Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

Špeciálny pedagóg v primárnej prevencii drogových závislostí v okrese Liptovský Mikuláš

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37224
Posledná úprava
04.04.2011
Zobrazené
3 544 x
Autor:
struna100
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.1 Definovanie základných pojmov

V tejto časti nám pôjde predovšetkým o zhrnutie špecifických pojmov, ktoré sa v našej práci budú vyskytovať. Tieto pojmy budú definované z rôznych zdrojov, pričom nie je našou úlohou vyjadrovať komentár k rôznym definíciám, ale nájsť také, ktoré sú pre prácu v oblasti prevencie drogových závislostí najvýstižnejšie. Droga - „je akákoľvek látka, upravená surovina nerastného, rastlinného, alebo živočíšneho pôvodu, ktorá je, po vstupe do živého organizmu, schopná zmeniť jednu alebo viac jeho funkcií. Podľa tejto definície možno za drogy považovať všetky prírodné, polosyntetické a syntetické látky, ktoré akýmkoľvek spôsobom vpravené do organizmu môžu za určitých okolností vyvolať chorobný stav – závislosť, psychickú alebo fyzickú tým, že účinkujú priamo alebo nepriamo na centrálny nervový systém.“ (Liba, 2004). 

Kľúčové slová:

droga

psychická závislosť

abstinečný syndrom

toxikománia

drogová závislosť

intoxikácia



Obsah:
 • Úvod ............................................................................................................................ 5
  1 Teoretický rámec primárnej prevencie drogových závislostí ................................ 6
  1.1 Definovanie základných pojmov ......................................................................... 6
  1.2 Teoretické východiská primárnej prevencie drogových závislostí........................ 8
  1.3 Úloha špeciálneho pedagóga v primárnej prevencii drogových závislostí ............ 9
  1.4 Faktory a dôvody vzniku drogových závislostí .................................................. 10
  1.5 Typológie drogových závislostí......................................................................... 13
  1.6 Zhodnotenie súčasného stavu drogovej scény v okrese Liptovský Mikuláš........ 16
  2 Príprava programu primárnej prevencie drogových závislostí ........................... 19
  2.1 Teoretické východiská tvorby efektívneho programu primárnej prevencie
  drogových závislostí ............................................................................................... 19
  2.2 Zameranie primárnej prevencie drogových závislostí na stredoškolskú mládež.. 23
  2.3 Inštitucionálne zastrešenie výkonu programu primárnej prevencie drogových
  závislostí................................................................................................................. 24
  2.4 Zákonné normy týkajúce sa programu primárnej prevencie drogových závislostí
  ............................................................................................................................... 25
  3 Empirická časť....................................................................................................... 27
  3.1 Projekt prieskumu ............................................................................................. 27
  3.2 Vyhodnotenie a interpretácia výsledkov prieskumu........................................... 29
  3.3 Overenie hypotéz .............................................................................................. 40
  3.4 Diskusia ............................................................................................................ 41
  4 Odporúčania pre prax ........................................................................................... 42
  5 Záver ...................................................................................................................... 43
  Zoznam grafov.......................................................................................................... 44
  Zoznam skratiek a symbolov.................................................................................... 45
  Zoznam použitej literatúry....................................................................................... 46
  Zoznam príloh........................................................................................................... 48
  Prílohy

