Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Funkcie sociálnej politiky a ich uplatnenie v Slovenskej republike

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
26 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7025
Posledná úprava
24.11.2017
Zobrazené
4 515 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
V našej práci sme sa snažili podať jasne a čo možno najprehľadnejšie vymedzenia a pohľady pojmov spadajúcich do sféry sociálnej politiky ako aj vysvetliť samotný pojem sociálna politika. Okolnosti vzniku danej práce súvisia so zjavnou potrebou vypracovania ročníkovej práce, no v podstatnejšej miere nám išlo o hlbšie, prenikavejšie a obšírnejšie nahliadnutie do jednej z časti sociálnej politiky.
Táto práca obsahuje teoretickú časť, ktorá je zložená z troch kapitol. Tie sa členia na jednotlivé podkapitoly. V úvodnej kapitole sa zaoberáme definíciou samotnej sociálnej politiky ako aj iných súvisiacich pojmov. Sociálna politika je jedným z kľúčových pojmov sociálnej teórie a práce. Na základe toho sa pri určovaní jej postavenia v spoločnosti vychádza z vymedzenia niekoľkých pojmov. Pár z nich sme sa rozhodli v prvej kapitole obšírnejšie zadefinovať. V druhej kapitole sme sa venovali bližšiemu a konkrétnejšiemu vyjadreniu definícií sociálna politika. Sociálna politika je rôzne interpretovaná mnohými autormi. V tejto časti sme uviedli pohľady niektorých z nich. Jestvuje teda určitá ľubovôľa v jej chápaní.
V tretej kapitole bližšie popisujeme funkcie sociálnej politiky ako aj ich pretavenie do oblasti sociálnej spoločnosti štátu.
Informačné zdroje sme pri zhotovovaní tejto práce čerpali z publikácií zameraných výlučne na oblasť sociálnej politiky. Do nich vkladali svoje ponímanie tejto politiky jednotliví autori, ktorí sa neraz podieľali a reálne zapájali do praktického chodu samotnej sociálnej politiky v štáte. Účelom tejto práce je oboznámenie sa (a možno aj adekvátnejšie pochopenie) s teoretickými prístupmi a interpretáciami sociálnej politiky, jej funkciami ako aj ich praktické premietnutie do našej spoločnosti.

Kľúčové slová:

sociálna politika

kresba

ineterpretácia

zadefinovanie

stimulačná funkcia

sociálna prácaObsah:
 • ÚVOD
  1. kapitola
  1.1Vymedzenie pojmu sociálna sféra
  1.kapitola
  2.1 Interpretácia podľa KREBSA
  2.3 Interpretácia podľa HILLA
  2.4 Interpretácia podľa ŽIŽKOVEJ
  2.5 Interpretácia podľa POTŮČKA
  2.6 Interpretácia podľa ENGLIŠA .
  2.7 Zadefinovanie podľa MACEKA
  2.8 Zadefinovanie podľa TOMEŠA
  2.9 Zadefinovanie podľa WILENSKÉHO
  2.10 Zadefinovanie podľa TITMUSSA
  2.11 Zadefinovanie podľa MISTRU
  2.12 Zadefinovanie podľa WEBERA
  2.13 Interpretácia podľa MARSHALLA
  2.14 Interpretácia podľa STANEKA
  2.15 Interpretácia podľa ŽILOVEJ
  2.16 Zadefinovanie podľa RADIČOVEJ
  2.17 Zadefinovanie podľa STRIEŽENCA
  2.18 Zadefinovanie podľa NOVOTNEJ A SCHIMMERLINGOVEJ
  2.19 Interpretácia podľa MILLSA a GIDEHO
  2. kapitola
  3.1 Charakteristika funkcií sociálnej politiky
  3.2 Ochranná funkcia
  3.3 Rozdeľovacia a prerozdeľovacia funkcia
  3.4 Homogenizačná funkcia
  3.5 Kultivačná funkcia
  3.6 Stimulačná funkcia
  3.7 Preventívna (profylaktická) funkcia
  4. kapitola
  4 Uplatnenie funkcií sociálnej politiky v SR
  Zoznam bibliografických odkazov

Zdroje:
 • CAPEKOVÁ, DUDOVÁ, 2001. Sociálna politika. Bratislava: EKONÓM, 2001, 133s. ISBN 80-225-1449-7.
 • DŘÍZOVÁ, E. 2001. Kapitoly zo sociálnej politiky. Nitra: GARMOND, 2001, 185s. ISBN 80-8050-457-1.
 • http://www.google.sk/2007-12-17.
 • HILL, M. 2005. Understanding social policy. Cornwall: BLACKWELL PUBLISHING, 2005, 483s. ISBN 13-978-1-4051-0057-1.
 • JUSKO, P. 2000. Základy sociálnej politiky. Banská Bystrica: UMB- Pedagogická fakulta, 2000, 112s. ISBN 80-8055-394-7.
 • KREBS, V. 2005. Sociálna politika. Praha: ASPI, a.s. 2005, 504s. ISBN 80-86395-33-2.
 • MATOUŠEK, O. 2001. Základy sociálnej práce. Praha: PORTÁL, 2001, 312s. ISBN 80-7178-473-7.
 • NOVOTNÁ, SCHIMMERLINGOVÁ, V. 1992. Sociální práce její vývoj a metodické postupy. Praha: UNIVERZITA KARLOVA- Filozofická fakulta, 1992, 123s. ISBN 80-7006-483-5.
 • PARROTT, L. 2002. Social work and social Care. London: ROUTLEDGE, 2002, 207s. ISBN 0-415-23970-2.
 • POTŮČEK, M. 1995. Sociální politika. Praha: SLON, 1995, 142s. ISBN 80-85850-01-X.
 • STANEK, V. 1999. Sociálna politika. Bratislava: SPRINT, 1999, 350s. ISBN 80-888848-45-8.
 • STRIEŽENEC, Š. 2001. Úvod do sociálnej práce. Trnava: TRIPSOFT, 2001, 197s. ISBN 80-968294-6-7.
 • ŠÍMA, R. 1996. Sociálna teória a sociálna politika. Žilina: PORADCA, 1996, 216s. ISBN 80-967544-2-4.
 • TOKÁROVÁ, A. 2003. Sociálna práca. Prešov: AKCENT PRINT, 2003, 572s. ISBN 80-968367-5-7.
 • ŽILOVÁ, A. 2000. Kapitoly z teórie sociálnej práce. Žilina: UMB- Pedagogická fakulta, 2000, 107s. ISBN 80-968932-0-3.