Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 587   projektov
8 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 10 479   |   Strana 1 / 262


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Rétorika ako komunikačná zručnosť, ako súčasť profesionálnych kompetencií a profesionálneho imidžu.
100,0%
0,6 31x
Domáce násilie páchane na ženách - metódy sociálneho výskumu
100,0%
0,2 74x
Rozvoj technickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní.
100,0%
1,5 1x
Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách
100,0%
1,1 49x
Rodina ako opora pri zvládaní záťaže žiaka strednej školy
100,0%
0,9 10x
Problémy rodiny v súčasnosti a jej postavenie v spoločnosti
100,0%
0,3 37x
Česko-slovenské vojenské jednotky v Rusku v období I. svetovej vojny
100,0%
0,1 2x
Integrating reading and speaking skills in the English as a EFL
100,0%
0,1 2x
Voľný čas a záujmová činnosť stredoškolskej mládeže
100,0%
0,2 38x
Komunikácia a sociálne zručnosti, ako prostriedok zlepšovania vzťahov so študentmi
100,0%
0,1 32x
Aplikácia právnej úpravy povoľovania pobytov na území SR
100,0%
0,5 7x
Človek s postihnutím z pohľadu sociálneho pracovníka
100,0%
0,7 38x
Štruktúra osobnosti a iracionalita v myslení vo vzťahu so senzitivitou voči nespravodlivosti
100,0%
0,2 52x
Využitie psychomotorických hier u detí s poruchami učenia a správania
100,0%
1,8 12x
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0%
0,1 12x
Metódy sociálnej práce - vypracované štátnicové otázky
100,0%
1,0 103x
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy v sociálnej pedagogike
100,0%
0,1 19x
Česko-Slovenské vzťahy po šestnástich rokoch od rozdelenia ČSFR
100,0%
0,7 5x
Nezamestnanosť a jej riešenie voči absolventom škôl v regióne Liptovský Mikuláš
100,0%
2,4 35x
Sociálna práca - vypracované tézy na prijímacie skúšky na Bc.
100,0%
0,4 54x
Liberalizmus verzus komunitarizmus v politickej filozofii
100,0%
0,4 7x
Hodnotová orientácia detí a mládeže v nízkoprahovom programe pre deti a mládež
100,0%
0,7 4x
Metódy sociálnej práce, Štátnicové otázky Bc. VŠZaSP sv. Alžbety
100,0%
0,6 230x
Základné práva človeka (Vybrané kapitoly teológie)
100,0%
0,2 50x
Vypracované otázky na predmet Personálny manažment
100,0%
0,3 37x
Národnostná diskriminácia (diskriminácia Rómov v spojení s prácou, zamestnaním)
100,0%
0,5 7x
Etika a internetové média (Definícia pojmov, Špecifiká internetového publikovania, Etické problémy v internetových médiách, Etika tradičných médií v čase internetu)
100,0%
1,3 24x
Obraz kresťanskej sociálnej práce v spisoch apoštolských otcov
100,0%
0,1 36x
Pôsobenie práva v spoločnosti a neprávne normatívne systémy
100,0%
0,1 7x
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 192x
Kulty a sekty - charakteristika, nábor, manipulácia...
100,0%
0,1 10x
Komparácia volebných systémov Slovenska, Poľska a Maďarska
100,0%
0,7 1x
Špeciálny pedagóg v primárnej prevencii drogových závislostí v okrese Liptovský Mikuláš
100,0%
0,4 3x
Eutanázia (Sociálna práca) - Pojem eutanázia, Rozdiel medzi samovraždou a eutanáziou, Argumenty pre a proti...
100,0%
0,3 21x
Aká je spolupráca rodiny mentálne retardovaného dieťaťa a školy
100,0%
0,1 33x
Právna komparatistika (porovnávacia právna veda) - Veľké právne systémy
100,0%
0,6 2x
Krízové javy zastupiteľského princípu vládnutia v demokracii
100,0%
0,4 150x
Funkcie sociálnej politiky a ich uplatnenie v Slovenskej republike
100,0%
0,2 19x
Rok 1992 - Významný rok pre česko-slovenské vzťahy
100,0%
0,3 12x
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0%
0,1 59x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: