Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 546   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 10 494   |   Strana 1 / 263


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Rétorika ako komunikačná zručnosť, ako súčasť profesionálnych kompetencií a profesionálneho imidžu.
100,0%
0,6 30x
Študijný material ku skúške z predmetu Úvod do sociálnej politiky
100,0%
0,1 26x
Metódy sociálnej práce, Štátnicové otázky Bc. VŠZaSP sv. Alžbety
100,0%
0,6 220x
Študijný materiál ku skúške z predmetu Sociálna pedagogika
100,0%
0,4 11x
Rodina ako opora pri zvládaní záťaže žiaka strednej školy
100,0%
0,9 8x
Problémy rodiny v súčasnosti a jej postavenie v spoločnosti
100,0%
0,3 37x
Česko-slovenské vojenské jednotky v Rusku v období I. svetovej vojny
100,0%
0,1 2x
Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách
100,0%
1,1 48x
Voľný čas a záujmová činnosť stredoškolskej mládeže
100,0%
0,2 38x
Komparácia volebných systémov Slovenska, Poľska a Maďarska
100,0%
0,7 1x
Domáce násilie páchane na ženách - metódy sociálneho výskumu
100,0%
0,2 72x
Rok 1992 - Významný rok pre česko-slovenské vzťahy
100,0%
0,3 11x
Štruktúra osobnosti a iracionalita v myslení vo vzťahu so senzitivitou voči nespravodlivosti
100,0%
0,2 51x
Psychológia osobnosti a sociálna psychológia (študijný materiál a vypracované otázky)
100,0%
0,6 23x
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0%
0,1 59x
Analýza potenciálu multiplayerových PC hier pre rozvoj vodcovských zručností na príklade hry Counterstrike
100,0%
0,8 5x
Metódy sociálnej práce - vypracované štátnicové otázky
100,0%
1,0 91x
Sociálna pedagogika, sociológia a sociológia výchovy
100,0%
0,4 9x
Duálne vzdelávanie v podmienkach stredných odborných škôl
100,0%
1,4 3x
Sociálna politika v Slovenskej Republike - Rodinná politika
100,0%
0,2 30x
Liberalizmus verzus komunitarizmus v politickej filozofii
100,0%
0,4 6x
Hodnotová orientácia detí a mládeže v nízkoprahovom programe pre deti a mládež
100,0%
0,7 4x
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy v sociálnej pedagogike
100,0%
0,1 18x
Komunikácia a sociálne zručnosti, ako prostriedok zlepšovania vzťahov so študentmi
100,0%
0,1 26x
Vypracované otázky na predmet Personálny manažment
100,0%
0,3 37x
Aplikácia právnej úpravy povoľovania pobytov na území SR
100,0%
0,5 6x
Česko-Slovenské vzťahy po šestnástich rokoch od rozdelenia ČSFR
100,0%
0,7 5x
Obraz kresťanskej sociálnej práce v spisoch apoštolských otcov
100,0%
0,1 36x
Pôsobenie práva v spoločnosti a neprávne normatívne systémy
100,0%
0,1 4x
Kriminalita a delikvencia, závislost na hre, prostitúcia, šikanovanie, záškoláctvo, samovražda
100,0%
0,3 21x
Špeciálny pedagóg v primárnej prevencii drogových závislostí v okrese Liptovský Mikuláš
100,0%
0,4 3x
Význam racionálnej výživy a pohybovej aktivity v zdravom spôsobe života
100,0%
0,5 37x
Sociálna práca s rodinou a sociálno právna ochrana detí a sociálna kuratela (prehľad ku skúške)
100,0%
0,4 20x
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 165x
Aká je spolupráca rodiny mentálne retardovaného dieťaťa a školy
100,0%
0,1 32x
Nezamestnanosť a jej riešenie voči absolventom škôl v regióne Liptovský Mikuláš
100,0%
2,4 33x
Krízové javy zastupiteľského princípu vládnutia v demokracii
100,0%
0,4 150x
Funkcie sociálnej politiky a ich uplatnenie v Slovenskej republike
100,0%
0,2 16x
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0%
0,1 12x
Integrating reading and speaking skills in the English as a EFL
100,0%
0,1 1x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: