Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Národnostná diskriminácia (diskriminácia Rómov v spojení s prácou, zamestnaním)

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13132
Posledná úprava
21.10.2020
Zobrazené
1 736 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pozícia na trhu práce je spolu so zamestnaneckým statusom a dosiahnutým vzdelaním jedným z najdôležitejších faktorov, prostredníctvom ktorého sa jednotlivec začleňuje do sociálnej štruktúry. Marginalizácia na trhu práce je často primárnym zdrojom chudoby a znamená v konečnom dôsledku vylúčenie zo životného štandardu a životných šancí obvyklých v spoločnosti.

Odborná literatúra v najširšom chápaní považuje za diskrimináciu také konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa uplatňujú rôzne pravidlá v rovnakých alebo porovnateľných situáciách alebo sa naopak uplatňujú tie isté pravidlá v rôznych situáciách.

Zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych vzťahov upravuje viacero zákonov Slovenskej republiky. Základným právnym predpisom pre oblasť pracovného práva v Slovenskej republike je zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej Zákonník práce), ktorý upravuje vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
1. článok Základných zásad Zákonníka práce hovorí: fyzické osoby majú právo na prácu a na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu proti nezamestnanosti. Tieto práva im patria bez akýchkoľvek obmedzení a priamej diskriminácie alebo nepriamej diskriminácie podľa pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, zdravotného stavu, viery a náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia s výnimkou prípadu, ak to ustanovuje zákon alebo ak je na výkon prác vecný dôvod, ktorý spočíva v predpokladoch alebo požiadavkách a v povahe práce, ktorú má zamestnanec vykonávať.
V obsahu uvedenej zásady sú premietnuté požiadavky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv (čl. 6 Paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a čl. 1 Európskej sociálnej charty), požiadavky práva Európskej únie, ako aj ústavných princípov obsiahnutých v článku 12 a 35 Ústavy SR.
...

Kľúčové slová:

diskriminácia

Róm

Rómovia

etnikum

menšina etnická menšina

diskriminácia Rómov

práca

právo na prácu

rómska národnosť

národnostná diskruminácia

zamestnanie

zákon

antidiskriminačný zákonObsah:
 • Obsah 1
  Úvod 2
  1. Popis oblasti 3
  1.2 Ďalšie osobitné zákony a legislatívne dokumenty, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy a postavenie etnických menšín na trhu práce: 9
  2. Reprezentatívny výskum 10
  2.1 Výsledky výskumu 10
  2.1.1 Skúsenosti obyvateľstva 12
  2.2 Závery výsledkov výskumu 16
  2.3 Návrhy riešenia 18
  3. Informácia o uplatňovaní antidiskriminačného zákona 19
  3.1 Podnety občanov na základe antidiskriminačného zákona 19
  3.2 Aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia o zásade rovnakého zaobchádzania 23
  3.3 Aktivity Slovenského národného strediska pre ľudské práva 23
  4. Diskriminácia Rómov na trhu práce 25
  4.1 Prezentácia súčasného stavu 26
  4.2 Informácie o diskriminácii na trhu práce 27
  4.3 Problémy a nedostatky legislatívy 29
  4.4 Prípad rasovej diskriminácie 30
  4.4.1 Slovenská republika 30
  4.4.2 Česká republika 34
  4.4.3 Európska únia 35
  4.3 Návrh riešenia 36
  4.4 Materiály a dokumenty týkajúce sa pozície Rómov na trhu práce 37
  5. Záver 38
  6. Zdroje 39
  7. Prílohy 40
  Dotazník 40

Zdroje: