Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Vypracované štátnicové otázky z predmetu Pedagogika

«»
Prípona
.docx
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
23 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47966
Posledná úprava
30.08.2021
Zobrazené
1 304 x
Autor:
viktoria.jurikova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Všeobecná didaktika a teoretické základy vyučovacieho procesu v primárnom vzdelávaní. Ciele vyučovacieho procesu, jeho spoločenské, gnozeologické, psychologické a logické základy a fázy. Modernizácia vyučovania na primárnom stupni edukácie.

Predmet didaktiky - didaktika pochádza z gréckeho slova didasko - učím , vyučujem. Predmetom sú otázky obsahu a rozsahu vzdelávania, zásady, metódy a formy vyučovania, interakcia medzi učiteľom a žiakom.
Vplyv na rozvoj didaktického myslenia mal Jan Amos Komensky - Veľká didaktika - rozbor vyučovania. Komenský chápe didaktiku oveľa širšie a zahŕňa do nej otázky cieľov a úlohy výchovy, otázky obsahu vzdelania, mravnej, náboženskej a telesnej výchovy, vyučovacie zásady a metódy, teóriu školy a aj organizáciu školskej sústavy. Samostatné dielo - Analytická didaktika - didaktika je teória správneho vyučovania :
- vyučovať znamená uspôsobovať, aby sa žiak učil s chuťou a dôkladne
- teória vyučovania znamená ovládať isté metódy vyučovania

Vzťah didaktiky a iných vied: čerpá z histórie pedagogiky a školstva
- didaktika je veda a spolupracuje a j s inými vedami ako - filozofia a didaktika
- psychológia a didaktika
- sociológia a didaktika
- kybernetika a didaktika
- logika a didaktika
- hygiena a didaktika

Obsahom vzdelania a vzdelávania
Vzdelávanie je proces, v ktorom si žiak osvojuje poznatky a činnosti, vytvára vedomosti a zručnosti, rozvíja telesné a duševné schopnosti a záujmy. Plní funkciu zo spoločenského ( socializačnú a profesijnu ) a z pedagogického hľadiska ( inštrumentálnu, informatívnu, formatívnu, výchovnú a sebavzdelávaciu ).
Pri osvojovaní poznatkov, činností a hodnôt pestujú sa u človeka tiež charakterové, citové a vôľové vlastnosti, i vlastnosti telesné a rozumové.
Všeobecné vzdelanie možno charakterizovať ako systém takých vedomostí, spôsobilostí, návykov, postojov, názorov a presvedčenie človeka, ktoré sa na danom stupni spoločenského vývoja pokladajú za potrebné pre každého člena spoločnosti.
Všeobecné vzdelanie dáva základnú orientáciu v oblasti techniky a kultúry, je základom pre utváranie občianskeho profilu žiakov. Prispieva k všestrannému formovaniu osobnosti človeka a utvára u neho nevyhnutné predpoklady na nadobudnutie kvalifikácie a na jeho začlenenie do práce a spoločenského života. Pod jeho vplyvom si každý človek formuje vzťahy k svetu, prírode, spoločnosti a k sebe samému.
...

Kľúčové slová:

