Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Nezamestnanosť a jej riešenie voči absolventom škôl v regióne Liptovský Mikuláš

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
35 x
Veľkosť
2,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39965
Posledná úprava
07.04.2012
Zobrazené
4 515 x
Autor:
mziky22
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Nezamestnanosť patrí k fenoménom, ktorému je v modernej ekonómii venovaná zvýšená pozornosť a v súčasnej dobe predstavuje podstatný existenčný problém nielen v našej krajine, ale ide o celosvetový problém, ktorý narastá stále do väčších rozmerov. Nezamestnanosť má svoje negatívne dôsledky na človeka, rodinu i spoločnosť. Zvyšuje sa pravdepodobnosť chudoby, nezamestnaný je často vytlačený na okraj spoločnosti.

Nezamestnanosť je závažným sociálnym a ľudským problémom, ktorý postihuje ľudí bez ohľadu na vek a sociálne postavenie. O zamestnanie prichádzajú ako remeselníci, tak aj vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Strach zo straty práce majú ľudia pred dôchodkom, ktorí síce majú obrovskú prax, ale chýba im požadované vzdelanie, bojí sa mamička, ktorá sa sama stará o svoje dve deti, síce vzdelanie aj prax má, ale deti sú malé a choroba sa prihlásila v nesprávny čas, a boja sa aj absolventi. Roky štúdia a prostriedky naň vynaložené nemajú kde zúročiť, a ich samostatnosť je v nedohľadne.

Nezamestnanosť má negatívne sociálne, ekonomické i zdravotné dôsledky pre človeka. Strata zamestnania je obrovskou životnou traumou a ide ako o závažný spoločenský problém, tak aj ľudský problém. Najťažšie stratu zamestnania znášajú ľudia, ktorí majú vybudované ustálené pracovné návyky a sú zvyknutí na určitý pracovný rytmus dňa. 

Pri skúmaní nezamestnanosti je potrebné poznať aj teoretické pozadie, možné východiská a rôzne aspekty nezamestnanosti. Keď chceme porozumieť nezamestnanosti v celej jej šírke, je nevyhnutné venovať pozornosť nielen psychologickej stránke problému, ale aj stránke sociálnej, sociálno-politickej, sociologickej, medicínskej, ekonomicko-hospodárskej, ako aj legislatívno-právnej. Jedným z najčastejšie popisovaných efektov nezamestnanosti na psychiku každého jedinca je stav depresie, pocitu osamotenosti, znižujúcej sa motivácie a aj seba hodnotenia.

Cieľom bakalárskej práce bolo bližšie sa oboznámiť s problematikou nezamestnanosti, a to hlavne problémami nezamestnanosti absolventov škôl a ich prechodu do pracovného procesu, čo v praxi znamená ich uplatnenie na trhu práce. Charakterizuje individuálne a sociálne, historisko-kultúrne determinanty významu práce a zamestnania. Pojednáva o špecifických znakoch nezamestnaných absolventov škôl a ich postavenie na trhu práce, aj vo vzťahu k zamestnávateľom.

Bakalárska práca sa skladá z dvoch častí, a to teoretickej a výskumnej. Prvé dve kapitoly teoretickej časti poukazujú na zmeny vo vnímaní zamestnanosti ako sociálnej istoty. Nezamestnanosť sa v dnešnej dobe netýka iba malej skupiny obyvateľstva, ale nevyhýba sa ani odborníkom a aktívnym zamestnaným občanom. Tretia kapitola teoretickej časti bakalárskej práce sa zaoberá možnosťami uplatnenia sa absolventov škôl na trhu práce. Štvrtá, výskumná, kapitola je náš vlastný výskum a interpretácia výsledkov, ktorý sme previedli formou dotazníkov ako pre absolventov, tak pre zamestnávateľov. Výskum je zameraný na problematiku nezamestnanosti absolventov škôl v okrese Liptovský Mikuláš. Zisťuje hlavné dôvody neúspechu absolventov uplatniť sa na trhu práce.

Kľúčové slová:

nezamestnanosť

nezamestnaný

absolvent školy

význam zamestnania

trh práceObsah:
 • ÚVOD 10
  1 NEZAMESTNANOSŤ 12
  1.1 Význam práce pre človeka 12
  1.2 Nezamestnanosť ako pojem 13
  1.3 Psychosociálne aspekty nezamestnanosti 15
  1.4 Sociálna práca s nezamestnanými 16
  1.5 Politika zamestnanosti 17
  2 PRÍČINY A DÔSLEDKY NEZAMESTNANOSTI ABSOLVENTOV STREDNÝCH A VYSOKÝCH ŠKÔL 19
  2.1 Nedostatočná prax ako negatívny faktor v uplatnení sa 20
  2.2 Vzdelávací systém a požiadavky trhu práce 21
  2.3 Dôsledky nezamestnanosti absolventov škôl 22
  3 SOCIÁLNA PRÁCA AKO NÁSTROJ SOCIÁLNEJ INTEGRÁCIE ABSOLVENTOV ŠKÔL 23
  3.1 Absolventi škôl ako riziková skupina uchádzačov o zamestnanie 23
  3.2 Nástroje aktívnej politiky trhu práce pre uplatnenie sa absolventov 24
  3.2.1 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe (§51) 25
  3.2.2 Sprostredkovanie za úhradu ako možnosť uplatnenia (§ 25) 28
  3.2.3 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (§49) 29
  4 VÝSKUM PRACOVNÉHO UPLATNENIA SA ABSOLVENTOV ŠKÔL V REGIÓNE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 30
  4.1 Predmet výskumu 30
  4.2 Cieľ výskumu 30
  4.3 Objekt výskumu 31
  4.4 Úlohy výskumu 31
  4.5 Hypotézy výskumu 31
  4.6 Charakteristika lokality a výskumnej vzorky 32
  4.7 Metódy a postup výskumu 32
  4.8 Interpretácia výsledkov výskumu 33
  4.9 Zovšeobecnenie výsledkov a čiastkový záver výskumu 43
  ZÁVER 47
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 48

