Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 831   projektov
14 nových

Canisterapia v sociálnej práci (psom asistovaná terapia)

«»
Prípona
.docx
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47912
Posledná úprava
29.04.2021
Zobrazené
497 x
Autor:
podklady.zaverecne
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Správny výber zvierat pre danú terapiu je základným bodom výkonu, pretože môže závisieť od jeho úspechu alebo zlyhania. Pes je ideálnym zvieraťom, pretože je viac závislý od človeka a ľahko sa učí a viacej poslúcha podľa špecifických potrieb.
Vzhľadom na premenné, ako sú potreby priestoru, potreby hygieny a prístupnosť, sme sa rozhodli vybrať psa ako živočíšny druh zapojeného do terapie. Z tohto dôvodu sme si vybrali canisterapiu ako tému našej diplomovej práce.
Terapia podporovaná zvieratami (AAT) je druh terapeutického postupu, ktorý zahŕňa zvieratá ako liečebnú metódu s cieľom zlepšiť sociálnu, fyzickú, emocionálnu alebo kognitívnu funkciu pacienta.
Základom canisterapie je vzťah (puto, dôvera) medzi človekom a psom. K tomu, aby celá canisterapia fungovala ako sociálna sieť, je potrebné, aby prostredie, kam canisterapeutický tím dochádza, bolo príjemné, pohodové a ústretové voči tímu ("canisterapeut-pes"), personál by mal byť ochotný, trpezlivý a mal by mať pozitívny prístup.
História vývoja psa ako ľudského spoločníka je datovaná rôzne (10-60 tisíc rokov), nesporné však je, že pes od samého začiatku spolužitia s človekom plnil okrem funkcie pomocníka (strážny, poľovný, pastiersky, dopravné) i funkciu hygienickú a spoločenskú. Všeobecne sa prijíma názor, že predkom psa je vlk obyčajný.
...

Kľúčové slová:

canisterapia

seniori

sociálna práca

rozhovor

pes

animoterapia

terapia

canis

AAT

liečba

liečebný účinok

dogtherapy

dog

zdravie

psychika

zvieratami asistované aktivity

zvieraObsah:
 • ÚVOD 3
  1 SÚČASNÝ STAV SKÚMANEJ PROBLEMATIKY 5
  1.1 DEFINÍCIA CANISTERAPIE 5
  1.2 METÓDY A FORMY CANISTERAPIE 8
  1.3 ÚČINOK CANISTERAPIE 13
  1.4 ÚČASTNÍCI CANISTERAPIE 16
  1.4.1 Canisterapeutický tím 16
  1.4.2 Klient 23
  1.4.3 Zariadenie 23
  1.4.4 Odborník 24
  1.4.5 Rodina 24
  1.5 CANISTERAPIA V LEGISLATÍVE 25
  1.6 CANISTERAPIA SO STARŠÍMI ĽUĎMI 26
  2 METODIKA 30
  2.1 CIELE VÝSKUMU A VÝSKUMNÁ OTÁZKA 30
  2.2 ÚČASTNÍCI VÝSKUMU 31
  2.3 METODOLÓGIA 32
  2.4 METÓDA ZHROMAŽĎOVANIA INFORMÁCIÍ 32
  2.4.1 Fáza I: Vyvodenie výskumnej témy 34
  2.4.2 Fáza II: Konštrukcia a validácia metódy zberu údajov 35
  2.4.3 Fáza III: Zhromažďovanie a spracovanie informácií 35
  2.4.4 Fáza IV: Integrácia a analýza výsledkov 36
  3 ANALÝZA DÁT 37
  3.1 VŠEOBECNÉ VÝHODY VZŤAHU MEDZI ČLOVEKOM A PSOM 37
  3.1.1 Psychologické výhody 37
  3.1.2 Fyzické výhody 38
  3.1.3 Emočné výhody 39
  3.2 VLASTNOSTI PSA 39
  3.3 VYUŽITIE A ZNALOSTI O CANISTERAPIÍ 40
  3.3.1 Patológie, pri ktorých sa uplatňuje canisterapia 41
  3.3.2 Obyvateľstvo, na ktoré je canisterapia zameraná 41
  3.3.3 Profesionáli, ktorí uplatňujú canisterapiu 42
  3.3.4 Čas uplatňovania canisterapie 43
  3.4 RIZIKÁ A NEVÝHODY PRI UPLATŇOVANÍ CANISTERAPIE 44
  3.4.1 Riziká a nevýhody pri uplatňovaní canisterapie pre psa 44
  3.4.2 Riziká a nevýhody pri uplatňovaní canisterapie pre klienta 45
  4 DISKUSIA 47
  ZÁVER 55
  POUŽITÁ LITERATÚRA 56
  PRÍLOHY 60

