Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Voľný čas a záujmová činnosť stredoškolskej mládeže

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
38 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10091
Posledná úprava
10.10.2018
Zobrazené
23 680 x
Autor:
andymur
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Výchova a vzdelávanie v školách a v školských zariadeniach chápeme ako výchovno-vzdelávací proces. Myslíme tým zastúpenie oboch strán procesu, výchovnej a vzdelávacej stránky.
Výchova je spoločenský jav a preto aj ciele výchovy sú spoločenský podmienené. Závisia od charakteru spoločnosti, jej zriadenia, všeobecne prijímaných spoločenských noriem a hodnôt, ktoré sú obsahom morálky.
Výchovné ciele vyjadrujú spoločensky potrebné a žiaduce ciele. Škola je dôležitou a živou súčasťou spoločenského organizmu. Jej základným poslaním je život v spoločnosti. Zmyslom výchovných cieľov je usmerňovať konanie vychovávaných.
Všeobecné ciele výchovy treba konkretizovať v čiastkových cieľov výchovno-vzdelávacieho zariadenia, ktoré sa ďalej rozpracujú do čiastkových úloh výchovy v konkrétnej činnosti so žiakmi.
Konkrétne ciele a úlohy v čase mimo vyučovania, vo voľnom čase smerujú k rozvoju pozitívnych vlastností, k uvedomovaniu si osobnej zodpovednosti, k sebauvedomovaniu, k zdravému sebavedomiu, sebaovládaniu, sebadisciplíne, k empatii tvorivosti, k sebarealizácii, k rozvoju schopností, zručností návykov v praktickej činnosti v rozličných oblastiach.
Úroveň a kvalita výchovného pôsobenia vo veľkej miere závisí od vychovávateľa, od jeho ľudských vlastností, vzťahu k deťom, mládeži, k svojej práci, od jeho všeobecnej rozhľadenosti.

Kľúčové slová:

voľný čas

domov mládeže

škola

domov

spoločenské podmienky

vyučovanie

záujmové činnosti

globalizácia

vzdelávanieObsah:
 • Úvod
  1 Teoretické východiská skúmania problematiky voľného času
  1.1 Interdisciplinárny prístup k problematike voľného času
  1.2 Sociologické aspekty voľného času
  1.3 Psychologické aspekty voľného času
  1.4 Pedagogické aspekty voľného času
  1.4.1 Vzťah školy a domova mládeže k voľnému času v nových spoločenských podmienkach
  1.4.2 Voľný čas mládeže - možnosti jeho využívania a výchovného ovplyvňovania
  2 Voľný čas mládeže a jeho ovplyvňovanie záujmovou činnosťou
  2.1 Výchova mimo vyučovania, jej ciele a obsah vo voľnom čase
  2.2 Poslanie dm vo výchove mimo vyučovania
  2.3 Záujmová činnosť ako súčasť výchovy mimo vyučovania
  2.4 Druhy záujmových činností
  2.5 Uplatňovanie zásad výchovy mimo vyučovania v záujmových činnostiach žiakov
  2.6 Formy a metódy výchovy mimo vyučovania a záujmových činností
  Záver
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • BENEŠ, J. 1997. Ľudské práva a slobody a Dohovor o právach dieťaťa v podmienkach DM. Banská Bystrica : Metodické centrum, 1997. ISBN 80-80411-94-8.
 • BRHELOVÁ, V. 1999. Motivácia žiakov v účasti na výchovno - vzdelávacej činnosti vo voľnom čase. In Vychovávateľ, 1999, roč. XLIV, č. 1 - 2, s. 13 - 15. ISSN 0139-6919.
 • BRHELOVÁ, V. 1999. Tvorivo - humanistický model výchovy v domove mládeže. Bratislava : Metodické centrum, 1999. ISBN 80-8052-067-4.
 • DRNZÍKOVÁ, E. 1997. Záujmová orientácia mládeže v Slovenskej republike. In Mládež a spoločnosť, 1997, roč. III, č. 1, s. 39 - 40. ISSN 1335-1109.
 • ERIKSON, E. H. 1997. Psychosociálna teória vývinu. In HALL, C., LINDZEY, G. Psychológia osobnosti. Bratislava : SPN, 1997. ISBN 80-08-00994-2.
 • JÍRA, O. 1992. Návrh koncepce zabezpečení výchovy mimo vyučovaní. In Vychovávateľ, 1992, roč. XXVII, č. 6, s. 9 - 11. ISSN 0139-6919.
 • KIPS, M. a kol. 2002. Didaktika. 1. vyd. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2002. ISBN 80-89075-04-5.
 • KRÁĽOVÁ, Ľ. 1992. Individualita žiaka a jeho voľný čas. In Vychovávateľ, 1992, roč. XXXVII, č. 1, s. 19 - 21. ISSN 0139-6919.
 • KRÁĽOVÁ, Ľ. 1993. Súčasné tendencie vo vývoji voľného času jako spoločenského fenoménu. In Vychovávateľ, 1993, roč. XXXVIII, č. 6, s. 9 - 11. ISSN 0139-6919.
 • KRATOCHVÍLOVÁ, E. 1996. Pedagogika voľného času. In Pedagogická revue, 1996, roč. XLVII, č. 9 - 10, s. 446 - 457. ISSN 1335 - 1982.
 • KRATOCHVÍLOVÁ, E. 1992. Pedagogika voľného času v účastnosti a perspektívach. In Vychovávateľ, 1992, roč. XXXVII, č. 5, s. 2 - 3. ISSN 0139-6919.
 • KRATOCHVÍLOVÁ, E. 1998. Poslanie výchovy a práca vychovávaťeľa v školských výchvných zariadeniach súčastnosti. In Vychovávateľ, 1998, roč. XLII, č. 1 - 2, s. 2 - 5. ISSN 0139-6919
 • KRATOCHVÍLOVÁ, E. 1978. Výchova mimo vyučovania a záujmová činnosť. In Jednotná škola, č. 3, s. 207 - 208.
 • KUČERA, J. 1992. K obsahu výchovy vo voľnom čase žiakov. In Vychovávateľ, 1992, roč. XXXVII, 1992, č. 3, s. 2 - 3. ISSN 0139-6919.
 • MANIOVÁ, J. 2004. Kapitoly z pedagogiky I. 1. vyd. Bratislava : Luskpress, 2004. ISBN 80-968956-2-1.
 • MILEC, I. 1988. Organizačné formy výchovy mimo vyučovania v SOU. In
 • KUČERA, J. a kol. et al. Vychová mimo vyučovania v SOU. Metodická príručka pre vychovávateľov. Bratislava : SNP, 1988, s. 47 - 52.
 • NAKONEČNÝ, M. 1997. Psychologie osobnosti. Praha : Academia, 1997, ISBN 80-200-0628-1.
 • PÁVKOVÁ, J. a kol. 1999. Pedagogika voľného času. Praha : Portál, 1999, ISBN 80-7178-295-5.
 • ROGERS, C. 1983. Freedom to Learn for the 80´ s. Ohio: Columbus, 1983.
 • SPOUSTA, V. 1994. Teoretické základy výchovy vo volném čase. Brno . MU PF, 1994, ISBN 80-210-1007-1.
 • ŠTURMA, J. 1999. K pedagoickým problémům vedení zájmových útvarů. In Vychovávateľ, 1999, roč. XLII, č. 7 - 8, s. 5 - 8. ISSN 0139-6919.
 • VELIKANIČ, J. a kol. 1978. Pedagogika pre pedagogické fakulty vysokých škôl. 1. vyd. Bratislava : SPN, 1978, 384 s.