Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 881   projektov
5 nových

Právna komparatistika (porovnávacia právna veda) - Veľké právne systémy

«»
Prípona
.rtf
Typ
skriptá
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13368
Posledná úprava
25.11.2020
Zobrazené
1 903 x
Autor:
nigellla
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Druhé vydanie učebných textov z predmetu Právna komparatistika vychádza po niekoľkoročných skúsenostiach s výučbou tohoto predmetu, ktorý bol ako nový zaradený do učebného programu Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach v roku 1999. Napriek pomerne krátkemu obdobiu medzi dvoma vydaniami tejto učebnej pomôcky možno zaznamenať rozsiahle zmeny v jednotlivých právnych systémoch súčasného sveta. To bol jeden z dôvodov, ktorý nabádal vykonať určité zmeny v predkladanom texte. Samozrejme nemá zmysel úsilie (a bola by to márna snaha dopredu odsúdená na neúspech) doplniť text po všetkých stránkach a zaznamenať všetky skutočnosti, ku ktorým v systéme práva došlo. V konečnom dôsledku, napriek hektickému vývoju na prelome storočí a nepretržitému globálnemu pohybu v systéme práva, o výrazných fundamentálnych zmenách, meniacich podstatu uvádzaných javov, až na niektoré výnimky (najmä v oblastiach, kde padli totalitárne orientované režimy a v oblastiach so “zvýšenou integračnou aktivitou”) ani nemožno uvažovať. Preto ani zmeny z tohto dôvodu nebudú fundamentálne. Druhou skutočnosťou, ktorá nabádala ku zmenám bola snaha zúročiť skúsenosti z výučby predmetu, ktoré viedli k akcentovaniu, alebo naopak k vypusteniu niektorých faktov.
Cieľom tejto učebnej pomôcky (tak ako je to uvedené aj v úvode prvého vydania) je poskytnúť študentom právnickej fakulty základné poznatky z oblasti porovnávacej právnej vedy, opierajúc sa o osvedčené autority, predovšetkým práce akademika Knappa, kolektívu autorov z bývalej Katedry porovnávacej právnej vedy Právnickej Fakulty UK v Bratislave (Štefanovič, Kálesná, Hruškovič), J. Drgonca a ďalších komparatistov.
Učebné texty sú členené do dvoch častí - na všeobecnú a osobitnú časť. Prvá, subtílnejšia časť je viac teoretická a je venovaná všeobecnému úvodu do teórie porovnávania práva. Druhá časť obsahuje kapitolu o porovnávaní v niektorých vybraných odvetviach verejného práva a podstatná časť učebných textov je venovaná súkromnoprávnej komparatistike a v rámci nej - systematickému usporiadaniu rôznych právnych systémov vo svete. Táto časť sa nevyhne deskriptívnemu prístupu, nakoľko nevyhnutným predpokladom pre použitie porovnávania je poznanie toho, čo bude predmetom porovnávania. Preto popri poskytnutí poznatkov z teórie právnej komparatistiky poskytne táto publikácia najmä základné poznatky o cudzích právnych poriadkoch. Osvojenie si týchto poznatkov sa v súčasnej dobe stáva už nevyhnutnou požiadavkou profilu absolventa právnického štúdia, nakoľko predpoklad, že sa bude pohybovať v oblastiach, kde sa aplikujú normy iných právnych poriadkov je v súčasnosti veľmi reálny. Zároveň takéto poznanie poskytuje aj nový pohľad na domáce právo, respektíve určitý nadhľad pri jeho vnímaní a posudzovaní a nabáda k systémovému uvažovaniu. Zostáva len dúfať, že poznatky ktoré táto učebná pomôcka poskytuje zostanú vyhľadávanou súčasťou právnického vzdelávania.

Kľúčové slová:

práva

právna komparatistika

právny systém

komparatistika

ústava

verejná správa

kontinentálne právo

Islamský právny systém

Islam

právo Európskej únieObsah:
 • ÚVOD 4
  I. VŠEOBECNÁ ČASŤ 6
  1. Porovnávacia právna veda 6
  1.1 Úvod do právnej komparatistiky 6
  1.2 Členenie právnej komparatistiky 7
  2. História právnej komparatistiky 8
  2. 1 Dejiny porovnávania práva 8
  2.2 Dejiny porovnávacej právnej vedy 10
  3. Porovnávanie práva 13
  3.1 Predmet porovnávania 13
  3.2 Predpoklad porovnávania 17
  3.3 Porovnávacia metóda 18
  3.4 Ďalšie metódy používané v právnej komparatistike 20
  3.5 Osobitné hľadiská porovnávania práva 22
  3.6 Druhy porovnávania 24
  4. Ciele a úlohy porovnávacej právnej vedy 26
  4.1 Vedecké a pedagogické ciele 26
  4.2 Praktické ciele a úlohy právnej komparatistiky 27
  4.3 Význam právnej komparatistiky 27
  5. Triedenie práva 29
  5.1 Triediace kritériá 29
  5.2 Vnútorné a vonkajšie členenie práva 31
  6. Divergencia a konvergencia v práve 34
  6. 1 Variabilita a divergencia v práve 34
  6.2 Konvergencia v práve 35
  II. OSOBITNÁ ČASŤ 41
  A. POROVNÁVANIE V OBLASTI VEREJNÉHO PRÁVA. 41
  1. Ústavnoprávna komparatistika 41
  1.1 Základné pojmy ústavnej komparatistiky 41
  1.2 Triedenie ústav 42
  1.3 Základné prototypy ústav 43
  2. Komparatistika správneho práva 46
  2.1 Kontinentálna verejná správa 46
  2.2 Anglická verejná správa 47
  2.3 Verejná správa v USA 49
  3. Trestnoprávna komparatistika 50
  3.1 Základné pojmy 50
  3.2 Kontinentálne trestné právo 51
  3.3 Anglo-americké trestné právo 53
  3.4 Islamské trestné právo 56
  B. SÚKROMNOPRÁVNA KOMPARATISTIKA 58
  1. Kontinentálny právny systém 58
  1.1 Základná charakteristika kontinentálneho právneho systému 58
  1.2 Vývoj kontinentálneho právneho systému 59
  1.3 Podsystémy (členenie) kontinentálneho práva 64
  1.4 Pramene kontinentálneho práva 71
  1.5 Štruktúra kontinentálneho právneho systému. 73
  1.6 Miesto slovenského práva v kontinentálnom práve 82
  2. Anglo-americký právny systém 84
  2.1 Základná charakteristika 84
  2.2 Okruhy anglo-amerického práva 85
  2.2.1 Anglické právo 85
  2.2.2 Právo USA 105
  2.2.3 Právo Kanady a Austrálie 115
  2.2.4 Právo Indie 117
  3. Islamský právny systém 122
  3.1 Charakteristika islamského právneho systému 122
  3.2 Pluralizmus islamského práva 123
  3.3 Klasické islamské právo 125
  3.4 Prenikanie cudzích prvkov do islamského práva 131
  3.5 Modernizácia islamského práva 132
  4. Tradičné a náboženské právne kultúry 134
  4.1 Právo Ďalekého východu 134
  4.2 Africké právo 140
  5. Zmiešané právne poriadky 144
  5.1 Právo Juhoafrickej republiky 144
  5.2 Právo Izraela 145
  6. Právo Európskej únie 146
  Použitá literatúra 148

Zdroje:
 • Blackův právnický slovník, Praha 1993
 • Bogdan, M.: Comparative Law, Göteborg 1994
 • Bogdan, M.: Nordická legislatívna spolupráca - príklad harmonizácie právnych poriadkov, Právny obzor 1993, s. 58 - 65
 • Bröstl, A.: Ariel Bin - Nun, The Law of the State of Israel, Právny obzor č. 6/1995
 • Bröstl, A.: Dejiny politického a právneho myslenia, Košice 1999
 • Bröstl,A.: Problémy interakcie právnych kultúr, Acta Iur. Cas., č. 19/1993
 • David, R.: Anglické právo, Bratislava 1972
 • Drgonec, J.: Právne kultúry Ázie a Afriky, Bratislava 1991
 • Eőrsi, Gy.: Comparative Private Law, Budapest 1979
 • Filkorn, V.: Úvod do metodológie vied, Bratislava 1960
 • Hamza, Gy.: Jogöszehasonlítás és antikvitás, Budapest 1985
 • Hoecke, M. : Unifikácia práva v Európe, Právny obzor 1998, s. 127 an.
 • Hruškovič - Kálesná - Štefanovič: Svetové právne systémy, Bratislava 1994
 • Hruškovič, I.: Islamský právny systém a proces jeho formovania, Bratislava 1997
 • Kirstová, K. - Vojčík, P.: Občianske právo hmotné, Košice 1994
 • Klíma, K.: Ústavní právo, Praha 1999
 • Knapp, V.: Vědecká propedeutika, Bratislava 1993
 • Knapp, V.: Velké právní systémy. Úvod do srovnávací právní vědy, Praha 1996
 • Knapp,V.: Základy srovnávací právní vědy, Praha 1991
 • Kresák, P.: Porovnávacie štátne právo, Bratislava 1993
 • Kühn, Z.: Doktrína stare decisis v zemích common law, Právnik 1999 s. 689 an.
 • Montesquieu, Ch.: Duch zákonov, Bratislava 1989
 • Pěchota,V.: Systém a metoda amerického práva, Právnik 1996 s. 511 an. Petruľáková, J.: K pojmu porovnávacia právoveda, Právny obzor 1972 s. 700 an.
 • Ruszoly, J.: Európa jogtörténete, Budapest 1996
 • Szabó,I.: Az összehasonlító jogtudomány, Budapest 1963
 • Szántó,Gy.: Dejiny Anglicka, Bratislava 1996
 • Šmid,M.: Tvorba a interpretácia práva v Kanade, Bratislava 1996
 • Štefanovič, M.: Porovnávacia právoveda, Bratislava 1987
 • Štefanovič,M. a kol.: Svetové právne systémy, Bratislava 1991
 • Štefanovič,M.: Základy porovnávacej právovedy, Bratislava 1996
 • Tóthová,M.: Právna povaha EÚ a jej právneho poriadku, Acta Iur. Cas., č. 21/1998
 • Tunc, A.: Právo Spojených štátov amerických, Bratislava 1968
 • Urfus,V.: Historické základy novodobého práva soukromého, Praha 1994
 • Zagriadskij, G.V.: Pravovyje sistemy sovremennosti, Moskva 1995