čítanie

písanie

predstavitelia

dejiny

pedagogika

vyučovanie

vyučovací proces

vzdelávanie

žiak

učiteľ

učenie

ISCED

edukácia

Komenský

Pestalozzi

Rousseau

školaObsah:
 • 1. Teoretické základy vyučovacieho procesu v primárnom vzdelávaní, spoločenské, gnozeologické, psychologické a logické základy vyučovania, funkcie a etapy vyučovacieho procesu.
  2. Východiská kurikulárnej reformy primárneho vzdelávania v SR. Ciele a obsah edukácie v primárnom vzdelávaní, ich konkretizácia v základných školských dokumentoch. Príprava učiteľa na vyučovanie.
  3. Kompetencie (spôsobilosti žiaka) - vzdelanostný model absolventa primárneho vzdelávania. Štátny a školský vzdelávací program.
  4. Komunikatívne kompetencie žiaka mladšieho školského veku. Pedagogické a psychologické základy osvojovania si jazykovej a literárnej gramotnosti. Koncepcia obsahu a metodiky vyučovania čítania a písania v 1. ročníku ZŠ.
  5. ISCED 1 a spoločenskovedné poznávanie v primárnom vzdelávaní. Vyučovací proces vlastivedy (normatívna a procesuálna stránka), postavenie v učebnom pláne 1. stupňa ZŠ.
  6. ISCED1 a elementárne učenie o prírode a spoločnosti - ciele, obsah, prierezové témy a metodický aspekt.
  7. Procesuálna stránka vyučovacieho procesu na 1. stupni ZŠ. Vzťah medzi vyučovacími metódami, organizačnými formami a didaktickými prostriedkami. Modernizácia vyučovania na primárnom stupni edukácie.
  8. Vyučovací proces a proces učenia sa žiaka na úrovni primárneho vzdelávania. Moderné koncepcie a formy vyučovania a ich vplyv na tradičné vyučovanie.
  9. Významní predstavitelia svetových dejín pedagogického myslenia v oblasti výchovy a vzdelávania detí mladšieho školského veku (J. A. Komenský, J. H. Pestalozzi, J. J. Rousseau, A. Diesterweg, L. N. Tolstoj a iní.).
  10. Historický vývoj primárneho vzdelávania na našom území v období 18.-20. storočia. Nositelia progresívnych myšlienok a významní reformátori.
  11. Reformno-pedagogické školy a alternatívne školy, ich pedagogicko-psychologická podstata a realizácia výučby.
  12. Skúšanie a hodnotenie žiakov mladšieho školského veku. Druhy a funkcie hodnotenia. Pedagogické a psychologické aspekty skúšania a hodnotenia žiaka na 1. stupni ZŠ.
  13. Pedagogická diagnostika. Proces, oblasti a metódy diagnostikovania dieťaťa mladšieho školského veku. Pedagogická diagnóza a prognóza.
  14. Pedagogická diferenciácia žiakov. Prospievajúci a neprospievajúci žiak. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a Zákon o výchove a vzdelávaní (2008). Pedagogický, psychologický, sociálny a právny rozmer integrácie žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími
  potrebami na 1. stupni ZŠ.
  15. Sociokultúrne prostredie žiaka mladšieho školského veku a jeho zložky. Multikultúrna výchova v školskom a mimoškolskom prostredí v súčasnosti a jej perspektívy.
  16. Teoreticko-metodologický aspekt skúmania rodiny ako výchovného činiteľa. Súčasná rodina, rodinný a partnerský život: reflexia v obsahu a metodike výchovy k manželstvu a rodičovstvu na 1. stupni ZŠ.
  17. Učiteľ primárneho vzdelávania - jeho role a kompetencie ako triedneho učiteľa. Učiteľ a jeho význam pri vytváraní školskej a triednej klímy. Etický aspekt v práci učiteľa. Aktuálne trendy vzdelávania a profesijného rastu učiteľov.
  18. Učiteľ a pedagogický výskum. Metodologické východiská výskumu pedagogických javov. Druhy pedagogického výskumu, jeho znaky, fázy a metódy. Kvalitatívne a kvantitatívne poznávanie edukačnej reality. Etické aspekty výskumnej činnosti.
  19. Organizácia a riadenie edukačného procesu. Mikroriadenie. Princíp samosprávnosti v školstve. Učiteľ vo funkcii riadiaceho pracovníka. Kompetencie riadiacich pracovníkov. Učiteľský zbor a jeho tvorba.
  20. Súčasný stav a problémy transformácie výchovno-vzdelávacej sústavy, jej riadenia a správy. Spolupráca školy s okolím. Imidž školy.

