Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
50 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37684
Posledná úprava
28.08.2011
Zobrazené
10 596 x
Autor:
alena.babcanova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:

     Prelomové spoločenské obdobia a obzvlášť revolučné udalosti prinášajú so sebou popri pozitívnych zmenách aj nežiadúce dôsledky pre občanov i celú spoločnosť. Po transformačných procesoch v Slovenskej republike po roku 1989 a v dôsledku spoločensko-ekonomického vývoja dochádza k nárastu negatívnych spoločenských javov, od drobných problémov v správaní až po závažné sociálno-patologické javy. Spektrum sociálno-patologických javov je široké a v súčasnej dobe ohrozujú aj žiakov základných a stredných škôl. Zvýšila sa kriminalita, toxikománia a iné patologické závislosti. S uvedenou problematikou sa v súčasnosti stretávame každý deň v rodinách, školách, na spoločenských podujatiach. Tento stav je častý a riešenie tohto problému je neľahké. Mládež má svoje vlastné návyky, postoje získané z vlastnej rodiny, školského prostredia a z rovesníckych skupín.

     Nárast sociálno-patologických javov v spoločnosti vyvolal akútnu spoločenskú potrebu venovať zvýšenú pozornosť týmto javom z hľadiska systému prevencie i represie, a to zo strany celej spoločnosti. Predpokladom úspešného riešenia problémov súvisiacich s nárastom sociálno-patologických javov je nutnosť tieto problémy poznať z hľadiska ich etiológie, vývinu, typológie a prevencie. Z tohto dôvodu sa stala aj predmetom diplomovej práce.

    Cieľom diplomovej práce je priblížiť vybrané deviantné formy správania z hľadiska terminologického, etiologického a najmä z aspektu preventívneho.

Diplomová práca sa skladá z teoretickej analýzy problematiky a empirickej časti. Teoretická časť práce je spracovaná s využitím literárnej metódy, pomocou naštudovanej odbornej literatúry, časopisov, zákonov a iných prameňov. Je rozčlenená do 4 kapitol, v ktorých je analýza zameraná na súčasný stav riešenia problematiky, objasnenie základnej terminológie, charakteristiku vybraných sociálno-patologických javov a prevenciu v oblasti sociálno-patologických javov.

Výskumná časť práce obsahuje poznatky z vlastného empirického výskumu zameraného na zisťovanie vzťahu žiakov stredných škôl k sociálno-patologickým javom, interpretáciu výsledkov výskumu, zovšeobecnenie výsledkov výskumu a odporúčania pre prax. Podrobne je metodika výskumu uvedená v projekte výskumu.

 


Kľúčové slová:

sociálna patológia

prevencia

kriminalita

šikanovanie

droga

mládež

záškoláctvo

škola

voľný čas

zdravý spôsob životaObsah:
 • OBSAH

  0 ÚVOD .............................................................................................................................7
  1 SÚČASNÝ STAV RIEŠENIA PROBLEMATIKY ................................................................8
  2 OBJASNENIE ZÁKLADNEJ TERMINOLÓGIE .................................................................13
  3 CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH
  JAVOV A SOCIÁLNYCH DEVIÁCIÍ V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ ..................................16
  3.1 Kriminalita a delikvencia ............................................................................................ 17
  3.2 Drogové závislosti .................................................................................................... 19
  3.2.1 Alkoholizmus .......................................................................................................... 23
  3.2.2 Tabakizmus ............................................................................................................ 26
  3.2.3 Nelegálne drogy ..................................................................................................... 28
  3.3 Krádeže .................................................................................................................... 29
  3.4 Záškoláctvo .............................................................................................................. 30
  3.5 Šikanovanie .............................................................................................................. 31
  4 PREVENCIA SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV ................................................... 34
  4.1 Charakteristika a druhy prevencie ............................................................................ 34
  4.2 Opatrenia štátu v boji proti sociálno-patologickým javom ......................................... 38
  4.3 Postavenie školy v prevencii sociálno-patologických javov ..................................... 42
  4.3.1 Činnosť koordinátora prevencie ............................................................................. 44
  4.3.2 Vybrané programy prevenčných prác na stredných školách .............................. 45
  4.3.3 Záujmová činnosť mládeže ako faktor prevencie .................................................. 48
  4.3.4 Spolupráca školy a rodiny ..................................................................................... 50
  5 EMPIRICKÝ VÝSKUM ....................................................................................................51
  5.1 Projekt výskumu .........................................................................................................51
  5.2 Predmet výskumu .......................................................................................................51
  5.3 Cieľ a úlohy výskumu ................................................................................................ 52
  5.4 Vedecké hypotézy ................................................................................................... 52
  5.5 Výskumné metódy ..................................................................................................... 52
  5.6 Charakteristika výskumnej vzorky ..............................................................................52
  5.7 Organizačné zabezpečenie ........................................................................................52
  5.8 Časový harmonogram .................................................................................................52
  6 INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV VÝSKUMU ................................................................... 54
  7 ZOVŠEOBECNENIE VÝSLEDKOV A ODPORÚČANIA PRE PRAX ..................................69
  8 ZÁVER .......................................................................................................................... 72
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV ......................................................................73
  PRÍLOHY

