Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Osobnosť vedúceho zamestnanca a jeho vplyv na pracovnú klímu školy

«»
Prípona
.odt
Typ
záverečná práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47949
Posledná úprava
01.06.2021
Zobrazené
965 x
Autor:
slavka.ilavska
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Pokrok ľudstva kladie stále vyššie nároky na výchovno - vzdelávaciu sústavu. V súvislosti s rastúcimi nárokmi na vzdelanie vzrastá aj pozornosť venovaná predškolskej výchove detí. Je známe, že podchytenie záujmu detí o poznávanie a tvorivú činnosť už v predškolskom veku sa veľmi priaznivo prejaví po ich príchode do základnej školy. Pokrok v napredovaní týchto detí je jednoznačne vyšší.
Aj v nás sa ako dôsledok uvedomenia si významu tejto výchovy rozvinula diskusia o účelnosti povinnej predškolskej dochádzky detí do materskej školy. To ako daná materská škola plní svoje poslanie, závisí od kvality učiteľského zboru, od vedenia školy, ale nemálo aj od pracovnej klímy, ktorá v nej vládne.
Cieľom mojej záverečnej práce bolo poukázať na požadované osobnostné vlastnosti vedúceho zamestnanca materskej školy, štruktúru jeho osobnosti a a používané štýly jeho práce. Ďalej to boli požiadavky na črty vedúceho z pohľadu jeho vplyvu na utváranie pracovnej klímy.
Zistenie názorov rodičov na našu prácu, bolo úlohou uskutočneného prieskumu. Získané výsledky realizovaného dotazníkového prieskumu medzi rodičmi sú praktickým prínosom mojej práce. Prieskum potvrdil, že rodičia prejavujú živý záujem o prácu školy, a že sú presvedčení o jej pozitívnom dopade na výchovu ich detí.
Prvá kapitola mojej záverečnej práce je zameraná na vymedzenie pojmu osobnosť vedúceho zamestnanca ako manažéra, druhá na vymedzenie pojmu klíma na pracovisku a tretia na prieskumnú časť.
...

Kľúčové slová:

pedagogika

vzdelávanie

materská škola

pracovná klíma

osobnosť

vedúci

vedúci zamestnanec

osobnosť manažéra

riadenie

organizovanie

vzťah k ľuďom

riaditeľObsah:
 • OBSAH
  ÚVOD -7-
  1 POJEM OSOBNOSŤ VEDÚCEHO ZAMESTNANCA -8-
  1.1 Základné požiadavky na vedúceho zamestnanca ako manažéra -8-
  1.2 Štruktúra osobnosti vedúceho -11-
  1.3 Štýl práce vedúceho ako manažéra -12-
  2 POJEM KLÍMA NA PRACOVISKU -16-
  2.1 Špecifické požiadavky na črty vedúceho z pohľadu pracovnej klímy -16-
  2.2 Spolupráca rodiny a školy na vytváraní pozitívnej atmosféry v škole -17-
  3 PRIESKUMNÁ ČASŤ -20-
  3.1 Cieľ prieskumu -20-
  3.2. Metodika prieskumu -19-
  3.3. Výsledky prieskumu -20-
  4 ZÁVER -30-
  Zoznam použitej literatúry -31-
  Príloha A - dotazník

Zdroje:
 • BOROŠ, J. - ONDRIŠKOVÁ, E. - ŽIVČICOVÁ, E.: Psychológia. Bratislava, Iris, 1999
 • DAMBORSKÁ, M. - KOCH, J.: Psychológia a pedagogika dieťaťa. Bratislava, Obzor, 1966, 65 - 073 - 66
 • FURMAN, A.: Úvod do školského manažmentu. Banská Bystrica, Metodické centrum, 1998
 • HENNIG, C. - KELLER, G.: Antistresový program pro učitele. Praha, Portál, 1996, ISBN 80 - 7178 - 093 - 6
 • CHUDINOVÁ, A. - ŠIPOŠOVÁ, M.: K otázkam riadenia materskej školy. Prešov, Metodické centrum, 2000, ISBN 80 - 8045 - 212 - 1
 • KOLLÁRIK, T. - KOLLÁROVÁ, E.: Pracovná skupina z pohľadu sociálnej psychológie. Bratislava, Práca, 1990, ISBN 80 - 7094 - 079 - 4
 • KOVAČIČ,V.: Psychológia pre vedúceho. Bratislava, Obzor, 1995
 • MIŇOVÁ, M. - KNAPÍKOVÁ, Z. - MOCHNÁČOVÁ, H.: Na pomoc ďalšiemu vzdelávaniu riaditeliek a učiteliek materských škôl. Prešov, Metodické centrum, 2000, ISBN 80 - 8045 - 173 - 7
 • MÜNDELOVÁ, A.: Psychohygiena a klíma školy ako činitele, ktoré ovplyvňujú výkonnosť učiteľov na škole. Záverečná práca, Košice, 2001
 • NOVÝ, I. a kol.: Psychologie a sociologie v personálnim managementu. Praha, VŠE, 1992
 • PIETRASIŇSKI, Z.: Psychológia správneho myslenia. Bratislava, Obzor, 1967, 65 - 007 - 67
 • ROSA, V.: Hodnotenie pracovníkov v školstve. Prešov, Metodické centrum, 1999, ISBN 80 - 8045 - 153 - 2
 • SEDLÁK, M. a kol.: Základy manažmentu, Bratislava, ES VŠE, 1991, ISBN 80 - 225 - 0327 - 4
 • SUCHMLINSKIJ, V. A.: Rozhovory s maldým riaditeľom školy. Bratislava, SPN, 1982, 67 - 153 - 82
 • SUMAROVÁ, E.: Na pomoc riaditeľom škôl. Bratislava, SPN, 1981, 67 - 339 - 81
 • TÓTH, E. a kol.: Manažérske minimum. Praha, VŠE, 1990
 • TUMA, M.: Úspešnosť jednania podnikateľov. Bratislava, Firma a trh, 1995
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko