Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce

«»
Prípona
.docx
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
212 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44833
Posledná úprava
07.03.2014
Zobrazené
5 242 x
Autor:
lulu1978
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Vývoj metód sociálnej práce. Najvýznamnejšie míľniky a osobnosti vývoja metód sociálnej práce s dôrazom na metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou.
19. stor. Octavia Hillová - britská reformátorka. Snažila sa o zlepšovanie bytových podmienok chudobných ľudí a robotníkov, ktoré sa rozhodla aj prakticky riešiť stavbou a prestavbou robotníckych domov. Odstránenie chudoby závisí podľa nej od rozvoja komunity. Práca s komunitou umožní mnohým ľuďom viesť život bez nutnosti individuálnej pomoci. Dôležitá je vzájomná dôvera medzi sociálnym pracovníkom a tým, komu pomáha, teda klientom. Preto je potrebná odborná a profesionálna príprava sociálnych pracovníkov.
V rokoch 1855 - 1865 vznik YMCA a America - Settlement Houses (išlo o označenie špecifických inštitúcií, ktoré poskytovali rozličné sociálne služby, najmä vo veľkých mestách).
Americká sociálna práca
Vznik a rozvoj prípadovej sociálnej práce (20. a zač. 30. rokov 20. stor.)
Mary Richmondová - pracovala v Charity Organization Society (Spoločnosti charitatívnych organizácií - COS), kde absolvovala výcvik friendly visitor, aby mohla navštevovať a pomáhať núdznym. Vydala prvé vedecko-teoretické diela sociálnej práce. V roku 1897 to bola Friendly Visiting among the Poor (Priateľská návšteva núdznych). V roku 1917 to bola Social Diagnosis (Sociálna diagnóza), ktorá vychádzala nielen z praxe, ale aj teoretického štúdia dejín, legislatívy, zdravotníctva, psychológie a psychiatrie. Prezentuje v nej techniky pre posudzovanie situácie chudobných. Zozbieranie a zhrnutie informácií o klientoch nazvala sociálnou diagnózou. V roku 1922 publikovala dielo What is Social Case Work (Čo je sociálna prípadová práca). Bola zakladateľkou case work (prípadovej sociálnej práce), ktorá je prvou systematickou a vedeckou metódou sociálnej práce. Vo svojich prácach zaviedla do teórie sociálnej práce pojem sociálny prípad a označila ho za predmet sociálnej práce. Metódu charakterizovala ako usporiadanie rôznych činností zameraných na dosiahnutie určitého cieľa.
V roku 1921 bola založená The American Association of Social Workers (Americká asociácia sociálnych pracovníkov - AASW), ktorá bola prvou profesijnou asociáciou sociálnej práce.
Vznik a rozvoj skupinovej sociálnej práce (30. roky 20. stor.)
Jane Addamsová - v roku 1889 založila v Chicagu spolu s Ellen Gates Starrovou dom pre imigrantov Hull house. V tomto dome žila a pracovala až do svojej smrti. Addamsová nikdy neprijala identitu sociálnej pracovníčky, keď samu seba nazývala resident head (vedúca zariadenia) alebo settlement worker (pracovníčka v settlemente). Hull House bol dom nielen pre imigrantov, ale aj pre bezdomovcov, siroty a opustené ženy. V roku 1931 dostala za svoju prácu v sociálnej oblasti ako aj za mierové snahy Nobelovu cenu mieru.
Podobne ako Hull House, aj iné settlememt houses mali charakter budovy a pracovalo sa v nich najmä so skupinami ľudí. Mnohí prípadoví sociálni pracovníci považovali skupinových pracovníkov za ľudí, ktorí sa hrajú s deťmi, vyučujú tanec, chodia kempovať alebo vyučujú umenie a remeslá. Až do roku 1937 neboli skupinoví pracovníci prijímaný do AASW. V porovnaní s prípadovými sociálnymi pracovníkmi boli skupinoví pracovníci oveľa viac rozmanitejší vo svojich náhľadoch, samých seba identifikovali s rozličnými oblasťami činností, akými sú vzdelávanie, rekreácia, kempovanie, duševná hygiena a pod.

