Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Rodina ako opora pri zvládaní záťaže žiaka strednej školy

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6158
Posledná úprava
16.08.2017
Zobrazené
11 593 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Autor Michal Hasaj v práci na tému Rodina ako opora pri zvládaní záťaže žiaka strednej školy, píše o školských problémoch adolescentov pri prestupe zo základnej školy na strednú školu.
Úlohou prieskumu je zistiť, čo spôsobuje najväčšie problémy žiakom na novej škole, kto im pomáha tieto problémy riešiť a či sa vôbec rodičia zaujímajú o to, čo ich ratolesti v novej škole trápi. Ďalej sme zisťovali, či sa respondenti adaptovali v novom prostredí.
Autor použil dotazníkovú metódu v dvoch zmiešaných triedach dvoch rôznych stredných odborných škôl v Trenčianskom kraji. Očakáva sa, že žiakom budú robiť problémy učenie, profesori a nový kolektív. Ďalej sa očakáva, že žiaci sa so svojimi problémami zdôverujú radšej kamarátovi ako rodičom. Z toho nám vychádza, že rodičia sa asi so svojimi deťmi nerozprávajú, alebo len veľmi málo. Ďalej sa očakáva, že vzťahy rodičov a detí budú dobré. Pri vyhodnotení dotazníka sa autorove predpoklady väčšinou potvrdili. Záver prináša odporúčania a autorove predstavy o tom, ako by sa mala rodina správať, aby sa stala oporou pre svoje deti, pri zvládaní ich školských problémov.

Kľúčové slová:

rodina

adolescent

stres a záťaž

zvládanie stresu

sociálna opora

dotazník

prieskum

coping

kognitívny vývinObsah:
 • Abstrakt
  Predhovor
  1 Rodina
  1.1 Rodina ako základná sociálna jednotka
  1.2 Charakteristika rodiny
  1.3 Typy rodiny
  1.3.1 Úplná rodina
  1.3.2 Neúplná rodina
  1.4 Funkcie rodiny
  2 Adolescencia
  2.1 Vývinové zmeny
  2.1.1 Telesný vývin
  2.1.2 Kognitívny vývin
  2.1.3 Citový vývin
  2.1.4 Sociálny vývin
  2.2 Adolescent a rodina
  2.3 Adolescent a rovesníci
  2.4 Záťažové situácie adolescenta
  3 Záťaž a stres
  3.1 Charakteristika záťaže
  3.2 Stres
  3.2.1 Vznik stresu a druhy stresu
  4 Zvládanie stresu
  4.1 Charakteristika zvládania ( copingu)
  4.2 Stratégie zvládania
  5 Sociálna opora
  5.1 Druhy a typy sociálnej opory
  5.2 Rodina ako sociálna opora
  6 Prieskum
  6.1 Cieľ prieskumu
  6.2 Prieskumná vzorka
  6.3 Metodika a organizácia prieskumu
  7 Analýza a interpretácia výsledkov prieskumu
  Diskusia
  Záver