Zdroje:
 • ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV
 • ARTERBURN, S. – BURNS, J. 2001. Drogovzdorné dieťa. 1. vyd. Bratislava: Rotap Trnava, 2001. 230 s. ISBN 80-967334-6-X.
 • BAKOŠOVÁ,Z. 1994. Sociálna pedagogika. 1. vyd. Bratislava: FF UK, 1994. 80 s. ISBN 80-223-0817-X.
 • BUBELÍNI, Ján. 2001. Prevencia kriminality. Bratislava : Ministerstvo vnútra – sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, 2001. 209 s.
 • EMMEROVÁ, I. 2006. Činnosť koordinátora prevencie na základných a stredných školách v oblasti prevencie drogových závislostí. In HRONCOVÁ, J. – KRAUS, B. a i. Sociálna patológia pre sociálnych pracovníkov a pedagógov. 1. vyd. Banská Bystrica: PF UMB, 2006. 252 s. ISBN 80-8083-223-4.
 • GÖHLERT, CH. – KÜHN, F. 2001. Falošné vedomie. 1. vyd. Bratislava: VEDA, 2001. 180 s. ISBN 80-664-3601-6.
 • HERETIK, A. 1994. Základy foréznej psychológie. 1. vyd. Bratislava: SPN, 1994. 224 s. ISBN 80-08-01870-4.
 • HRONCOVÁ, J. a kol. 2004. Sociálna patológia a jej prevencia. 1. vyd. Banská Bystrica: PF UMB, 2004. 220 s. ISBN 80-8055-955-3.
 • HRONCOVÁ, J. a kol. 2004. Sociálna pedagogika. 1. vyd. Banská Bystrica: PF UMB, 2004. 279 s. ISBN 80-8083-028-2
 • HRONCOVÁ, J. 1996. Sociológia výchovy. Banská Bystrica: PF UMB, 1996. ISBN 80-88825-37-7.
 • HRONCOVÁ, J. – KRAUS, B. a i. 2006. Sociálna patológia pre sociálnych pracovníkov a pedagógov. 1. vyd. Banská Bystrica: PF UMB, 2006. 252 s. ISBN 80-8083-223-4.
 • HUDECOVÁ, A. 2006. Prevencia šikanovania. In HRONCOVÁ, J. – KRAUS, B. a i. Sociálna patológia pre sociálnych pracovníkov a pedagógov. 1. vyd. Banská Bystrica: PF UMB, 2006. 252 s. ISBN 80-8083-223-4.
 • JANDOUREK, J. 2001. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001. 288 s. ISBN 978-80-7367-269-0.
 • KARIKOVÁ, S. 2005. Základy patopsychológie detí a mládeže. 1. vyd. Žilina: IPV EDIS, 2005. 146 s. ISBN 80-8070-377-9.
 • KOLIBÁŠ , E. – NOVOTNÝ, V. 1996. Alkoholizmus a drogové závislosti. 1. vyd. Bratislava: UK, 1996. 120 s. ISBN 80-223-1078-6.
 • KOLLÁŘ, M. 1997. Skrytý svět šikanování ve školách. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 128 s. ISBN 80-7178-123-1.
 • LIBA, J. 2001. Zdravie, drogy a drogová závislosť. Terminologické a výkladové minimum. Prešov: MC, 2001. 83 s. ISBN 80-8068-036-1.
 • NOVOMESTSKÝ, F. 1996. Drogy. História – medicína – právo. 1. vyd. Martin: Advent Orion, 1996. 120 s. ISBN 80-88719-49-6.