Kľúčové slová:

Štátnicové otázky

Metódy aplikovanej sociálnej práce

sociálna pedagogika

sanácia rodiny

poradenstvo

manažmentObsah:
 • 1. Vývoj metód sociálnej práce. Najvýznamnejšie míľniky a osobnosti vývoja metód sociálnej práce s dôrazom na metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou.
  2. Sociálna práca so skupinou. Typológia skupinovej práce. Význam a špecifiká skupinovej sociálnej práce. Vedenie skupiny. Sociálny pracovník pracujúci so skupinou.
  3. Skupinová dynamika. Ciele skupiny, normy, roly v skupinách, kohézia a tenzia v skupine, skupinová atmosféra.
  4. Príprava a etapy skupinovej práce. Úlohy sociálneho pracovníka v rámci vývoja skupiny.
  5. Bálintovské skupiny. Zásady práce bálintovských skupín. Päťstupňový model bálintovských skupín. Hlavné úlohy vedúceho bálintovských skupín.
  6. Sociálna práca s rodinou. Ciele a špecifiká sociálnej práce s rodinou. Funkčnosť rodiny. Protektívne a rizikové faktory. Návšteva sociálneho pracovníka v rodine.
  7. Hodnotenie ohrozenia dieťaťa. Princípy hodnotenia. Oblasti vyhodnocovania. Nástroje hodnotenia. Rodinné skupinové konferencie.
  8. Sanácia rodiny. Cieľ a základné princípy sanácie. Sanácia v kontexte SPODaSK. Činnosti sociálneho pracovníka v rámci sanácie rodiny.
  9. Medzinárodno-právna ochrana detí a mládeže. Pôsobnosť a úlohy Centra pre MPODaM. Pomoc pri nariadení návratu dieťaťa pri medzinárodnom únose dieťaťa. Využitie mediácie.
  10. Sociálna práca s územnou komunitou. Pojem „komunita“. Účastníci komunitného plánovania. Kompetencie samosprávy v komunitnom plánovaní. Etapy komunitnej sociálnej práce. Komunitný sociálny pracovník.
  11. Terapeutická komunita . Jej filozofia, klienti, typy terapeutických komunít. Činnosti sociálneho pracovníka v terapeutickej komunite.
  12. Metódy sociálnej práce v rómskych komunitách. Špecifiká rómskej komunity. Sociálny pracovník v komunitnej práci a náplň jeho práce.
  13. Sociálne poradenstvo. Definovanie, špecifické rysy. Vývoj sociálneho poradenstva vo svete a na Slovensku. Poskytovanie sociálneho poradenstva v inštitúciách verejnej správy a v mimovládnych organizáciách.
  14. Úrovne sociálneho poradenstva. Odborné a kvalifikačné predpoklady pre výkon sociálneho poradenstva. Sociálny poradca. Obsahové zameranie sociálneho poradenstva vo vybraných cieľových skupinách (napr. sociálno-ekonomické problémy, ťažké zdravotné postihnutie, marginalizované skupiny, nezamestnaní...).
  15. Sociálna rehabilitácia. Princípy práce s klientom v procese sociálnej rehabilitácie. Druhy sociálnej rehabilitácie z hľadiska organizácie. Metódy a techniky sociálnej rehabilitácie.
  16. Supervízia v sociálnej práci. Kvalifikačné predpoklady pre výkon supervízie na Slovensku. Predpoklady úspešnej supervízie. Etika v supervízii.
  17. Charakteristika a filozofia supervízie. Rozdelenie, formy a typy supervízie. Zamerania supervízie.
  18. Syndróm vyhorenia. Nároky sociálnej práce a syndróm vyhorenia. Prevencia syndrómu vyhorenia u sociálnych pracovníkov.
  19. Mediácia v sociálnej práci. Princípy a výhody mediácie. Fázy mediácie. Sociálny pracovník - mediátor, jeho kvalifikačné predpoklady, kompetencie a nástroje práce.
  20. Nízkoprahový prístup. Zariadenia, ktoré ho v SR uplatňujú. Aplikovanie nízkoprahového prístupu na cieľovú skupinu ľudí bez domova.
  21. Streetwork ako metóda terénnej sociálnej práce. Ciele streetworku, proces a etapy streetworku. Filozofia prístupu Harm reduction. Aplikovanie streetworku na osoby závislé od drog.
  22. Krízová intervencia ako metóda sociálnej práce. Klienti krízovej intervencie. Etapy krízovej intervencie. Formy krízovej intervencie. Interdisciplinárny prístup a miesto sociálneho pracovníka v krízovej intervencii. Jej aplikovanie na obete domáceho násilia a deti so syndrómom CAN.
  23. Metódy sociálnej práce s obeťami sociálno-ekonomických katastrof. Hromadné nešťastia a ich zvládanie. Definícia, druhy, následky, obete hromadných nešťastí. Poskytovanie pomoci obetiam, zvládanie záťaže pomáhajúcich profesionálov.
  24. Sociálna práca v rozvojových krajinách. Sociálne projekty Vysokej školy zdravotníctva asociálnej práce sv. Alžbety - ciele, prístupy a realizované aktivity.
  25. Manažment v sociálnej práci. Manažment v sociálnom regulovaní. Organizačné správanie v sociálnom manažovaní. Manažment času v sociálnej práci. Špecifiká manažmentu v sociálnej práci. Potreba marketingu v sociálnej práci.
  26. Organizácia, byrokracia ako spôsob fungovania a riadenia organizácie, alternatívna organizácia, motivácia ľudí - základné typy. Špecifiká riadenia sociálnych organizácií.
  27. Špecifiká sociálnej práce so staršími ľuďmi žijúcimi v domácom prostredí. Formy sociálnej pomoci určené starším ľuďom. Holistický prístup v starostlivosti o seniorov. Význam a potreba dobrovoľníctva seniorov v spoločenskom živote.
  28. Špecifiká sociálnej práce so staršími ľuďmi žijúcimi v rezidenciálnom prostredí. Poruchy adaptácie, geriatrický maladaptačný syndróm. Agenda sociálneho pracovníka pracujúceho v ZSS pre seniorov. Špecifické terapie vhodné pre s

