Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Metódy sociálnej práce - vypracované štátnicové otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
124 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44913
Posledná úprava
14.03.2014
Zobrazené
6 153 x
Autor:
arnoldino
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Vznik a vývoj metód sociálnej práce. Osobnosti, míľniky a najvýznamnejšie obdobia vývoja metód sociálnej práce (USA a európsky kontext).
Sociálna práca je stará ako ľudstvo samé. Ide tu o morálnu potrebu človeka pomáhať osobám, odkázaným na pomoc iných. Organizovanej činnosti sociálnej práce predchádzala činnosť charitatívnych a kresťanských spoločenstiev. Išlo o činnosť dobrovoľných zbierok ošatenia a pomoc povojnovým sirotám. Môžeme spomenúť napríklad mliečne akcie - vykupovali mlieko a dávali chudobným deťom, či Podporné bratstvá baníkov - tu baníci prispievali do spoločnej pokladne a v čase núdze poskytovali pomoc.

V 19. stor. nastáva rozmach organizovanej sociálnej práce, kedy vzniká moderný model sociálneho zabezpečenia - reformátorom bol Otto von Bismarck - nemecký kancelár. Boli prijaté 3 základné zákony sociálneho zabezpečenia:
- nemocenské poistenie, úrazové a invalidné poistenie a dôchodkové poistenie.

Sociálna práca je široko spektrálna a pozostáva z viacerých činností:
- sociálno-správna činnosť
- sociálno-právne poradenstvo
- sociálna diagnostika
- sociálna prevencia a právna ochrana
- sociálny výskum a vedecké činnosti
Metóda - pracovný nástroj soc. práce, je to spôsob alebo cesta, ktorá nás dovedie stanov. cieľu. Je technika potrebná na realizáciu SP - konkrétny pracovný nástroj, spôsob ako dosahovať stanovený cieľ pri práci s jednotlivcom, skupinou, komunitou. Je viazaná na relevantný vzťahový kontext - vplyv prostredia, kde si tvoríme svoju sociálnu situáciu - napr. vplyv rodiny. Musíme brať do úvahy vplyv prostredia, ale i systémové väzby.
Podľa Strieženca je metóda postup, návod, ktorým dospievame k výsledku, súhrn pochodov a pravidiel k dosiahnutiu žiadúceho cieľa.

Metóda SP - spôsob, sled následných krokov, usporiadanie rôznych činností, zameraný na dosiahnutie určitého cieľa.
Metódy sú postupy viazané na:
1. cieľový subjekt - jednotlivec, skupina
2. jeho aktuálnu situáciu
3. relevantný vzťahový kontext - vrstovnícka skupina, rodina, organizácia
4. systémové väzby - regionálne, národné
...

Kľúčové slová:

