Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Človek s postihnutím z pohľadu sociálneho pracovníka

«»
Prípona
.pdf
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
40 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12922
Posledná úprava
09.09.2020
Zobrazené
2 861 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Cieľom pokrokového snaženia je starostlivosť o človeka. Naša demokratická spoločnosť kladie veľký dôraz na všestrannú starostlivosť aj o zdravotne postihnutých jedincov, v rámci ktorej existujú vedľa seba zložky: zdravotnícka, sociálna, pedagogicko-psychologická.
Cieľom starostlivosti je nielen vytvoriť zdravotne postihnutému podmienky pre objektívne začlenenie sa do pracovného kolektívu, ale aj umožniť mu získať pocit životného naplnenia, šťastia. V systéme sociálnej starostlivosti o zdravotne postihnutého človeka má významné poslanie oblasť sociálnej práce. Prostredníctvom komplexu svojich metód usiluje sa systematicky a cielene pôsobiť na znevýhodnené osobnosti všetkých vekových kategórií.
V našej práci sme sústredili pozornosť na človeka s postihnutím z pohľadu sociálneho pracovníka. Patrí k jedným z odborníkov, ktorý pomáha zlepšovať kvalitu života znevýhodneným občanom. Psychika zdravotne postihnutého a zdravého človeka je rozdielna. Zdravotné postihnutie nastoľuje špeciálne problémy, s ktorými sa musí človek vysporiadať. Sociálny pracovník, sám prípadne delegovaním na kompetentného pracovníka pomáha týmto ľuďom s postihnutím zlepšovať kvalitu ich života.
...

Kľúčové slová:

sociálny

pracovník

zdravotné postihnutie

sociálny pracovník

sociálna práca

sociálna politika

zdravie

postihnutie

socializácia

kvalita žitia

výskumObsah:
 • ABSTRAKT -3-
  PREDHOVOR -4-
  OBSAH -5-
  ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ A TABULIEK -7-
  0. ÚVOD -8-
  1. SOCIÁLNA PRÁCA -9-
  1.1 Sociálna práca ako nástroj sociálnej politiky -10-
  1.1.1 Sociálne systémy -12-
  1.1.2 Predmet a cieľ sociálnej politiky -13-
  1.2 Sociálni pracovníci a ich úloha -15-
  1.2.1 Sociálne služby a úloha sociálneho pracovníka v nich -18-
  1.3 Predmet, obsah, cieľ sociálnej práce -19-
  2. ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTIE -22-
  2.1 Definícia zdravia -23-
  2.1.1 Odolnosť -24-
  2.2 Pojmológia zdravotného postihnutia -27-
  2.3 Modely zdravotného postihnutia -29-
  2.3.1 Klasifikácia zdravotného postihnutia -33-
  2.3.2 Druhy poškodení -35-
  2.4 Socializácia -36-
  2.5 Sociálna práca ako nástroj proti sociálnemu vylúčeniu -41-
  2.5.1 Sociálna opora -43-
  2.5.1.1 Kvalita života -46-
  2.5.1.2 Podpora nezávislosti ľudí s postihnutím -49-
  3. EMPIRICKÁ ČASŤ
  3.1 Výskumný problém -50-
  3.2 Hypotézy výskumu -51-
  3.3 Výskumná vzorka -52-
  3.4 Metódy výskumu -53-
  3.5 Spôsob vyhodnocovania výsledkov -53-
  4. VÝSLEDKY VÝSKUMU A INTERPRETÁCII -54-
  4.1 Najčastejší klienti sociálnych pracovníkov -54-
  4.2 Najčastejšie riešené problémy klientov sociálnych pracovníkov -59-
  4.3 Vnímanie práce s ľuďmi s postihnutím -60-
  4.4 Vnímanie kompetencií sociálnych pracovníkov -61-
  4.5 Spolupráca s inými subjektami pre zdravotne postihnutých -62-
  4.6 Pripravenosť SP pre prácu s ľuďmi so zdravotným postihnutím -62-
  4.7 Konkrétne programy, s ktorými sociálni pracovníci pracujú -65-
  4.8 Vyhodnotenie úspešnosti intervencie respondentov -65-
  5. ZÁVERY VÝSKUMU -67-
  6. DISKUSIA -68-
  7. ODPORÚČANIA PRE PRAX -70-
  8. ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV -71-
  PRÍLOHA A Dotazník -73-
  SPRIEVODNÝ MATERIÁL - CD-ROM

