Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Hodnotová orientácia detí a mládeže v nízkoprahovom programe pre deti a mládež

«»
Prípona
.pdf
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10027
Posledná úprava
09.10.2018
Zobrazené
1 656 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Práca sa zaoberá vzťahmi rasových projekcií a hodnotovej orientácie prevažné rómskych detí a mládeže z mestskej časti Bratislava - Vrakuňa, oblasti zvanej „Pentagon“, navštevujúcej nízkoprahový program pre deti a mládež Mixklub. Pokúša sa nájsť odpoveď na otázku, akým spôsobom vplýva vedomie „byť Rómom v Pentagone“ detí a mládeže v „Pentagone“ na ich hodnotovú orientáciu a ktoré hodnoty sú procesom „byť Rómom v Pentagone“ produkované a príjmané aj vzhľadom na sociálno-patologické prostredie, v ktorom sa tieto deti a mládež pohybujú. Práca zahŕňa a dopĺňa teoretické poznatky o rasových projekciách, ich vzniku a udržiavaní a poznámky k tzv. „Rómskej otázke“, ktoré sú aplikáciou teoretických poznatkov o rasových projekciách na históriu aj súčasnú situáciu Rómskeho etnika so zameraním sa na oblasť „Pentagon“ ako podobu rómskeho mestského ghetta. Výskum zameraný na pozorovanie sledoval správanie a rozprávanie detí a mládeže z „Pentagonu“ a hodnoty, ktoré prostredníctvom svojho správania a rozprávania deklarovali za vlastné a akceptovateľné. Výsledky výskumu napovedajú, že deklarovaná rasová a etnická príslušnosť do veľkej miery modifikuje a zároveň determinuje hodnoty detí a mládeže z „Pentagonu“ tak vplýva na profil ich hodnotovej orientácie.

Kľúčové slová:

hodnotová orientácia

výchova detí

pedagogika

Pentagon

rasové projekcie

Vrakuňa

etnikum

genocída

urbicída

hypotézy

metódyObsah:
 • Abstrakt -3-
  Predhovor -4-
  Obsah -5-
  Zoznam tabuliek -6-
  Slovník termínov -7-
  0 Úvod -9-
  1 Rasa, trieda a identita -10-
  1.1 Rasa ako (politická) kategória -10-
  1.2 Rasa ako forma triednej príslušnosti -12-
  1.3 Rasa ako identita -18-
  2 K „rómskej otázke“ -22-
  2.1 Chaos, rozpoltenie a odcudzenie -22-
  2.2 Genocída a urbicída -26-
  3 Hodnoty a hodnotová orientácia -30-
  3.1 Hodnota: definícia a vymedzenie pojmu -30-
  3.2 Hodnotová orientácia a hodnotový systém -32-
  3.3 Hodnotenie, diskurz, moc -33-
  4 Výskumná časť -36-
  4.1 Výskumný problém -36-
  4.2 Hypotézy výskumu -37-
  4.3 Výskumná vzorka -38-
  4.4 Metódy výskumu -42-
  5 Výsledky výskumu a ich interpretácia -44-
  5.1 „pentagon“ ako performatívne poznačený subjekt -44-
  5.2 Príklady sebavylúčenia -47-
  5.3 Hodnotová orientácia detí a mládeže z mixklubu a postoj majoritnej spoločnosti -49-
  6 Závery výskumu -53-
  7 Odporúčania pre prax -55-
  8 Záver -56-
  9 Zoznam bibliografických odkazov -57-
  Príloha a zápis pozorovaní -67-
  Príloha b prepis použitých citátov zo záznamov z intervízií -74-
  Príloha c rešerš správ v médiách o pentagone -81-

Zdroje:
 • ALBERT, H. 1971. Ethik und Metaethik. Werturteilsstreit, Darmstadt. Podľa: Bauer, J.Ideologie, hodnoty a politika. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická, 1991. 195 s.ISBN 80-7079-026
 • „The Gypsies of the Danube“. Chamber’s Jorunal of Popular Literature,122:273-275. Podľa: Hancock, I. My rómsky národ. 1. vyd. Bratislava : Petrus, 2005.264 s. ISBN 80-88939-97-6
 • BALÁSZ, J. K. 2005. Skinheads - od hudby k násiliu. In: Ján Krstiteľ Balász
 • BARKER, C. 2006. Slovník kulturálních studií. 1. vyd. Praha : Portál. 208 s. ISBN 80-7367-099-2
 • BAUER, J. 1991. Ideologie, hodnoty a politika. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická.195 s. ISBN 80-7079-026
 • BEAUVOIR, S. de. 1967. Druhé pohlavie. Bratislava : Obzor, 1967. Podľa: Butler, J.Trampoty s rodom. 1. vyd. Bratislava : Aspekt, 2003. 224 s. ISBN 80-85549-41-7
 • BENKOVIČOVÁ, Ľ. 1995. Tolerancia a intolerancia v každodennom živote slovenskej spoločnosti optikou výskumu verejnej mienky.
 • BHABHA, H. K. 1994. The Location of Cultre. London : Routledge, 1994. Podľa:McRobbie, A. Aktuální témata kulturálních studií. 1. vyd. Praha : Portál, 2006. 240 s.ISBN 80-7367-156-5
 • BINDING, K., LOCHE, A. 1920. Die Freigabe de Vernichtung Lebensunwerten Lebens.
 • Leipzig : Felix Meiner. Podľa: Hancock, I.: My rómsky národ. 1. vyd. Bratislava :Petrus, 2005. 264 s. ISBN 80-88939-97-6
 • BLAŽEK, M. 2007. Thirdspace and sub-culture: Spatialities and identities of hip-hop youth in post-socialist housing estate. Master Work. School of Geography, Politics and Sociology : University of Newcastle Upon Tyne. Školiteľ: Anoop Nayak.
 • BLAŽEK, M. 2008. „Vedecké je politické“ a „poznať“ so sebou nesie zodpovednosť „tvoriť“.
 • BOCCAGNI, P. 2004. Introduction. In: Boccagni, P. - Rappel, W. (ed.): Roma. The Largest Minority In Europe. Graz : uniT. s. 7 - 13.5
 • ...
 • SILVERMAN, D. 2005. Ako robiť kvalitatívny výskum. 1. vyd. Bratislava : Ikar. 340 s.ISBN 80-551-0904-4
 • SIMPSON, A. 2000. Europe’s nomands… but not by choice. In: The Guardian[online]. 8
 • April 2000. Manchester : Guardian News and Media Limited.
 • SMITH, P. 2000. Cultural Theory: An Introduction. 1. Tittle. II. Series. Oxford : Blackwell Publishing. 270 s. ISBN 0-631-21176-4
 • SPIVAK, G. C. 1987. Explanation and Culture: Marginalia. In: In Other Words: Essays in Cultural Politics. New York : Routledge, 1987. Podľa: Butler, J. Trampoty s rodom. 1. vyd. Bratislava : Aspekt, 2003. 224 s. ISBN 80-85549-41-7
 • SYŘIŠTE, I. 2006. Hodnoty a výchovní působení české školy v současnosti. In: Pedagogická revue. Roč. 58, č. 1. Bratislava : Štátny pedagogický ústav. s. 15 - 29. ISSN 1335-1982
 • ŠKOVIERA, A. 2006. Desať dilem náhradnej výchovy. 1. vyd. Bratislava : Nová práca. 96 s. ISBN 80-8829-81-4
 • ŠTÍPEK, J. 1987. Sociální příčiny poruch chování obtížně vychovatelné mládeže. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství. 96 s. 14-137-87
 • TOSATTO, F. 2007. Treviso, offensiva leghista „I musulmani sono u tumore“ . In: la Republica [online]. 23 dicembre 2007. Roma : Divisione La Republica.
 • TURNER, J. 2005. Two girls' agony — and why the Home Office just doesn't care. In: Times London : News International Limited.
 • VYGOTSKY, L. S. 1962. Thought and language. Cambridge, MA, MIT Press. Podľa: Harré, R., Gillet, G. R. Diskurz a myseľ. 1. vyd. Bratislava : IRIS, 2001. 215 s. ISBN 80- 89018-08-4
 • WALLISCH, L. 1996. Gambling in Texas: 1995 Surveys of Adult and Adolescent Gambling Behavior. Austin TX, Texas Comission on Alcohol and Drug Abuse. Podľa: Prunner, P. Gamblerství a dospívající mládež. In: Mládež a spoločnosť. Ročník VIII, č. 3/2007. Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2007. s. 37 - 52. ISSN 1335-1109
 • WEBER, M. 1999. Základné sociologické pojmy. 1. vyd. Bratislava : SOFA. 146 s. Nemeckoslovenská verzia. ISBN 80-85752-44-1
 • WITTIG, M. 1985. The Mark of Gender. In: Feminist Issues, zv. 5, č. 2, 1985. Podľa: Butler, J. Trampoty s rodom. 1. vyd. Bratislava : Aspekt, 2003. 224 s. ISBN 80-85549-41-7
 • WYNNE, H.J., SMITH, G.J., JACOBS, D.F. 1996. Adolescent Gambling and Drug Abuse Comission. Edmonton. AB, Canada, Wynne Resources. Podľa: Podľa: Prunner, P. Gamblerství a dospívající mládež. In: Mládež a spoločnosť. Ročník VIII, č. 3/2007. Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2007. s. 37 - 52. ISSN 1335-1109
 • WYNNE RESOURCES. 1998. Adult Gambling and Problem Gambling in Alberta. Edmonton, AB, Canada, Alberta Alcohol and Drug Abuse Comission. Podľa: Prunner, P. Gamblerství a dospívající mládež. In: Mládež a spoločnosť. Ročník VIII, č. 3/2007. Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2007. s. 37 - 52. ISSN 1335-1109
 • YOUNGE, G. 2003. Shame of a continent. In: Guardian [online]. January 8 2003. Manchester : Guardian News and Media Limited.
 • ZELEIOVÁ, J. 2007. Hodnoty a smerovanie vo výchove a vzdelávaní. In: Mládež a spoločnosť. Ročník VIII, č. 2/2007. Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva.s. 14 - 20. ISSN 1335-1109