Sociálna práca

štátnicové otázky

sociálna

metodológia

metodika

klasifikáciaObsah:
 • 1. Vznik a vývoj metód sociálnej práce. Osobnosti, míľniky a najvýznamnejšie obdobia vývoja metód sociálnej práce (USA a európsky kontext).
  2. Terminologické vymedzenie pojmov: metódy sociálnej práce, techniky, metodológia, metodika, prístupy v sociálnej práci. Klasifikácia a diferenciácia metód sociálnej práce.
  3. Pozorovanie a rozhovor ako základné metódy sociálnej práce.
  4. Etapy sociálnej práce s jednotlivcom. Rozdelenie, vymedzenie a opis jednotlivých etáp.
  5. Klient sociálnej práce, typológie klientov.
  6. Prvý kontakt s klientom. Jeho dôležitosť. Komunikačné zručnosti sociálnych pracovníkov. Problematika komunikácie so sociálnym klientom.
  7. Sociálne hodnotenie (základné diagnostické metódy, proces diagnostikovania, sociálna diagnóza, posúdenie životnej situácie klienta).
  8. Sociálna intervencia a sociálna terapia. Rozlíšenie pojmov. Bežná a krízová intervencia. Opis vybraných typov sociálnej intervencie.
  9. Ukončenie intervencie. Dôležitosť evaluácie a katamnézy v sociálnej práci s jednotlivcom.
  10. Prípadová sociálna práca. Stručný vývoj. Jej základné princípy a teoretické koncepty v súčasnosti.
  11. Význam kazuistiky a jej využitie v činnostiach sociálneho pracovníka. Štruktúra kazuistiky. Druhy, funkcie a štýly kazuistiky, kauzistický prístup.
  12. Administrácia v sociálnej práci. Dokumentácia.
  13. Manažment a riadenie v sociálnej práci. Sociálny pracovník ako manažér. Prípadový manažment. Manažment sociálnych organizácií.
  14. Sociálna prevencia, charakteristika pojmu, vykonávanie sociálnej prevencie pre maloleté a plnoleté osoby.
  15. Formy sociálnej prevencie.
  16. Sociálna, výchovná a profesijná rehabilitácia a resocializácia. Resocializácia v rámci drogových závislostí.
  17. Sociálna patológia a deviácia. Vymedzenie relevantných pojmov (norma, normalita, tolerančný limit, sociálna kontrola). Znaky sociálnej patológie.
  18. Teórie príčin vzniku deviantného správania.
  19. Metódy sociálnej práce so závislými a spoluzávislými. Multidisciplinárny prístup.
  20. Sociálna práca v problematike prostitúcie a obchodovania s ľuďmi. Dôležitosť streetworku v problematike prostitúcie.
  21. Sociálna práca s ľuďmi bez domova. Systémový prístup. Metódy sociálnej práce a sociálne služby.
  22. Domáce násilie ako sociálno-patologický jav. Prevencia a metódy sociálnej práce s dospelými obeťami domáceho násilia. Zariadenia sociálnych služieb vhodné pre komplexnú formu pomoci.
  23. Syndróm CAN a CSA, charakteristika pojmov. Krízová intervencia a sociálno-právna ochrana detí so syndrómom CAN.
  24. Mediácia. Pojem a právne ukotvenie. Jej základné princípy. Mediácia v sociálnej práci.
  25. Kuratívna sociálna práca. Zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
  26. Sociálna práca s občanmi so špeciálnymi potrebami. Sociálne služby a metódy sociálnej práce s občanmi s telesným postihnutím.
  27. Sociálna práca s mentálne a viacnásobne postihnutými jedincami. Špecifiká, metódy sociálnej práce a sociálne služby.
  28. Opatrovateľská služba a osobná asistencia. Podporná služba. Odľahčovania služba.
  29. Sociálna práca s marginalizovaným Rómskym spoločenstvom.
  30. Sociálna práca so žiadateľmi o azyl. Výchova k tolerancii, inklúzia azylantov do spoločnosti.
  31. Projektovanie v sociálnej práci. Typy projektov. Štruktúra projektov. Zdroje financovania sociálnych projektov.
  32. Sociálna práca v mimovládnom sektore. Význam mimovládneho sektoru v spoločnosti. Výhody a riziká mimovládneho sektora.
  33. Dobrovoľníctvo v sociálnej práci. Význam pre súčasnú sociálnu prácu. História, súčasnosť a perspektívy dobrovoľníctva. Príprava dobrovoľníkov a práca s dobrovoľníkmi v sociálnych organizáciách.
  34. Svojpomoc a svojpomocné skupiny. Kooperácia a komunikácia v svojpomocnej skupine. Dôležitosť svojpomocných skupín v prevencii závislostí.
  35. Etika v sociálnej práci. Etický kódex sociálneho pracovníka v Slovenskej republike a medzinárodný etický kódex (IFSW). Etická zodpovednosť voči klientom.
  36. Etický problém a etická dilema. Systematický postup riešenia etickej dilemy v sociálnej práci.

Zdroje:
 • BOTEK, O. 2009. Sociálna politika pre sociálnych pracovníkov. Piešťany : PN Print, 2009.
 • BRNULA, P. 2010. Základy sociálnej práce so žiadateľmi o azyl a azylantmi. Prešov : Iris, 2010.
 • HUČÍK, J. - HUČÍKOVÁ, A. 2009. Kazuistika v sociálnej práci. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2009.
 • OLÁH, M. - ROHÁĆ, J. 2008. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2008.
 • OLÁH, M. - ROHÁČ, J. 2010. Atribúty sociálnych služieb. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010.
 • OLÁH, M. - SCHAVEL, M. - ONDRUŠOVÁ, Z. - NAVRÁTIL, P. 2009. Sociálna práca - vybrané kapitoly z dejín, teórie a metód sociálnej práce. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2009.
 • OLÁH, M. et al. 2011. Metódy sociálnej práce v praxi. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2011.
 • ONDRUŠOVÁ, Z. et al. 2008. Základy sociálnej práce. Brno : MSD, 2008.
 • MÁTEL, A. et al. 2010. Etika sociálnej práce. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010.
 • MÁTEL, A. - SCHAVEL, M. et al. 2011. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2011.
 • MÁTEL, A. - OLÁH, M. - SCHAVEL , M. 2011. Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2011.
 • MATOUŠEK, O. et al. 2008. Metody a řízení sociální práce. 2. vyd. Praha : Portál, 2008.
 • MYDLÍKOVÁ, E. 2010. Sociálna práca v neziskovom sektore. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2010.
 • SCHAVEL, M. et al. 2008. Sociálna práca vo verejnej správe. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2008.
 • SCHAVEL, M. et al. 2010. Sociálna prevencia. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2010.
 • ŠUSTROVÁ, M. 2011. Sociálna práca s občanmi s mentálnym a viacnásobným postihnutím. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2011.