 • NOVOTNÝ, I. 1999. Vznik drogových závislostí a štádia drogových závislostí. In ONDREJKOVIČ, P. – POLIAKOVÁ, E. a kol. Protidrogová výchova. 1. vyd. Bratislava: VEDA, 1999. 356 s. ISBN 80-224-0553-1.
 • ONDREJKOVIČ, P. a kol. 2000. Sociálna patológia. Bratislava: VEDA, 2000. 272 s. ISBN 80-224-0616-3.
 • ONDREJKOVIČ, P. 2000. Negatívne stránky individualizácie mládeže. Bratislava : PdF UK, 2000. 115 s. ISBN 80-88868-60-2.
 • ONDREJKOVIČ, P. 2000. Sociálna patológia ako predmet pozornosti sociálnej práce, sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva. Bratislava: PdF UK, 2000. ISBN 80-88868-47-5.
 • ONDREJKOVIČ, P. 2003. Sociálna patológia. In TOKÁROVÁ, A. a kol. 2003. Sociálna práca. Kapitoly z dejín teórie a metodiky sociálnej práce. 2. vyd. Prešov: Akcent Print, 2003. 573 s. ISBN 80-968367-5-7.
 • ONDREJKOVIČ, P. – POLIAKOVÁ, E. a kol. 1999. Protidrogová výchova. Bratislava: VEDA, 1999. 356 s. ISBN 80-224-0553-1.
 • ONDRUŠ, D. 1990. Toxikománia, strašiak či hrozba? 2. vyd. Martin: Osveta, 1990. 89s. ISBN 80-217-0141-2.
 • PAVÚK, A. 1998. Primárna prevencia drogových závislostí na základných a stredných školách. 2. vyd. Prešov: PU – FH a PV, 1998. 99 s. ISBN 80-88885-47-7.
 • STRIEŽENEC, Štefan. 1996. Slovník sociálneho pracovníka. Trnava : AD, 1996. 255 s. ISBN 80-967589-0-X.
 • ŠKODÁČEK, I. 1999. Toxikománia detí a mladistvých na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: SAV – Slovak Academic Press, 1999. 244 s. ISBN 80-88908-40-X.
 • ŠTÚROVÁ, J. 1999. Rodina a škola In ONDREJKOVIČ, P. – POLIAKOVÁ, E. a kol. 1999. Protidrogová výchova. Bratislava: VEDA, 1999. 356 s. ISBN 80-224-0553-1.
 • TOKÁROVÁ, A. a kol. 2003. Sociálna práca. Kapitoly z dejín teórie a metodiky sociálnej práce. 2. vyd. Prešov: Akcent Print, 2003. 573 s. ISBN 80-968367-5-7.
 • VAVRINČÍKOVÁ, L. 2006. Projekty prevenčnej práce realizované na základných a stredných školách. In HRONCOVÁ, J. – KRAUS, B. a i. 2006. Sociálna patológia pre sociálnych pracovníkov a pedagógov. 1. vyd. Banská Bystrica: PF UMB, 2006. 252 s. ISBN 80-8083-223-4.
 • KASTELOVÁ, E. 2006. Drogy nie sú detská hra. In Sociálna prevencia. ISSN 1336-9679. 2006, roč. 1, č. 2.
 • MATULA, Š. a kol. 2002. Minimálne zásady uplatňovania rovesníckych programov. In Rovesnícke programy v práci CVPP. Bratislava: MŠ SR
 • MATULA, Š. 1999. Metodická príručka „Cesta“. Bratislava: VÚDPaP, 1999.
 • NOVOTNÝ, A. 2003. Šéfredaktor časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti jubiluje. In Alkoholizmus a drogové závislosti. 2003, roč. 38, č. 3, s. 189- 190.