Zdroje:
 • BABJAKOVÁ, S. - CABANOVÁ, M. 2012. Diagnostikovanie, hodnotenie a evalvácia v škole. Banská Bystrica : PF UMB. ISBN 978-80-557-0442-5.
 • BENDL, S. a kol. 2015. Vychovatelství. Praha : Grada. ISBN 978-80-247-4248-9.
 • BEŇUŠKOVÁ, J.- DOUŠKOVÁ, A. 1997. Vybrané kapitoly z didaktiky prvouky. Banská Bystrica : PF UMB. ISBN 80-8055-054-9.
 • BUJNOVÁ, E. 2005. Príprava na rodinný život v rodinnom a školskom prostredí. Nitra : PFUKF. ISBN 80-8050-891-7.
 • ČAPEK, R. 2013. Učitel a rodič. Praha : Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4640-1.
 • ČAPEK,R. 2015. Moderní didaktika. Praha: Grada.
 • DOUŠKOVÁ, A. 2001. Prvouka - učenie o sebe, prírode a spoločnosti. Prešov : MC.
 • DUCHOVIČOVÁ, J. 2007. Aspekty diferenciácie v edukácii nadaných žiakov. Nitra: PF UKF.310 s. ISBN 978-80-8094-099-7.
 • DVOŘÁKOVÁ, M. - KOLÁŘ, Z. - TVRZOVÁ. I. - VÁŇOVÁ, R. 2015. Základní učebnice pedagogiky. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5039-2.
 • DYTRTOVÁ, R. - KRHUTOVÁ, M. 2009. Učitel. Příprava na profesi. Praha : Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2863-6.
 • FENYVESIOVÁ, L. 2006. Vyučovacie metódy a interakčný štýl učiteľa. Nitra : PF UKF. ISBN 80- 8050-899-2.
 • FISHER, R. 1995. Učíme deti myslet a učit se. Praha : Portál. ISBN 80-7178-120-7.
 • GAVORA, P. 2010. Akí sú moji žiaci (Pedagogická diagnostika žiaka). Nitra : Enigma. ISBN 978-8089-132-911.
 • GAVORA, P. 2000.Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido. ISBN 80-85931-79-6.
 • KANCÍR, J.- MADZIKOVÁ, A. 2001. Základy didaktiky vlastivedy. Prešov: PU. 202 s. ISBN 80-80-68-018-3.
 • KASÁČOVÁ, B. 2005. Reflexívna výučba a reflexia v učiteľskej príprave. Banská Bystrica : PF UMB. 211 s. ISBN 80-8083-046-0.
 • KOLÁŘ, Z. - VALIŠOVÁ, A. 2009. Analýza vyučováni. Praha : GRADA. ISBN 978-80-247 2857 5.
 • KOLLÁRIKOVÁ, Z. - PUPALA, B. 2001. Předškolní a primární pedagogika. Praha : Portál. ISBN 80-7178-585-7.
 • KOMPOLT, P. 1992. Pedagogická diagnostika. Bratislava : UK. KURINCOVÁ, V. - SLEZÁKOVÁ, T. 2009. Žiak na začiatku školskej dochádzky. Edukačná podpora učiteľov a rodičov. Nitra : PF UKF. ISBN 978-80-8094-457-5.
 • KREISLOVÁ, Z. 2009. Krok za krokem 1.třídou. Praha : Grada. 168 s. ISBN 978-80-247-2038-8.
 • LENCZOVÁ, T. (red.) 2006. Výchova k manželstvu a rodičovstvu. Zborník metodických cvičení. Bratislava : MPC. .
 • LUKÁŠOVÁ, H. 2010. Kvalita života detí a didaktika. Praha : Portál. ISBN 978-80-7367-784-8.
 • MÁTEJ, J. 1972. Kapitoly z dejín slovenského školstva a pedagogiky. Bratislava : SPN.
