Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 032   projektov
0 nových

Liberalizmus verzus komunitarizmus v politickej filozofii

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3875
Posledná úprava
14.06.2017
Zobrazené
12 057 x
Autor:
loulula
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Myšlienka na spravodlivosť je stará ako ľudstvo samo. Je jednou z najdôležitejších požiadaviek každého jednotlivca. Požiadavka na spravodlivosť znamená požiadavku na spravodlivé pravidlá života a spravodlivý spoločenský poriadok. Od počiatku sa ľudia zaoberali postavením človeka v štáte, aj postavením a úlohami štátu samotného voči jeho obyvateľom.

Predstava absolútnej nadvlády štátneho aparátu a absolutistických panovníkov bola zavrhnutá v 17. storočí, keď sa zrodili liberálne idey, idey o slobode obyčajných ľudí a rovnosti medzi vládou a občanmi. V 18. storočí, heslom Francúzskej revolúcie z roku 1789 bolo: „Sloboda, rovnosť a bratstvo!“. Bolo to vyhlásenie, že všetci ľudia sú slobodní a rovnoprávni a vzájomne spätí. Významným dokumentom bola Deklarácia práv človeka a občana, katalóg ľudských práv. Spočiatku však bola táto sloboda obmedzovaná rôznymi nedemokratickými cenzami. Len samotný pojem liberalizmus sa začal používať až v 40. rokoch 19. storočia. V druhej polovici 19. storočia došlo k spojeniu slobody a demokracie a vzniká liberálna demokracia. Bola to myšlienka slobody a rovnosti pre každého jedinca. V 19. storočí bol dokument Francúzskej revolúcie všeobecne prijatý vo všetkých vyspelých krajinách v politických hnutiach. Liberálne idey pretrvávajú až do dnešných dní. Dnes je liberalizmus považovaný za najlepšiu ideológiu. Získal významnú pozíciu v politickom systéme a podmieňuje podobu modernej spoločnosti. Je to politický prúd, ktorý má svoju bohatú tradíciu a svoje nezastupiteľné miesto v spoločenskej štruktúre sveta. V liberálnych demokratických spoločnostiach má každá osoba svoje nedotknuteľné práva, ktoré sú vyjadrením našej všeobecnej vôle, vôle každého človeka. Sú výrazom ľudskej slobody, umožňujú nám využívať naše schopnosti a znalosti na dosiahnutie našich vlastných cieľov. Mala by ich rešpektovať každá politická moc.

Kľúčové slová:

liberalizmus

spravodlivosť

rovnosť

komunitarizmus

liberalizmus

diskusiaObsah:
 • Úvod
  Kapitola 1: liberalizmus. sloboda, spravodlivosť a rovnosť -6-
  1.1. Pojem liberalizmus. spravodlivosť a rovnosť v liberalizme. teoretické východiská a historický vývoj liberálnych názorov. -6-
  1.2. Liberalizmus po 2.svetovej vojne -10-
  1.3. Spory o otázky spravodlivosti, slobody a rovnosti u liberálnych mysliteľov. john rawls, ronald dworkin, robert nozik, friedrich august von hayek -14-
  Kapitola 2: komunitarizmus -27-
  2.1. Charakterisitika komunitarizmu -27-
  2.2. Spoločné predstavy komunitaristov o liberálnej spoločnosti -32-
  2.3. Kritika liberalizmu a chápanie spoločnosti a distribučnej spravodlivosti v dielach komunitaristov. alasdaire macintyre, charles taylor, michael walzer -34-
  Kapitola 3: o spore medzi liberalizmom a komunitarizmom -43-
  3.1. Hlavné otázky diskusie medzi liberálmi a komunitaristami -48-
  3.2. Vývoj sporu. štyri štádiá diskusie -52-
  3.3. Výsledky diskusie. prínos a nedostatky komunitarizmu -62-
  Záver -66-
  Bibliografia -69-