Zdroje:
 • Ansell, E.B., Pincus, A.L. (2004). Interpersonal perceptions of the Five - factor model of personality: An examination using the structural summary method for circumplex data. Multivariate Behavioral Research, 39, 167 - 201.
 • Arthur, N., Hiebert, B. (1994). Investigating gender influences on coping. Paper presented at the annual meetings of the American Education and Research Association, New Orleans. [electronic version]
 • Balcar, K. (1983). Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha: SPN.
 • Beutler, L.E., Moos, R.H., Lane, G. (2003). Coping, treatment planning, and treatment outcome: Discussion. Journal of Clinical Psychology, 59, 1151 - 1167.
 • Carver, C.S., Scheier, M.F. (1996). Situational coping and coping dispositions in a stessful transaction. Journal of Personality and Social Psychology, 1, 184 - 195.
 • Carver, C.S., Scheier, M.F., Weintraub, J.K. (1989). Assessing coping strategies: A theoretically based approach. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 267 - 283.
 • Eysenck, H.J., Eysenck, S.B. (1969). Personality structure and measurement. London: Routledge and Kegan Paul.
 • Ficková, E. (1993a). Determinanty zvládania stresu: I. Teoretické prístupy. Československá psychologie, 37, 37 - 45.
 • Ficková, E. (1993b). Determinanty zvládania stresu: II. Metodologické problémy. Československá psychologie, 37, 129 - 138.
 • Fleishman, J.A. (1984). Personality characteristics and coping patterns. Journal of Health and Social Behavior, 25, 229 - 244.
 • Folkman, S., Lazarus, R.S.(1980). An analysis of coping in middle-aged community sample. Journal of Health and Social Behavior, 21, 219 - 239.
 • Folkman, S., Lazarus, R.S.(1988). Coping as a mediator of emotion. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 466 - 475.
 • Freudová, A. (1992). Ego a mechanizmy obrany. Brno: MU.
 • Funder, D.C., Colvin, C.R. (1991). Explorations in behavioral consistency: Properties of persons, situations and behaviors. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 773 - 783
 • Goldstein, M.J. (1973). Individual differences in response to stress. American Journal of Community Psychology, 1, 113 - 117.
 • Gilford, J. P. (1959). Personality. New York: McGraw-Hill.
 • Hall, C.S., Lindzey. G. (1999). Psychológia osobnosti. Bratislava: SPN.
 • Hinkle, L.E., Jr. (1973). The concept of „stress“ in the biological and social sciences. Science Medicine Manual, 1, 31 - 48.
 • Holahanm C.J., Moos, R.H. (1987). Personal and contextual determinants of coping strategies. Journal of Personality and Social Psychology, 5, 946 - 955.
 • Hošek, V. (1997). Psychologie odolnosti. Praha: Karolinum.
 • Ihilevich, D., Gleser, C.G. (1986). Defense mechanisms. Owwosso: DMI Associates.
 • Janušová, P. (2002). Situačně kognitivní osobnostní faktory výběru stratégií zvládání. Diplomová práca. Filozofická fakulta, Brno.
 • Kebza, V. (2001). Sociální psychologie zdraví. In: J. Výrost, I. Slaměnník (Eds.), Aplikovaná sociální psychologie II. (s.19 - 36). Praha: Grada Publishing.
 • Kobasa, S.C., Maddi, S.R., Pucetti, M.C., Zola, M.A. (1985). Effectiviness of hardiness, excercise and social support as resources against illness. Journal of Psychosomatic Research, 29, 525 - 533.
 • Krech, D., Crutchfield, R.S. (1948). Theory and problems of social psychology. New York: McGraw-Hill.
 • Křivohlavý, J. (1994). Jak zvládat stres. Praha: Grada Avicenum.
 • Křivohlavý, J. (1989). Obranné mechanismy a strategie zvládání těžkostí. Československá psychologie, 33, 361 - 368.
 • Křivohlavý, J. (1988). Psychologie adaptace a zvládání těžkostí. Československá psychologie, 32, 433 - 442.
 • Křivohlavý, J. (2002). Psychologie nemoci. Praha: Grada Publishing.
 • Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha: Portál.
 • Kuhl, J., Kazén, M. (2002). PSSI - Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti. Praha: Testcentrum.
 • Latack, J.C. (1986). Coping with job stress: Measures and future directions for scale development. Journal of Applied Psychology, 71, 377 - 385.
 • Lazarus, R.S. (1993). From psychological stress to the emotions: A history of changing outlooks. Annual Review of Psychology, 44, 1 - 21.
 • Lazarus, R.S. (1966). Psychological stress and the coping process. New York: McGraw Hill.
 • Lazarus, R.S., Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springer.
 • Lazarus, R.S., Launier, R. (1978). Stress - related transactions between person and environment. In: L.A. Pervin, M. Lewis (Eds.), Perspectives in interactional psychology. (s. 287 - 327). New York: Plenum.
 • Marušić, I., Bratko, D. (1998). Rel...