Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Rozvoj technickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní.

«»
Prípona
.docx
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
1,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47769
Posledná úprava
22.05.2020
Zobrazené
826 x
Autor:
aducha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Práca je zameraná na technickú gramotnosť v primárnom vzdelávaní, jej súčasťou je kvantitatívny výskum zameraný na zisťovanie spokojnosti učiteľov pracovného vyučovania so súčasným stavom.

ÚVOD
Predkladaná diplomová práca má názov Rozvoj technickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. Aktuálnosť témy technickej gramotnosti narastá úmerne s nárastom nových technológií a vývojom techniky. Príklady zo zahraničia ukazujú, že práve technika a kritický postoj človeka k nej (s ohľadom na prírodu a spoločnosť) sa stávajú často diskutovanými problémami v radoch odborníkov, ktorí sa špecializujú na oblasť technickej výchovy.

V primárnom vzdelávaní v oblasti technickej gramotnosti sa nachádza oblasť Človek a svet práce a pre túto oblasť sa vyučuje jeden vyučovací predmet, a tým je pracovné vyučovanie. Teoretická časť diplomovej práce pozostáva z dvoch kapitol, ktoré sú ďalej členené na subkapitoly. Prvá kapitola je zameraná na teoretické východiská, ktoré súvisia s primárnym vzdelávaním v Slovenskej republike a miestom technickej gramotnosti v ňom. Následne je venovaná pozornosť vyučovaciemu predmetu pracovné vyučovanie a jeho miestom v systéme primárneho vzdelávania, obsahovou náplňou predmetu. Kapitola je ukončená príkladmi obsahových náplní technického vzdelávania vo vybraných zahraničných krajinách. Prvá kapitola teoretickej časti diplomovej práce sa opiera najmä o odborné poznatky Márie Kožuchovej, ktorá sa dlhodobo problematike technickej gramotnosti a pracovného vyučovanie venuje, je spoluautorkou učebníc pracovného vyučovania pre 3. a 4. ročník základných škôl, ktoré sú odporúčané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Kľúčové slová:

technická gramotnosť

technická výchova

pracovné vyučovanie

kompetencie

zručnosti

učiteľObsah:
 • ÚVOD
  1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ SKÚMANEJ PROBLEMATIKY
  1.1 Primárne vzdelávanie v Slovenskej republike v kontexte technickej gramotnosti
  1.2 Človek a svet práce v primárnom vzdelávaní v Slovenskej republike
  1.3 Predmet pracovné vyučovanie v primárnom vzdelávaní v Slovenskej republike
  1.3.1 Charakteristika didaktických zásad v pracovnom vyučovaní
  1.4 Technické vzdelávanie v krajinách Európskej únie
  2 SÚČASNÉ VYBRANÉ PROBLÉMY PRACOVNÉHO VYUČOVANIA
  V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
  2.1 Možnosti implementácie čítania s porozumením do oblasti Človek a svet práce
  2.2 Kooperatívne vyučovanie v predmete pracovné vyučovanie
  2.2.1 Riadenie kooperatívneho vyučovania
  2.3 Využívanie digitálnych technológií v predmete pracovné vyučovanie
  3 NÁVRHY EDUKAČNÝCH AKTIVÍT PRE PREDMET PRACOVNÉ
  VYUČOVANIE V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
  3.1 Tvorivé využitie technických materiálov - kooperatívne vyučovanie
  3.2 Tvorivé využitie technických materiálov - kooperatívne vyučovanie, čítanie s porozumením
  3.3 Tvorivé využitie technických materiálov - čítanie s porozumením
  3.4 Ľudové tradície a remeslá - využitie IKT
  3.5 Stravovanie a príprava pokrmov - kooperatívne vyučovanie
  4 EMPIRICKÁ ČASŤ
  4.4 DISKUSIA A ODPORÚČANIA PRE PRAX
  ZÁVER
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÁCH ODKAZOV

Zdroje:
 • ANDERSON, P. et al. 2012. Alcohol in the European Union. Consumption, harm and policyapproaches. WHO Regional Office for Europe. [online]. Copenhagen, Denmark, 2012, 149s. Dostupné na adrese: http://www.euro.who.int/ _data/assets/pdCfile/0003/160680/ Alcohol-in -the-European -Union -2012. pdf
 • BEGENIOVÁ, M. a kol. 2013. Námety na hodinu pracovného vyučovania pre I. stupeň ZŠ a špeciálnych tried ZŠ. Košice: Základná škola Ľudmily Podjavorinskej 1, 040 11 Košice, 2013. 57s. ISBN nemá.
 • BERTRAND, Y. 1998. Soudobé teorie vzdělávání. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5
 • BURGEROVÁ, J. 2002. Systémové a aplikačné programy pre personálne počítače. Prešov: FHPV PU v Prešove. ISBN 80-8068-106-6
 • GABAJOVÁ, Ľ. 2007. Využitie IKT na hodinách prírodovedy vo 4. ročníku ZŠ. [online]. [cit. 2019.03.11]. Dostupné na: http://www.cenast.sk/ShowReportCount.aspx?reportId=115
 • KAŠIAROVÁ, N. 2011. Čitateľská gramotnosť v primárnom vzdelávaní. Bratislava: Metodicko - pedagogické centrum, 2011. 40s. ISBN 978-80-8052-383-1.
 • KAŠIAROVÁ, N. 2013. Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole. Bratislava: Metodicko - pedagogické centrum, 2013. 38s. ISBN 978-80-8052-485-2.
 • KOŽUCHOVÁ, M. - BRNKA, M. - HABŠUDOVÁ, M. 1992. Pracovná výchova 2. Bratislava : UK, 1992. 175 s. ISBN-10: 80-223-0510-3.
 • KOŽUCHOVÁ, M. - HIRSCHNEROVÁ, Z. - VORELOVÁ, A. 2002. Pracovné vyučovanie pre 3. ročník základných škôl. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., 2002. 63s. ISBN 978-80-8091-198-0.
 • KOŽUCHOVÁ, M. - HIRSCHNEROVÁ, Z. - VORELOVÁ, A. 2005. Pracovné vyučovanie pre 4. ročník základných škôl. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., 2005. 72s. ISBN 80-89003-70-2.
 • KOŽUCHOVÁ, M. a a i. 2011. Elektronická učebnica didaktika technickej výchovy. [online]. Bratislava: Univerzta Komenského, 2011. Dostupné na: http://utv.ki.ku.sk ISBN 978-80-223-3031-2.
 • KUČEROVÁ, A.- PÁLUŠOVÁ, M. 2006. IKT ako moderný didaktický prostriedok. In: Nitra: Zborník z konferencie Uninfos, 2006. ISBN 80-8050-976-X
 • LUŽINSKÁ, K. 2013. Kooperatívne vyučovanie na 1. Stupi ZŠ. [online]. [Bratislava]: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2013 [cit. 2019.03.11]. Dostupné na internete: ISBN 978-80-8052-470-8.
 • NEMCOVÁ, J. 2018. Učiteľ primárneho vzdelávania v interaktívnom prostredí - príklady „dobrej praxe“. In: Trendy ve vzdělávání 2018. [online]. [cit.2019.04.20]. Dostupné na internete: .
 • PAVELKA, J. 2016. Rozvíjanie vybraných kompetencií žiakov na hodinách techniky, fyziky a matematiky v základnej škole. In: Journal of Technology and Information Education - Časopis pro technickou a informační výchovu, 2/2016. Vol. 8, Issue 2. ISSN 1803-537X.
 • PETLÁK, E. 2004. Všeobecná didaktika. Bratislava : IRIS, 2004. 311s. ISBN 80-89018-64-5.
 • ROCEPO. 2000. Kooperatívnosť. Prešov: Rómske vzdelávacie a dokumentačné centrum Prešov, 2000. [online]. [cit.2019.04.20]. Dostupné na internete:
 • SERAFÍN, Č. 2014. Reflexe technické výchovy v globalizujícím se světe. In: Trendy ve vzdelávání 2014. [online]. [cit.2019.04.20]. Dostupné na internete:
 • SKALKOVÁ, J. 2004. Pedagogika a výzvy nové doby. Brno : PAIDO, 2004. ISBN 80-7315-060-3
 • SMALEC, S.: 2007. Problematika spracovania učebnej látky do multimediálnych kurzov (CBT) a do online kurzov (WBT) : Diplomová práca. Prešov, 2007.
 • ŠEBEŇOVÁ, I. 2013. Prvky plánovania a prípravy na výučbu v predmete pracovné vyučovanie. [online]. [cit.2019.04.20]. Dostupné na internete:
 • ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV 2014. Inovovaný štátny vzdelávací program. Pracovné vyučovanie. Bratislava: ŠPÚ, 2014. 8s.
 • ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV 2015. Štátny vzdelávací program. Primárne vzdelávanie - 1. stupeň základnej školy. Bratislava: ŠPÚ, 2015. 27s.
 • ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV 2015. Metodická príručka zavádzania inovovaných vzdelávacích programov pre oblasť Človek a svet práce v základnej škole. Pracovná verzia. Bratislava, ŠPÚ, 2015. [online].[cit. 2019.04.20]. Dostupné na internete: .
 • TUREK, I. 1998. Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. Bratislava : Metodické centrum, 1998. ISBN 80-88796-89-X
 • VITÉZOVÁ, Eva 2013. Projektové vyučovanie na hodinách literárnej výchovy ako možnosť rozvoja tvorivosti [online].[cit. 2019.04.20]. Dostupné na internete:
 • ZŠ KUKUČÍNOVA. 2012. Taxonómia vzdelávacích cieľov. Vranov nad Topľou: ZŠ Kukučínova ulica 106, 2013. [online].[cit. 2019.04.20]. Dostupné na internete:
 • Vyhláška MŠS