 • MATULČÍKOVÁ, M. 2007. Reformnopedagogické a alternatívne školy a ich prínos pre reformu školy. Bratislava : Musica Liturgica. ISBN 978-80-969784-0-3.
 • MIHÁLIK, L. 1989. Rozvíjanie myslenia, reči a základných zručností. Bratislava : SPN.
 • MICHAL, P.- MICHALOVÁ, J.- KORIM, V. 1995. Vlastiveda s didaktikou. Banská Bystrica : UMB. ISBN 80-85162-89-X.
 • MLČÁKOVÁ, R. 2009. Grafomotorika a počáteční psaní. Praha : Grada. 224 s. ISBN 978-80-247-2630-4.
 • NAVRÁTILOVÁ, K.- BUJNOVÁ, E.- IVANOVIČOVÁ, J. 2002. Vlastiveda na l. st. ZŠ (Vybrané kapitoly z didaktiky vlastivedy). Nitra : PF UKF. ISBN 80-8050-564-0.
 • MENDELOVÁ, E. 2015. Vybrané kapitoly o rodine a rodičovstve. Nitra : UKF. ISBN 978-80-558-0781-2.
 • OBST, O. 2003. Základy managementu. Olomouc : PF UP. ISBN 80-244-0677-2.
 • ODRŽÁLEK, Z. 1999. Riadenie školstva v SR. Bratislava : ŠPU. 184 s. ISBN 80-85756-41-2.
 • PETLÁK, E. 2016. Všeobecná pedagogika. Bratislava : IRIS.
 • PETLÁK, E. a kol. 2005. Diferenciácia ako prostriedok zefektívňovania pedagogickej činnosti v školských zariadeniach. Nitra : PF UKF. ISBN 80-80509000X.
 • PETLÁK, E. 2004. Všeobecná didaktika. Bratislava : IRIS. ISBN 80-89018-64-5.
 • PETLÁK, E. - KOMORA, J. 2003. Vyučovanie v otázkach a odpovediach. Bratislava : IRIS. 80-89018-48-3.
 • PETTY, G. 2013. Moderní vyučování. Praha : Portál.
 • POTOČÁROVÁ, M. 2008. Pedagogika rodiny. Bratislava : UK. 211 s. ISBN 978-80-223-2458-8.
 • PRŮCHA, J. 2004. Učitel. Současné poznatky o profesi. Praha : Portál. 150 s. ISBN 80-7178-579-2.
 • PRŮCHA, J. 2011. Multikulturní výchova. Praha : Triton.
 • REBLE, A1995. Dejiny pedagogiky. Bratislava : SPN. 294 s. ISBN 80-08-02011-3.
 • SEIDLER, P.- KURINCOVÁ, V. 2005. (In)akosti v edukačnom prostredí. Nitra : PF UKF. ISBN 80-8050-839-9.
 • SEIDLER, P.- ŽOVINEC, E. - KURINCOVÁ, V. 2008. Edukácia a inklúzia žiakov so špeciálnymi potrebami. Nitra : PF UKF. ISBN 978-80-8094-292-2.
 • SITNÁ, D. 2009. Metody aktivního vyučovaní. Praha : Portál. ISBN 978-80-7367-246-1.
 • SKALKOVÁ, J. 2007. Obecná didaktika. Praha : Grada. ISBN 978-80-247-1821-7.
 • SKUTIL, M. 2011. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha : Portál
 • SLAVÍK, J. 1992. Hodnocení v současné škole. Praha : Portál. ISBN 80-7178-262-9.
 • SROGOŇ, T. a kol. 1986. Dejiny školstva a pedagogiky. Bratislava : SPN.
 • Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike ISCED 1- Primárne vzdelávanie
 • TUREK, I. 2008. Didaktika. Bratislava : Iura Edition. ISBN 978-80.8078-198-9.
 • TÓTHOVÁ, M. 2006 Rozvoj tvorivosti na 1. stupni ZŠ. Nitra : PF UKF, 2006. ISBN 80-8094-033-9.