Zdroje:
 • BLAHOVÁ, K. Absolventi za bránami škôl. In Zamestnanosť a sociálna politika. ISSN 1336 5053, 2008, roč. V. č. 7, s. 4-5.
 • BLAHUTIAKOVÁ, V. Absolventi a trh práce. In Zamestnanosť a sociálna politika. ISSN 1336 5053, 2009, roč. VI. č. 9, s. 4-5.
 • BUCHTOVÁ, B. a kol. Nezaměstnanost – psychologický, ekonomický a sociální problém. Grada Publishing, a.s., 2002. 1. vyd., 240 s. ISBN 80-247-9006-8.
 • GRAJCÁR, Š. Mladí ľudia a trh práce. In Zamestnanosť a sociálna politika. ISSN 1336 5053, 2009, roč. VI. č. 5, s. 4-5.
 • GRIBOVÁ, S. Vzdelávanie a príprava pre trh práce. In Zamestnanosť a sociálna politika. ISSN 1336 5053, 2006, roč. III. č. 5, s. 4-5.
 • HAŠKO, V. Nezamestnanosť vo svetle dvoch metodík. In Zamestnanosť a sociálna politika. ISSN 1336 5053, 2004, roč. I. č. 11, s. 4-5.
 • INTERNÁ NORMA č. 023/2010. 2010. Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe - § 51 zákona Národnej rady SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Metodické usmernenie č. 5 – 2/2010, Bratislava, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2010. 43 s.
 • KOLLÁRIKOVÁ, Ľ. Pár slov na úvod. In Zamestnanosť a sociálna politika. ISSN 1336 5053, 2009, roč. VI č. 5, s. 3.
 • KRŠÍKOVÁ, E. Pár slov na úvod. In Zamestnanosť a sociálna politika. ISSN 1336 5053, 2008, roč. V. č. 5, s. 3.
 • LABANC, M. Absolventi a trh práce. In Sociálna politika a zamestnanosť. ISSN 1336 5053, 2006, roč. III. č. 5, s. 4-5.
 • LAŠČEK, L. – IŽARIK, Š. 2004. Trhová forma hospodárenia (makroekonomický pohľad). [cit. 2010-7-20] Učebný text.LONGMAN DICTIONARY OF CONTEMPORARY ENGLISH: Complete Guide to Written and Spoken English. Harlow : Longman Corpus Network, British National Corpus, 1995. Third edition. 1668 p. ISBN 0-582-23750-5.
 • MASLEN, J. – BRNULA, P. a kol. Sociálna práca s utečencami. Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2004. 104 s. ISBN 80-89185-06-1.
 • POLONSKÝ, D. - PILLÁROVÁ, Z. a kol. Kapitoly zo sociálnej politiky. Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia, 2002. 97 s. ISBN 80-968753-6-1.
 • RŮŽIČKA, J. – MATOUŠEK, O. – HLADKÝ, A. Člověk a práce. Praha : Svoboda, 1972. 99 s. ISBN 80-85606-62-3.
 • SAMUELSON, P. – NORDHAUS, W. Ekonómia I, z anglického originálu Economics 13, Bratislava : Bradlo, 1989. 420 s. ISBN 80-7127-030-X.
 • STRIEŽENEC, Š. Slovník sociálneho pracovníka. Trnava : AD, 1996. 255 s. ISBN 80-967589-0-X.
 • STRIEŽENEC, Š. Teória a metodológia sociálnej práce (Vybrané problémy). Trnava : Tripsoft, 2006. 296 s. ISBN 80-969390-4-1.
 • STRMEŇ, L. – RAISKUP, J.CH. Výkladový slovník odborných výrazov používaných v psychológii. Bratislava : IRIS, 1998. 322 s. ISBN 80-88778-69-7.
 • SVOBODA, Ľ. Absolventská prax. In Zamestnanosť a sociálna politika. ISSN 1336 5053, 2007, roč. IV. č. 8, s. 4-5.
 • TOKÁROVÁ, A. a kol. Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a metódy sociálnej práce. Prešov : FF PU, 2003. 572 s. ISBN 80-968367-5-7.
 • VÝROST, J. – SLAMĚNÍK, I. Aplikovaná sociální psychologie II. Praha : Grada Publishing, 2001. 260 s. ISBN 80-247-0042-5
 • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 44/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva ust. § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
 • Zákon NR SR č. 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave, [cit. 2010-05-10] Bratislava.
 • Zákon NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, [cit. 2010-05-10] Bratislava: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.