Zdroje:
 • LIBA, J. c2004. Drogový informačný portál. Bratislava: Generálny sekretariát
 • Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog pri úrade vlády SR,
 • 2004. cit. 7.2.2006. Dostupný z www: < http://www.infodrogy.sk/index.cfm?module=Glossary&page=index#D >
 • NEŠPOR, K., CSÉMY, L., PERNICOVÁ, H. Zásady efektivní primární
 • prevence. Praha: Sportpropag, 1999. 40 s. Dílčí úkol grantového projektu
 • MŠMT RS 97 096 „Výchova ke zdraví na základních školách s důrazem
 • na prevenci problémů působených návykovými látkami.“ cit. 7.2.2006.
 • Dostupný z www: < http://www.plbohnice.cz/nespor/pripre7r.doc >
 • TRAPKOVÁ, B. c2003 – 2004. Informační portál primární prevence. Praha:
 • Občanské sdružení Sananim, 2003. cit. 7.2.2006. Dostupný z www: < http://www.odrogach.cz/index.php?p=&sess=&disp=texty&offset=101&list=1
 • 01&shw=100002 >
 • Zákon č. 195/1998 Zbierky zákonov o sociálnej pomoci. Bratislava: Národná
 • rada Slovenskej republiky, 1998. cit. 7.2.2006. Dostupný z www:
 • < http://www.knihkm.cz/handy/texty/zspslov.htm >
 • Zákon č. 300/2005 Zbierky zákonov: Trestný zákon. Bratislava: Národná rada
 • Slovenskej republiky, 2005. cit. 7.2.2006. Dostupný z www: < http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2005&cc=129 >
 • nformačný bulletin Pálkovho centra – krízového strediska v Liptovskom
 • Mikuláši. Vyd. Pálkovo centrum – krízové stredisko v Liptovskom Mikuláši:
 • Liptovský Mikuláš, 2005.
 • JANÍK, A., DUŠEK, K. Drogy a společnost. Praha: Avicenum, 1990. 344 s.
 • ISBN 80-201-0087-3.
 • LAJCHOVÁ, E., FANDELOVÁ, E., JUHÁSOVÁ, A. Vybrané kapitoly
 • zo psychopatológie. Nitra: Filozofická fakulta Univerzity Konštantína filozofa,
 • 2004. 78 s. ISBN 80-8050-719-8.
 • NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost. Praha: Portál, 2000.151 s. ISBN 80-7178-831-7.
 • NOVOMESKÝ, F. Drogy – história – medicína – právo. Martin: Advent Orion,
 • 1996. 120 s. ISBN 80-88719-49-6.
 • ONDREJKOVIČ, P. et al. Protidrogová výchova. Bratislava: Veda, 1999. 356 s. ISBN 80-224-0553-1.
 • ONDREJKOVIČ, P. et al. Sociálna patológia. Bratislava: Veda, 2001. 310 s. ISBN 80-224-0685-6.
 • Organizačný poriadok Pálkovho centra – krízového strediska v Liptovskom
 • Mikuláši. Vyd. Pálkovo centrum – krízové stredisko v Liptovskom Mikuláši: Liptovský Mikuláš, 2004.
 • PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. 234 s. ISBN 80-85931-65-6.
 • PODHRADSKÝ, J., KOMÁRIK, E. Drogová nezávislosť alebo ako sa nestať
 • toxikomanom. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990. 96 s. ISBN 80-08-01145-9.
 • PRESL, J. Drogová závislost. Praha: Maxdorf, 1995. 88 s. ISBN 80-85800-25-X.
 • Štatút a rokovací poriadok Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Liptovskom Mikuláši. Vyd. Komisia pre prevenciu
 • kriminality a inej protispoločenskej činnosti: Liptovský Mikuláš, 2005.
 • TYLER, A. Drogy v ulicích. Praha: IŽ, s.r.o., 2000. 415 s. ISBN 80-237-3606-X.
 • VAN DER STEL, J., VOORDEWIND, D. Handbook of prevention: alcohol,
 • drugs, tobacco. Štrasburg: Groupe Pompidou, 1998. 151 s.
 • Záverečná správa z prieskumu aktuálnej drogovej scény a iných sociálno-patologických javov v okrese Liptovský Mikuláš v školskom roku 2004/2005. Vyd.
 • Pedagogicko-psychologická poradňa v Liptovskom Mikuláši: Liptovský Mikuláš, 2005.
 • VÍTKOVÁ, M. et al. Integrativní speciální pedagogika.: Integrace školní
 • a sociální. Brno: Paido, 2004. 463 s. ISBN 80-7315-071-9.
 • VOJTOVÁ, V. Kapitoly z etopedie I.: Přístupy k poruchám emocí a chování
 • současnosti. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2005. 94 s. ISBN 80-210-3532-3.