Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na stavbách

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5916
Posledná úprava
07.12.2017
Zobrazené
2 424 x
Autor:
jocker3692
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Stavebníctvo je rizikovým podnikom, v ktorom sa smrteľne zraní 13 pracovníkov zo 100 000 v porovnaní s priemerom celého odvetvia, ktorý je 5 na 100 000 (1).
Stavebné práce často vystavujú pracovníkov mnohým zdravotným problémom ako je azbestóza, bolesti chrbta, syndróm trasúcich sa rúk a popáleniny sú aj od vápna aj od cementu.

Manažment na stavenisku
Zamestnávateľ, spolu s koordinátorom bezpečnosti musia spolupracovať a starať sa o bezpečnosť a zdravie pracovníkov. To sa dá dosiahnuť:
vyhľadávaním rizík práce, ktorým sú vystavení všetci pracovníci; vyhodnotením rizík, ktoré sa nedajú odstrániť; odstránením pri ich vzniku; použitím kolektívnych opatrení na ochranu pracovníkov; použitím individuálnych opatrení, keď sa nedajú uplatniť žiadne iné alternatívy; vytvorením núdzových postupov; informovaním pracovníkov o rizikách a o potrebných kontrolných opatreniach; zabezpečením vhodnej odbornej prípravy.
Proces vyhodnocovania rizík, ktorým nie je možné sa vyhnúť, sa nazýva posudzovanie rizika. Posudzovanie by malo identifikovať:
- potenciálne nebezpečenstvá;
- kto by mohol byť poškodený a do akej miery;
- aká je pravdepodobnosť, že dôjde k poškodeniu;
- kroky potrebné na odstránenie alebo zníženie rizika, ktorému sú vystavení zamestnanci;
- ktoré kroky by sa mali podniknúť ako prvé.
Mali by sa zaviesť kontrolné opatrenia a kontroly ich funkčnosti a spĺňania legislatívnych požiadaviek.
Kľúčové nebezpečenstvá a riziká
Existuje mnoho spôsobov ako sa dá na stavenisku zahynúť, zraniť alebo si poškodiť zdravie, vrátane:
..pádu z výšky;
..byť účastníkom nehody nejakého vozidla;
..elektrického šoku;
..zasypania pri výkopových prácach;
..úderu padajúceho materiálu;
..vdýchnutia azbestových vlákien;
..bolestí chrbtice z prenášania ťažkých predmetov;
..styku s nebezpečnými látkami;
..straty sluchu následkom hluku.

Kľúčové slová:

stavebníctvo

práca

požiadavky

osobná hygiena

betonárske práce

búracie práce

stavebná činnosťObsah:
 • 1. Základné pojmy 4
  2. Základné povinnosti účastníkov stavieb 4
  2.1. Povinnosti dodávateľov 4
  2.2. Povinnosti pracovníkov (stavbárov) 5
  2.3. Práce s osobitým nebezpečenstvom 5
  3. Bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko 5
  3.1. Všeobecné požiadavky 5
  3.2. Osobité požiadavky 8
  3.2.1. Osobité požiadavky vnútorné pracoviská 8
  3.2.2. Osobité požiadavky vonkajšie pracoviská 9
  3.2.3. Osobité požiadavky pred začatím prác na stavbe 11
  3.3. Zariadenia na osobnú hygienu 11
  3.4. Oddychové priestory a ubytovacie priestory 12
  4. Postup pri klasických stavebných prácach 12
  4.1. Betonárske práce 12
  4.2. Murárske práce 13
  4.3. Montážne práce 14
  4.4. Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou 16
  4.5. Búracie a rekonštrukčné práce 20
  4.6. Práce súvisiace so stavebnou činnosťou 22
  5. Stroje a zariadenia 24

Zdroje:
 • Informačný leták č. 48, Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 • Vyhláška 374/1990 Z.z - O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády 396/2006 Z.z - O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.