Zdroje:
 • BARKER, R. L. 2003. The Social Work Dictionary. 5th Edition. Washington, DC : NASW, 2003. ISBN 0-87101-335-X.
 • BALLARINY, G. 2003. Pet therapy. Animals in human therapy. IN: Acta Biomed. 74(2), 2003. p. 97-100. ISSN: 0392-4203.
 • BERT, F. et al. 2016. Animal assisted intervention: A systematic review of benefits and risks. IN: European Journal of Integrative Medicine. 2016. 8(5). p. 695-706. ISSN: 1876-3820.
 • COREL S. - WALKER, J. 1997. What do the dog know? Free press. 1997; ISBN-13: 9780684848600.
 • ČURILLOVÁ KREMPASKÁ, E. 2016. Intervencie a aktivity s asistenciou zvierat a ich miesto v sociálnej oblasti. Ružomberok : Verbum, 2016. 158 s. ISBN: 978-80561-0392-0.
 • EISERTOVÁ, J. Canisterapie : Plemena psů vyuţívaná pro canisterapii, výběr vhodných psů. IN: VELEMÍNSKÝ, M. 2007 Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice : Dona, 2007. s. 65-67. ISBN 978-80-7322-109-6.
 • EISERTOVÁ,J. - TICHÁ, V. Canisterapie : Příprava canisterapeutického týmu na praktikování canisterapie, výběr vhodného nasazení. IN: VELEMÍNSKÝ, M. 2007 Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice : Dona, 2007. s. 68-71. ISBN 978-807322-109-6.
 • FERKO, J. - SKYBA, M. 2015. Aktivity a terapia s asistenciou psov - výskum ako východisko dobrej praxe. Jarná konferencia o aktivitách a terapii s asistenciou psov
 • (3. : 2014 : Štrbské Pleso, Slovensko). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Výcviková škola Doggie Bratislava, 2015. 199 s. ISBN: 978-80555-1348-5.
 • FUNG, S. 2017. Canine-assisted reading programs for children with special educational needs: rationale and recommendations for the use of dogs in assisting learning. IN: Educational Review. 69 (4), 2017. p. 435-450. ISSN: 2575-7946.
 • GALAJDOVÁ, L. 1999. Pes lékařem lidské duše aneb Canisterapie. 1. vyd. Praha : Grada Publishing s.r.o., 1999. 160 s. ISBN 80-7169-789-3.
 • GALAJDOVÁ, L. 2011. Canisterapie: pes lékařem lidské duše. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-879-1.
 • GÚTH, A. 2005. Liečebné metodiky v rehabilitácii pre fyzioterapeutov. 1. vyd. Bratislava :
 • Liečreh Gúth, 2005. 470 s. ISBN 80-88932-16-5.
 • HEADEY B - GRABKA MM. 2007. Pets and human health in Germany and Australia: national longitudinal results. IN: Social Indicators Research. 80/2007. p. 297-311. ISSN: 1573-0921
 • HERZOG, H. 2011. The impact of pets on human health and psychological well-being: fact, fiction, or hypothesis? IN: Current Directions in Psychological Science. Vol. 20, No. 4, p. 236-239. ISSN: 1467-8721.
 • ...
 • RABSCHUTZ, 2009. The meaning of companionship between a person with disability and an assistance dog. Reflections: narratives of professional helping. 2009, roč. 15, č.1, s. 59-62. ISSN 1080-0220. Dostupné z:
 • http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=f5cb5 b5 6-bfdb-40e4-b055-c03ce74cadef%40sessionmgr107&vid=10&hid=115
 • STANČÍKOVÁ, M. - ŠABATOVÁ, J. 2012. Canisterapie v teorii a praxi. Sborník her a pomůcek pro praktickou realizaci canisterapie u různých cílových skupin. Vyškov:
 • Sdružení Piafa, 2012. ISBN 978-80-87731-00-0.
 • URBANOVÁ, M. - ZOUHAROVÁ, M. 2008. Canisterapie: možnosti využití psa při práci s žáky v základní škole speciální. Praha: IPPP - Institut pedagogickopsychologického poradenství ČR, 2008. ISBN 978-80-86856-37-7.
 • VALENTA, A. 2003. Psychopedie. Praha: Parta, 2003. ISBN 80-7320-039- 2.
 • VELEMÍNSKÝ, M. et al., 2007. Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: Nakladatelství Dona, 2007. ISBN 978-80-7322-109-6.
 • VELDE, B. P. et al. 2005. Resident and therapist views of animal- assisted therapy: Implications for occupational therapy practice. IN: Australian Occupational Therapy Journal, 52(1), 2005. p. 43-50.
 • Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
 • Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.