Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44822
Posledná úprava
07.03.2014
Zobrazené
2 673 x
Autor:
lendelina
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Základné charakteristiky adolescentov žijúcich v málo podnetnom prostredí
V období adolescencie dochádza k rôznym vývojovým zmenám, a to od telesných, emocionálnych, hormonálnych až po kognitívne. Ide o veľmi významné obdobie v živote mladého človeka, v ktorom má naňho veľký vplyv rodina a prostredie, v ktorom vyrastá.
1.1 Historický vývoj vnímania adolescentov žijúcich v málo podnetnom prostredí
1.2 Definovanie pojmu
Adolescenciou je nazývaná druhá fáza obdobia dospievania. Trvá od 15 do 20 rokov s istou individuálnou variabilitou v psychickej a sociálnej oblasti. Začína sa pohlavným dozretím mladého človeka, no predovšetkým je však dobou psychosociálnej premeny dospievajúceho človeka a jeho sociálnej pozície. Adolescent dosahuje plnoletosť. Toto obdobie zahŕňa dva významné sociálne medzníky, a to ukončenie povinnej školskej dochádzky a dovŕšenie prípravy na budúcu profesiu (nástup do zamestnania) (Macek, 2003; Vágnerová, 2000).
Málo podnetné prostredie, inak nazývané aj sociálne znevýhodnené prostredie, definuje Školský zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní §2, ods. p. ako prostredie, v ktorom rodinné, sociálne, kultúrne a ekonomické podmienky nedostatočne podnecujú rozvoj emocionálnych, mentálnych a vôľových vlastností človeka. Toto prostredie neposkytuje dostatok primeraných podnetov pre rozvoj osobnosti človeka.

Kľúčové slová:

sociálna práca

adolescenti

málo podnetné prostredie

voľný čas

voľnočasové aktivityObsah:
 • 1 Základné charakteristiky adolescentov žijúcich v málo podnetnom prostredí 3
  1.1 Historický vývoj vnímania adolescentov žijúcich v málo podnetnom prostredí 3
  1.2 Definovanie pojmu 3
  1.3 Pojmy súvisiace s adolescentmi žijúcich v málo podnetnom prostredí 3
  2 Základné charakteristiky voľného času 5
  2.1Definovanie pojmu voľný čas 5
  2.2 Zdravý životný štýl 5
  2.3 Voľný čas mimo rodinného prostredia 5
  2.4 Pojmy súvisiace s voľným časom 6
  2.5 Historický vývoj vnímania voľného času 6
  3Prežívanie voľného času, voľný čas a jeho využívanie 7
  3.1 Efektívne využívanie voľného času 7
  3.2 Neefektívne využívanie voľného času 7
  3.3 Voľnočasové činnosti a aktivity 7
  4 Výchova a voľný čas 9
  4.1 Štýly výchovy v rodinnom prostredí 9
  4.2 Voľný čas mimo rodinného prostredia 9
  4.3 Organizácie zaoberajúce sa trávením voľného času 9
  5 Nežiaduce trávenie voľného času 11
  5.1 Drogová problematika 11
  5.2 Kriminalita 11
  5.3 Gambling (patologické hráčstvo) 11
  5.4 Alkohol 11
  6 Realizácia záujmového vzdelávania 13
  6.1 Funkcie a ciele záujmového vzdelávania 13
  6.2 Oblasti záujmového vzdelávania 14
  6.3 Metódy, formy a inštitúcie záujmového vzdelávania 14
  6.4 Súčasný stav záujmového vzdelávania na Slovensku 15
  7 Vplyv sociálno-ekonomických podmienok na dorastajúcu mládež 15
  7.1 Potreby mladých ľudí v rodinách poberajúcich rôzne typy finančnej podpory od štátu 15
  7.2 Potreby mladých ľudí v rodinách s lepšou ekonomickou situáciou 17
  8 Bibliografické odkazy 18

Zdroje:
 • Čech, T. Škola a sociálně patologické symptomy v projevech žáků. In STŘELEC, S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno : MSD, 2002, s. 115-124. ISBN 80-86633-00-4.
 • Čech, T. Škola a sociálně patologické symptomy v projevech žáků. In STŘELEC, S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno : MSD, 2002, s. 115-124. ISBN 80-86633-00-4.
 • Čech, T. Škola a sociálně patologické symptomy v projevech žáků. In STŘELEC, S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno : MSD, 2002, s. 115-124. ISBN 80-86633-00-4.
 • GÁBOROVÁ, Ľ. - GÁBOROVÁ, Z. 2008. Človek v sociálnom kontexte. Dubnický technologický inštitút, 2008, 170 s. ISBN 978-80-8068-897-4.
 • HÁJEK, B. - HOFBAUER, B. - PÁVKOVÁ, J. 2008. Pedagogické ovlivňování volného času. Praha: Portál, s. r. o., 2008, 240 s. ISBN 978-80-7367-473-1.
 • HAMBÁLEK, V. 2005. Úvod do voľnočasových aktivít s klientskými skupinami sociálnej práce. Bratislava: Občianske združenie sociálna práca, 2005, 80 s. ISBN 80-89185-11-8.
 • HOFBAUER, B. Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál, 2004, 173 s. ISBN 80-7178 -927-5.
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Emília. 2005. Voľný čas a charta výchovy pre voľný čas. In Pedagogická revue, ISSN 1335-1982, roč. 57, č. 1, s. 83-87
 • MACEK, P. (2003), Adolescence, Portál, Praha.
 • ONDREJKOVIČ, P. (ed.); BREZÁK, J.; LUBELCOVÁ, G. Sociálna patológia. Bratislava: Veda, 2001. ISBN 80-224-0685-6.
 • PÁVKOVÁ, J. et al. 2002. Pedagogika volného času. Praha: Portál, 2002, 221 s.
 • ISBN 80-7178-295-5.
 • VAŠEK, Š. 2008. Základy špeciálnej pedagogiky. Bratislava: Sapientia s. r. o., 2008, 226 s. ISBN 978-80-89229-11-6.
 • ZELINOVÁ, M. 2012. Voľný čas efektívne a tvorivo. IURA EDITION, spol. s r. o., 2012,146 s. ISBN 978-80-8078-479-9.
 • Zákon NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní výchove a vzdelávaní; Klein, Rosinský, 2008