Zdroje:
 • Aristoteles: Etika Nikomachova. Praha: Rezek, 1996
 • Aron, R.: Esej o svobodách. Bratislava: Archa, 1992
 • Ballestrem, K. - Ottmann, H.: Politická filozofie 20. století. Praha: Oykomenh, 1993
 • Berlin, I. a kol.: O slobode a spravodlivosti. Liberalizmus dnes. Bratislava: Archa, 1993
 • Borradori, G.: Filosofie v době teroru. Praha: Karolinum, 2005.
 • Brian, F.: Současná filozofie sociálních věd. Praha: Slon, 2002
 • Briška, F. - Seiler, V. - Seilerová, B.: Ideové zdroje súčasnej politickej filozofie. Banská Bystrica: FPVaMV UMB, 2001
 • Buchannan, J. M: Hranice slobody. Bratislava: Archa, 1996
 • Buraj, I.: Sociálna filozofia. Bratislava: Univerzita Komenského, 1993
 • Černík, V. - Višnovský, E.: Vzťah teoretického a praktického v sociálnych a humanitných vedách. Bratislava: Iris, 2006
 • Dworkin, R.: Když se práva berou vážne. Praha: Oikoymenh, 2001
 • Fromm, E.: Mít nebo být? Praha: Naše vojsko, 1994
 • Giddens, A.: Dusledky modernity. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003
 • Habermas, J.: Problémy legitimity v pozdním kapitalizmu. Praha: Filozofia, 2000
 • Habermas, J.: Strukturální přeměna veřejnosti. Praha: Filozofia, 2000
 • Hayek, F. A.: Cesta do otroctví. Praha: Academia, 1990
 • Hayek, F. A: Právo, zákonodarství a svoboda: Nový výklad liberálních principu spravedlnosti a politické ekonomie. Praha: Academia, 1994
 • Heywood, A.: Politické ideológie. Praha: Eurolex Bohemia, 2005
 • Heywood, A.: Politická teorie. Praha: Eurolex Bohemia, 2005
 • Hobbouse, L. T.: Liberalizmus. Bratislava: Kalligram, 2002
 • Chovancová, J.: Liberalistické koncepcie spravodlivosti 20. storočia. II. diel. Bratislava: VO PRAF UK, 1996
 • Chovancová, J.: Liberalizmus verzus komunitarizmus. Bratislava: VO PRAF UK, 2003
 • Chovancová, J. - Valent, T.: Základy filozofie pre právnikov. Bratislava: VO PRAF UK, 2000
 • Kis, J.: Současná politická filozofie. Praha: Oikomenh, 1997
 • Kulašik, P.: Dejiny politických teórií. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela FPVMV, 2003
 • Kulašik, P.: Úvod do politológie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela FPVMV, 2002
 • Kymlicka, Will: Multikultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford: Clarendon Press, 1995
 • Macedo, S.: Liberálne cnosti. Bratislava: Archa, 1995
 • MacIntyre, A.: Ztráta cnosti: k morální krizi současnosti. Praha: Oikoymenh, 2004
 • Mill, S. J.: O slobode. Bratislava: Iris, 1995
 • Nozik, R: Anarchy, state and Utopia. Oxford: Basil Blackwell, 1990
 • Ottová, E.: Teória práva. Bratislava: Univerzita Komenského, 2004
 • Rawls, J.: Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995
 • Rawls, J.: Politický liberalizmus. Prešov: Slovacontact, 1997
 • Sandel, M. J.: Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge: Cambridge University, 1998
 • Sutor, B.: Politická etika. Trnava: Dobrá kniha, 1999
 • Scruton, R.: Krátke dejiny novovekej filozofie. Bratislava: Archa, 1991
 • Shapiro, I.: Morální základy politiky. Praha: Univerzita Karlova, 2003
 • Shapiro, I. - Habermas, J.: Teorie demokracie dnes. Praha: Filozofia, 2002
 • Svensson, P.: Teórie demokracie. Brno: CDK, 1995
 • Swift, A.: Politická filozofie. Praha: Portál, 2005
 • Taylor, Ch.: Etika autenticity. Praha: Filozofia, 2001
 • Taylor, Ch.: Multikulturalismus: Zkoumání politiky uznání. Praha: Filozofia, 2001
 • Taylor, Ch.: Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Cambridge: Harvard University Press, 1989
 • Velek, J.: Etika autonómie a autenticity. Praha: Filozofia, 1997
 • Velek, J.: Spor o liberalizmus a komunitarizmus. Praha: Filozofia, 1996
 • Velek, J.: Spor o spravodlivosť. Praha: Filozofia, 1997
 • Walzer, M.: Interpretace a sociální kritika. Praha: Filozofia, 2000
 • Walzer, M.: Hrubý a tenký. O tolerancii. Bratislava: Kaligram, 2002