Zdroje:
 • BRICHTOVÁ, L. et al. 1999. Posudzovanie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Bratislava: UK. 1999 80-224-0003-3
 • DANIELSOVÁ, E., STAFFORDOVÁ, K. 2002. Vytváranie integrovaných tried. Žiar nad Hronom: Nadácia škola dokorán,2002. ISBN 80-968292-9-7
 • DEKLARÁCIA ĽUDSKÝCH PRÁV
 • ETICKÝ KÓDEX SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. 1997
 • HORŇÁKOVÁ, M. 1999. Liečebná pedagogika. Bratislava: vydavateľstvo Perfekt, 1999. ISBN 80-8046-126-0
 • CHARTA PRÁV TELESNE POSTIŽENÝCH
 • JESENSKÝ, J. 1993. Prostor pro integraci. Praha: Comenia Concult, 1993. ISBN 80-10-00381-6
 • JESENSKÝ, J. 1995. Kontrapunkty integrace zdravotne postižených. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-030-0
 • KAPLAN, R. M. et al. 1996. Zdravie a správanie človeka. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo,1996. ISBN 80-08-00332-4
 • KEBZA, V. 2005. Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Acadamia, 2005. ISBN 80-200-1307-5
 • MATOUŠEK, O. 2001. Základy sociální práce, Praha: Portál. 2001, ISBN 80-7178-473-7
 • MATOUŠEK, O. 2005. Sociální práce v praxi, Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-002-X
 • MEDZINÁRODNÁ FEDERÁCIA SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV. DEFINÍCIA SOCIÁLNEJ PRÁCE PRIJATÁ NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ MEDZINÁRODNEJ FEDERÁCIE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV (IFSW) V MONTREALE V KANADE V JÚLI 2000.
 • MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR O LEGISLATÍVE VO VZŤAHU K PROBLEMATIKE ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH ĽUDÍ, INTERNATIONAL CENFERENCE ON LEFISLATION CONCERNING DISABLED PEOPLE. 2001
 • NAWKA, P. et al. 1998. Reintegrácia psychosociálne postihnutých do spoločnosti, Trenčín: vydavateľstvo F (psychiatria, psychoterapia, psychosomatika) 1998, ISBN 80-967 277-9-6
 • ONDREJKOVIČ, P. et al. 2001. Sociálna patológia, Bratislava: slovenská akadémia vied, 2001. ISBN 80-224-0682-6
 • POŽÁR, L. 1999. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 34, č. 3, 2001, ISSN 0555-5574
 • PSYCHOLÓGIA A PATOPSYCHOLÓGOA DIEŤAŤA 1996- 31, č.2, Bratislava: Academic Elektronic Press, 1996. ISSN 0555-5574
 • HORŇÁKOVÁ, M. 2005, RECENZIA. Rüdiger Lorenz: Salotugenese. Grundwissen für Psychologen,Mediziner,Gesundheits-und Pflegewissenschaftler. (Salutogenéza. Základy pre psychológov. Lekárov a odborníkov v pomáhajúcich vedách.) Mníchov, Basel : Ernst Reinhardt. Bratislava: Integrácia/2005, č.1. ISSN 1336-2011
 • HORŇÁKOVÁ, M. 2005. Vzdelávať všetkých , ale ako. Bratislava: Integrácia, č.2/2005, s. 10-12. ISSN 13366-2011
 • RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. et al. 2004. Špeciální pedagogika. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. ISBN 80-244-0873-2
 • REPKOVÁ, K. 1998. Občania so zdravotným postihnutím v procese spoločenskej integrácie, Bratislava: vydal Mračko, 1998, ISBN 80-8057-005-1
 • REPKOVÁ, K., POŽÁR, L., ŠOLTÉS, L. 2003. Zdravotné postihnutie v kontexte novodobej sociálnej politiky. Bratislava: Informačná kancelária Rady Európy, 2003. ISBN 80-89141-03-X
 • STANEK, V. et al. 2004. Sociálna politika. Bratislava: Ekonomická univerzita, vydavateľstvo Ekonóm, 2004. ISBN 80-225-1881-6
 • STRIEŽENEC, Š. 2001. Úvod do sociálnej práce, Trnava: vydavateľstvo Tripsoft, 2001, ISBN 80-968294-6-7
 • STRIEŽENEC, Š. 1996. Slovník sociálnej práce. Trnava: AD, 1996.
 • SOVÁK, M. 1972. Nárys špeciální pedagogiky, Praha: SPN, 1972
 • SOVÁK, M. 2005. Nárys špeciální pedagogiky, Praha: SPN, 2005, ISBN 80-244-0873-2
 • TOKÁROVÁ, A. 2003. Sociálna práca-kapitoly z dejín teórie a metodológie. Prešov: Akcent Print, 2003, ISBN 80-968367-5-7
 • ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 • Zákon č. 195/1998 z.z. o Sociálnej pomoc