Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 154   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 10 281   |   Strana 1 / 258


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0%
0,1 11x
Nezamestnanosť a jej riešenie voči absolventom škôl v regióne Liptovský Mikuláš
100,0%
2,4 33x
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 137x
Liberalizmus verzus komunitarizmus v politickej filozofii
100,0%
0,4 6x
Krízové javy zastupiteľského princípu vládnutia v demokracii
100,0%
0,4 149x
Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách
100,0%
1,1 45x
Štruktúra osobnosti a iracionalita v myslení vo vzťahu so senzitivitou voči nespravodlivosti
100,0%
0,2 51x
Česko-Slovenské vzťahy po šestnástich rokoch od rozdelenia ČSFR
100,0%
0,7 5x
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy v sociálnej pedagogike
100,0%
0,1 12x
Špeciálny pedagóg v primárnej prevencii drogových závislostí v okrese Liptovský Mikuláš
100,0%
0,4 3x
Metódy sociálnej práce - vypracované štátnicové otázky
100,0%
1,0 75x
Domáce násilie páchane na ženách - metódy sociálneho výskumu
100,0%
0,2 65x
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0%
0,1 58x
Obraz kresťanskej sociálnej práce v spisoch apoštolských otcov
100,0%
0,1 35x
Česko-slovenské vojenské jednotky v Rusku v období I. svetovej vojny
100,0%
0,1 1x
Pôsobenie práva v spoločnosti a neprávne normatívne systémy
100,0%
0,1 0x
Aplikácia právnej úpravy povoľovania pobytov na území SR
100,0%
0,5 6x
Integrating reading and speaking skills in the English as a EFL
100,0%
0,1 1x
Metódy sociálnej práce, Štátnicové otázky Bc. VŠZaSP sv. Alžbety
100,0%
0,6 203x
Komparácia volebných systémov Slovenska, Poľska a Maďarska
100,0%
0,7 1x
Rok 1992 - Významný rok pre česko-slovenské vzťahy
100,0%
0,3 10x
Komunikácia a sociálne zručnosti, ako prostriedok zlepšovania vzťahov so študentmi
100,0%
0,1 24x
Vypracované otázky na predmet Personálny manažment
100,0%
0,3 37x
Psychológia osobnosti a sociálna psychológia (študijný materiál a vypracované otázky)
100,0%
0,6 15x
Sociálna práca s rodinou a sociálno právna ochrana detí a sociálna kuratela (prehľad ku skúške)
100,0%
0,4 15x
Sociálna pedagogika, sociológia a sociológia výchovy
100,0%
0,4 7x
Analýza potenciálu multiplayerových PC hier pre rozvoj vodcovských zručností na príklade hry Counterstrike
100,0%
0,8 5x
Sociálna politika v Slovenskej Republike - Rodinná politika
100,0%
0,2 25x
Kriminalita a delikvencia, závislost na hre, prostitúcia, šikanovanie, záškoláctvo, samovražda
100,0%
0,3 20x
Študijný materiál ku skúške z predmetu Sociálna pedagogika
100,0%
0,4 7x
Študijný material ku skúške z predmetu Úvod do sociálnej politiky
100,0%
0,1 22x
Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v oblasti prevencie sociálnopatologických javov
100,0%
0,3 5x
Globálne environmentálne problémy a medzinárodná politika
100,0%
0,2 11x
Funkcia Palatína a jeho postavenie v Uhorskom štáte
99,9%
0,1 0x
Študijný materiál ku skúške z predmetu Psychológia osobnosti a sociálna psychológia
99,9%
0,1 13x
Štátnicové otázky - Poradenstvo v sociálnej práci
99,8%
0,2 18x
Rozvoj osobnosti - premyslený nástroj organizácie
99,8%
0,1 3x
Globálne problémy ľudstva a možnosti ich riešenia
99,8%
0,1 8x
Sociálna práca a zabezpečenie - štátnicové otázky
99,8%
0,9 64x
Postoje v členských štátoch európskej únie k problematike eutanázie
99,8%
0,5 0x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: