Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Krízové javy zastupiteľského princípu vládnutia v demokracii

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
151 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1574
Posledná úprava
07.04.2016
Zobrazené
8 713 x
Autor:
sudruzka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Moderná zastupiteľská demokracia vznikla ako výsledok rozšírenia demokratických práv a slobôd na všetky vrstvy obyvateľstva a deľby štátnej moci. Jej uplatnenie bolo spojené s negáciou priamej demokracie a ako spôsob vlády sa uplatnila takmer vo všetkých súčasných štátoch. Základy zastupiteľstva boli položené už v stredoveku a jeho prvky môžeme nájsť už v antike. Ako povedal David Held, zastupiteľská demokracia zvíťazila ako kľúčová inštitucionálna podpora autority a slobody uznaním politickej rovnosti dospelých jednotlivcov s právom voliť. Aj napriek tomu musíme konštatovať jej krízový stav.
Cieľom prezentovanej diplomovej práce je uskutočnenie teoretickej analýzy krízových ukazovateľov zastupiteľskej demokracie. Krízových elementov je nepochybne mnoho, práca sa však koncentruje primárne na tieto kľúčové faktory: po prvé, je to problém volebných systémov, ktoré významným spôsobom vplývajú na stabilitu politického systému. Po druhé, je to problém politických strán, prostredníctvom ktorých sa vykonáva zastupiteľský princíp. Po tretie, s tým súvisí aj problém legitimity systému.

Kľúčové slová:

kríza legitimity

demokracia

zastupiteľská demokracia

liberalizmus

politický systém

parlament

liberálna demokracia

Samuel Huntinghton

autorita

metodológiaObsah:
 • Úvod
  I. kapitola:Demokracia a jej formy ako objekt teoretickej analýzy
  1.1. Pojem „ľud“ v definícii demokracie
  1.2. Teórie demokracie a typy demokracie
  1.3. Teórie zastupiteľstva
  1. 4. Modely reprezentácie
  II. kapitola:Voľby a volebné systémy ako atribúty zastupiteľskej demokracie
  2. 1 Hodnotenie volebných systémov a ich vplyvu na stabilitu politického systému. Sartori vs. Lijphart
  2. 2. Úloha politických strán v zastupiteľskej demokracii
  III. kapitola:Analýza ostatných problémov modernej zastupiteľskej demokracie
  Záver
  Zoznam literatúry

Zdroje:
 • Aristoteles: Politika. Bratislava: Pravda 1988
 • Burke, E.: Úvahy o revoluci ve Francii. Brno: CDK 2000
 • Cabada, L., Kubát, M.: Úvod do studia politické vědy. Praha: Eurolex Bohemia 2002
 • Crick, B.: In Defense Of Politics. New York: Penguin 2000
 • Chytilek, R., Šedo, J.: Volební systémy. Brno: Masarykova Univerzita 2004
 • Dahl, R.: Demokracie a její kritici. Praha: Victoria Publishing 1995
 • Dahl, R.: O demokracii. Průvodce pro občany. Praha: Portál 2001
 • Duverger, M.: Méthodes de la science politique. Paris: Armand Collin 1959
 • Gbúrová, M.: Na ceste k politike štandardu. Prešov: Náuka 2000
 • Gbúrová, M.: Parlamentná demokracia a formovanie občianskej spoločnosti. Košice: Univerzita P. J. Šafárika 1995
 • Gbúrová, M.: Politický systém Slovenskej republiky /stav, kontexty, perspektíva/. Prešov: Prešovská univerzita 1997
 • Hayek, F. A.: Právo, Zákonodarství a Svoboda. Praha: Academia 2004
 • Habermas, J.: Problémy legitimity v pozdním kapitalizmu. Praha: Filosofia 2000
 • Held, D.: Models of Democracy. Standford: Standford University Press 1987
 • Hermet, G.: Le peuple contre la démocratie. Paris: Fayard 1989
 • Heywood, A.: Politická teorie. Praha: Eurolex Bohemia 2005
 • Heywood, A.: Politické ideológie. Praha: Eurolex Bohemia 2005
 • Heywood, A.: Politologie. Praha: Eurolex Bohemia 2004
 • Hrubec, M.: Demokracie, veřejnost a občanská společnost. Praha: Filosofia 2004
 • Kohák, E.: Průvodce po demokracii. Praha: Slon 1997
 • Koper, J.: Mechanizmy vzniku moderného politického systému. Zvolen: Bratia Sabovci 2003
 • Krejčí, O.: Nová kniha o volbách. Praha: Professional Publishing 2006
 • Kulašik, P.: Dejiny politických teórií. Zvolen: Bratia Sabovci 2000
 • Lane, J.E., Svante E.: „Parties and Voters: What Created the Ties?“. Scandinavian Political Studies Vol. 20, 1997
 • Lipset, S. M.: Political Man. The Social Bases of Politics. New York: Doubleday &Co. 1960
 • Mill, J. S.: Úvahy o vládě ústavní. Praha: Svoboda 1992
 • Montesquieu, Ch. L.: O duchu zákonů. Praha: V. Linhart 1947
 • Mayer, N., Perrineau, P. : Les comportements politiques. Paris: A. Colin 1992
 • Offe, C., Preuss, K.: Institutional Design in Post - Communistic Societies. Rebuilding the Ship at Sea. Cambridge: Cambridge University Press 1998
 • Platón: Politikos. Praha: OIKOYMENH 1995
 • Potůček, M.: Veřejná politika. Praha: Slon 2005
 • Robertson, D.: A Dictionary Of Modern Politics. London: Europa Publications 2002
 • Rousseau, J. J.: Rozpravy. Praha: Svoboda 1989
 • Rousseau, J. J.: O společenské smlouvě. Praha: Linhardt 1949
 • Říchová, B.: Úvod do současné politologie. Praha: Portál 2002
 • Sartori, G.: Srovnávací ústavní inženýrství. Praha: Slon 2001
 • Sartori, G.: Teória demokracie. Bratislava: Archa 1993
 • Stankiewicz, W. J.: Politická teorie a současnost. Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury 2003
 • Svensson, P.: Teorie demokracie. Praha: CDK 1993
 • Tingsten, H.: Political Behaviour: Studies in Election Statistics. London: P. S. King and Son 1937
 • Tóth, R.: Koncepcia politického systému. Bratislava: Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR 1998
 • Tóth, R.: Modernizácia politického systému. Zvolen: Bratia Sabovci 2001
 • Weber, M.: Metodologie, sociologie a politika. Praha: OIKOYMENH 1998
 • Beetham, D.: Key Principles and Indices for a Democratic Audit. In: Defining and Measuring Democracy. SAGE Modern Politics Series Volume 36, 1994
 • Krpec, O.: Funkce politických stran v politickém a sociálním systému. In: Politologická revue 1, jún 2006
 • Kulašik, P.: Princípy a fungovanie politickej demokracie. In: SAMO 1/1996
 • Novák, M.: Je konsensuální „model“ demokracie nejlepší? In: Sociologický časopis 34/1998