Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Informatická výchova v primárnom vzdelávaní 1 (profesorka Karasová)

«»
Prípona
.docx
Typ
prednášky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
2,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47913
Posledná úprava
04.05.2021
Zobrazené
422 x
Autor:
alzbeta.bulkova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. ZÁKLADNÉ POJMY SÚVISIACE S IKT

Dôležité pojmy: hardvér, softvér, periférne zariadenia/externé
Počítač

Osobný počítač (ang. Personal computer, skrátene PC) je počítačom určeným pre osobné použitie, pre použitie jednotlivcom. Osobný počítač je štandardizovaný a integrovaný mikropočítačový komplex, ktorý vychádza zo štandardov vytvorených IBM a Apple. Tento názov vznikol v čase, keď boli počítače väčšinou veľké (sálové, strediskové a pod.) a ich čas sa zdieľal medzi viacerých používateľov (strojový čas). Dnes je väčšina počítačov osobných, preto pod synonymom počítač rozumieme osobný počítač. Osobný počítač nahradil aj pojem počítačová zostava, takže pod pojmom PC rozumieme samotný počítač aj s jeho vstupnými a výstupnými jednotkami.

Periférie
Periférie sú zariadenia pripojené na hostiteľský počítač, ktoré rozširujú jeho možnosti, ale nie sú jeho súčasťou. Vstupné zariadenie je periférne zariadenie počítača, ktoré umožňuje vstup údajov alebo signálov do počítača za účelom ich ďalšieho spracovania alebo ich využitia pre riadenie počítača a k nemu pripojených zariadení. Vstupné zariadenie transformuje informácie z “vonkajšieho” sveta do formy použiteľnej pre počítač. Počítač odpovedá užívateľovi pomocou výstupných zariadení počítača. Niektoré zariadenia sú kombinované vstupno-výstupné zariadenia.
...

Kľúčové slová:

IKT

informatika

informatická výchova

počítač

PC

didaktika

multimédia

hardvér

softvér

hardware

software

grafia

grafikcý editor

LAN

sieť

program

programovací jazyk

pasal

C

C++Obsah:
 • 1 Didaktické prostriedky, didaktická technika. Základné pojmy súvisiace s IKT a ich definície (digitálna, informačná, mediálna gramotnosť, multimédiá, masmédiá a pod.).
  2 Základná práca s počítačom - hardvér a softvér. Periférne zariadenia a práca s nimi. Interaktívna tabuľa.
  3 Zavádzanie správnej terminológie u žiakov pri práci s PC. Správanie sa v PC učebni.
  4 PC učebňa. Špecifiká prípravy na vyučovaciu hodinu informatiky.
  5 Ciele a obsah informatiky (Informatika - príloha ISCED 1).
  6 Ochrana zdravia pri práci s IKT.
  7 Grafika. Grafické editory na 1. stupni ZŠ a práca s nimi. Multimédiá.
  8 LAN siete.
  9 Bezpečnosť pri práci s počítačom - vírusy.
  10 Edukačný softvér. Kritériá výberu vhodného edukačného softvéru.
  11 Základy algoritmického myslenia. Základy programovania.
  12 Etika a právo vo využívaní IKT.

Zdroje:
 • Juszczyk, S.: Komunikacja interakcyjna człowieka z komputerem. Kraków : Impuls, 2000. ISBN
 • Juszczyk, S.: New types of functional literacy: media and digital literacy in the times of social change. In: Technológia vzdelávania. ISSN 1335-003X, roč. 19, č. 4 (2011), s. 3 - 7.
 • Juszczyk, S.: Przestrzenie życia i edukacji dziecka w społeczeństwie wiedzy. In: Edukacyjne dylematy dzieciństwa : publikacja dedykowana profesor nadzw. dr hab. Gabrieli Kapicy z okazji 50-lecia pracy zawodowej (Eds. Gabriela Kryk, Michał Szepelawy). Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2012. ISBN 978-83-60730-55-3. s. 65 - 80.
 • Karasová, M.: Využívanie informačných a komunikačných technológií v súčasnej katechéze.Ružomberok : VERBUM, 2012. 197 s. ISBN 978-80-8084-915-3.
 • Karasová, M.: Problémy vznikajúce implementáciou IKT do edukačného procesu v súčasnosti. In Pisoňová, M. - Tománek, P. - Brunclíková, Z. (Eds.) Kríza pedagogiky? Bratislava : UK, 2013. ISBN 978-80-223-3331-3, s. 393 - 402.
 • Bobot, V. - Jakubeková, M. - Rurák, R.: Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní. Bratislava : MPC, 2012. 66 s. ISBN 978-80-8052-389-3. Dostupné na internete: Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike ISCED 1 primárne vzdelávanie. Bratislava 2008.
 • Štátny vzdelávací program. Informatická výchova - príloha ISCED 1. Bratislava 2008.
 • Inovovaný ŠVP. Informatika - príloha ISCED 1. Platný od 1.9.2015.