. V hierarchii štíhlej výroby patrí do oblastí štandardizácie procesov a štíhleho pracoviska. Plytvanie je všetko to, čo pridáva náklady výrobku alebo službe bez toho, aby zvyšovalo ich hodnotu. O tom, čo pridáva a nepridáva hodnotu rozhoduje zákazník. Všetko to, čo zákazník nechce uznať ako hodnotu a zaplatiť je teda plytvanie. Každá firma nechce produkovať produkty alebo služby, za ktoré im zákazník nebude chcieť zaplatiť. Preto je snahou každého podniku produkovať bez plytvaní. Tento stav je veľmi obtiažne dosiahnuť, ale neustálym znižovaním plytvania a kombinovaním rôznych metód sa môže podariť znížiť plytvanie na minimálnu úroveň. Na každom pracovisku sa vyskytuje plytvanie, ktoré pomôže odhaliť a riešiť práve 5S. Ak chceme budovať štíhly podnik, 5S je často implementované ako prvé.
... 

Kľúčové slová:

projektový manažment

projekt

logický rámec

analýza

cieľom projektu

produktivita práce

bezpečnosť na pracoviskuObsah:
 • 1. Návrh projektu
  1.1. Situačná analýza riešeného problému
  1.2. Určenie cieľov, účelu projektu a výstupov
  1.3. Návrhu projektu metódou logického rámca
  1.4. Štruktúra projektu (WBS)
  1.5. Popis činností pre jednotlivé výstupy
  2. Plán projektu
  2.1 Určenie pracovníkov, materiálnych a finančných prostriedkov pre projekt, odhad dĺžky trvania projektu, určenie nadväznosti činností
  2.2 Model projektu – popis sieťového grafu a časovej analýzy, zostavenie uzlovo definovaného sieťového grafu (spracovaného s využitím programového produktu MS Visio 2003), časová analýza (v grafe a v tabuľke), Ganttov diagram (spracovaný s využitím programového produktu MS Visio 2003).
  3. Spracovanie návrhu projektu s využitím programového produktu MS Project 2003
  3.1 Počítačová podpora v projektovom manažmente
  3.2 Zoznam príloh (cca 10) podľa bodu 3.3

  3.3 Návrh projektu s využitím programového produktu MS Project 2003 (smerný plán – základná tabuľka činností s Ganttovým diagramom, tabuľka a graf rezerv pre činnosti, sieťový graf, kalendár projektu, fond zdrojov, diagram zdrojov, používanie zdrojov, histogram zdrojov, plán kontroly) tlač každého zobrazenia postačí na 1 liste A4 (ukážka), teda netlačiť všetky strany
  3.4 Nákladová analýza (tabuľka nákladov na činnosti – fixné a variabilné, prehľad nákladov na pracovníkov)
  3.5 Sledovací Ganttov diagram (zmena smerného plánu, aktualizácia projektu počas realizácie – určenie rozpracovanosti projektu)
  4. Vyhodnotenie návrhu projektu
  4.1 Zhodnotenie prínosov vyplývajúcich z realizácie projektu
  4.2 Predpokladaný stav po realizácii projektu

Zdroje:
 • DOLANSKÝ, V. – MĚKOTA, V. – NĚMEC, V.: Projektový management, Praha, GRADA 1996
 • MAJTÁN, M.: Projetkový manažment, Bratislava, EKONÓM 2000
 • UNČOVSKÝ, L. a kol.: Modely sieťovej analýzy, Bratislava, ALFA 1991
 • SLAMKOVÁ, E. a kol.: Priemyslové inžinierstvo, Žilina, ES ŽU 1997
 • BUDA, J. – KOVÁČ, M.: Metodika projektovania výrobných procesov v strojárstve, Bratislava, ALFA 1985