Zdroje:
 • BEDNÁŘOVÁ, Z - PELECH, L. 2003. Slabikář sociální práce na ulici. Brno : Doplněk, 2003.
 • BECHYŇOVÁ, V. - KONVIČKOVÁ, M. 2008. Sanace rodiny. Praha : Portál, 2008.
 • GABURA, J. 2012. Teória rodiny a proces práce s rodinou. Bratislava : Iris, 2012.
 • HETTEŠ, M. 2011. Starnutie spoločnosti. Vybrané kapitoly sociálnej práce so seniormi.
 • Bratislava: VŠZSP sv. Alžbety, 2011
 • HROZENSKÁ, M. a kol. 2008. Sociálna práca so staršími ľuďmi. Martin : Osveta, 2008.
 • MATOUŠEK, O. - KOLÁČKOVÁ, J. - KODYMOVÁ, P. a kol. 2005. Sociální práce v praxi. Praha : Portál, 2005.
 • MATOUŠEK, O. a kol. 2008. Metody a řízení sociální práce. Praha : Portál, 2008.
 • MÁTEL, A. a kol. 2012. Etika sociálne práce. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2012..
 • MÁTEL, A. - HARDY, M. et al. 2013. Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce II. Bratislava : VŠ ZaSP, 2013.
 • MÁTEL, A. - SCHAVEL, M. 2013. Teória a metódy sociálnej práce I. Bratislava : Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce, 2013.
 • MÁTEL, A. - SCHAVEL, M. et al. 2011. Aplikovaná sociálna patológia v sociálnej práci. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2011.
 • NAVRÁTIL, P. 2001. Teorie a metody sociální práce. Brno : Marek Zeman, 2001.
 • SCHAVEL, M. - OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava : VŠZaSP, 2010.
 • SCHAVEL, M. - HUNYADIOVÁ, S. - KUZYŠIN, B. 2013. Supervízia v sociálnej práci. Teória, prax, výskum. Bratislava : Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce, 2013.
 • ŠPATENKOVÁ, N. a kol. 2011. Krizová intervence pro praxi. 2. vyd. Praha : Grada, 2011.
 • BEDNÁRIK, R. 2013. Stav sociálnej ochrany na Slovensku. Situácia k 1. júlu 2013, Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2013.
 • HANOBÍK, F. 2011. Úvod do sociálnej politiky. Bratislava : VŠZSP sv. Alžbety, 2013.
 • HETTEŠ, M. 2013. Sociálna súdržnosť a istota v sociálnej práci. Nitra : UKF, 2013
 • HETTEŠ, M. 2013. Zamestnanosť a sociálna práca. Bratislava : VŠZSP, 2013
 • TKÁČ, V. 2008. Vybrané kapitoly medzinárodného sociálneho práva. Nitra : UKF v Nitre, 2008.
 • TOMEŠ, I. 2010. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha : Portál, 2010. Aktuálna legislatíva v SR