Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN

«»
Prípona
.docx
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
63 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40862
Posledná úprava
19.11.2012
Zobrazené
6 984 x
Autor:
katarina.zuffova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Hlavnou témou bakalárskej práce sú možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN. Práca má teoretický charakter. Dieťa pre svoj zdravý vývoj potrebuje bezpečné, stabilné a milujúce prostredie. Práca podáva základné informácie o rodine z hľadiska plnenia funkcií, o probléme syndrómu CAN, jeho rôznych formách a zdôrazňuje význam jeho prevencie. Charakterizuje inštitúcie a zariadenia, ktoré poskytujú pomoc a sociálne služby deťom so syndrómom CAN. Základným cieľom je poukázať na konkrétne metódy sociálnej práce s dieťaťom so syndrómom CAN.

Dieťa je najzraniteľnejší člen ľudskej spoločnosti. Najprirodzenejším ochrancom a realizátor práv dieťaťa je rodina, ktorá má byť zárukou jeho šťastného detstva, plného prejavov rodičovskej lásky a náklonnosti, ktoré sú dôležité pre jeho zdravý vývin. Rodina má vytvárať dieťaťu pocit istoty, bezpečia. Často je však dieťa v rodine najvhodnejším objektom uvoľnenia napätia a agresie, voči ktorému sa nemôže ubrániť pre svoju fyzickú slabosť, bezbrannosť a odkázanosť a stáva sa tak obeťou domáceho násilia.

Týranie, zneužívanie a zanedbávanie je závažný patosociálny jav, ktorý ohrozuje telesné, duševné a sociálne zdravie dieťaťa. Začalo sa o ňom hovoriť až v druhej polovici 20. storočia (na Slovensku až na jeho konci v 90- tych rokoch) aj napriek tomu, že sprevádza ľudstvo od začiatku jeho existencie. Problematika týraných detí v Slovenskej republike je v porovnaní s inými spoločenskými problémami pomerne málo teoreticky i výskumne prezentovaná.

Často býva takéto násilie v rodine skryté a vyjde na povrch až keď sa objavia vážne až nenapraviteľné škody. Preto poukazujeme na rodiny, u ktorých je predpoklad možného týrania, zneužívania a zanedbávania dieťaťa, popisujeme jeho rôzne formy a prejavy. Práca podáva odpovede na všetky základné otázky, ktoré sa najčastejšie objavujú v súvislosti s týraním, zneužívaním a zanedbávaním dieťaťa. Cieľom práce je charakterizovať metódy sociálnej práce a poukázať na to, akú dôležitú úlohu zohráva sociálny pracovník pri odhalení týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa, pri jeho diagnostikovaní a riešení. Chceme tiež uviesť a charakterizovať zariadenia a inštitúcie, ktoré poskytujú sociálne služby a pomoc v prípade násilia na deťoch. Aby sa zabránilo takémuto problému, poukazujeme na nutnosť prevencie.

Je určená pre všetkých ľudí, ktorým osud detí so syndrómom CAN nie je ľahostajný. Pri písaní práce sme použili metódu štúdia zákonov, odbornej literatúry slovenských a zahraničných autorov, ktorí sa vo svojich dielach zaoberajú problematikou týrania a zneužívania detí v rodinách.

Kľúčové slová:

CAN syndróm

dysfunkčná rodina

intervencia

sociálny pracovník

týranie zneužívanie a zanedbávanie detíObsah:
 • ÚVOD 4
  1 TYPOLÓGIA RODÍN Z POHĽADU PLNENIA FUNKCIÍ 4
  1.1 Funkčná rodina 4
  1.2 Dysfunkčná rodina 4
  2 CAN SYNDRÓM 4
  2.1 Fyzické týranie dieťaťa 4
  2.2 Psychické týranie dieťaťa 4
  2.3 Sexuálne zneužívanie dieťaťa 4
  2.4 Zanedbávanie 4
  2.5 Zvláštne formy syndrómu CAN 4
  3 METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE S DIEŤAŤOM SO SYNDRÓMOM CAN 4
  3.1 Úloha sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN 4
  3. 2 Detekcia a diagnostikovanie týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa 4
  3.3 Sociálne poradenstvo 4
  3.4 Sanácia rodinného prostredia 4
  3.5 Krízová intervencia 4
  3.6 Náhradná rodinná starostlivosť 4
  4 INŠTITÚCIE A ZARIADENIA POSKYTUJÚCE SOCIÁLNE SLUŽBY A POMOC DEŤOM SO SYNDRÓMOM CAN 4
  4.1 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny - oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 4
  4.2 Krízové stredisko 4
  4.3 Diagnostický ústav 4
  4.4 Detský domov 4
  4.5 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 4
  5 PREVENCIA SYNDRÓMU CAN 4
  5.1 Primárna prevencia 4
  5.2 Sekundárna prevencia 4
  5.3 Terciárna prevencia 4
  6 ZÁVER 4
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 4

Zdroje:
 • BECHYŇOVÁ, Věra; KONVIČKOVÁ, Marta. 2008. Sanace rodiny : sociální práce s dysfunkčními rodinami. 1. vyd. Praha : Portál, 2008. 152 s. ISBN 978-80-7367-392-5.
 • Detské obete domáceho násilia. [online]. 15. dec. 2007 [cit. 2012-04-01]. Syndróm CAN. Dostupné z WWW: .
 • FUCHSOVÁ, Katarína. 2008. Týrané dieťa. 1. vyd. Bratislava : Iris, 2008. 190 s. ISBN 978-80-89256-32-7.
 • GABURA, Ján. 2006. Sociálna práca s rodinou. Bratislava : Občianske združenie sociálna práca, 2006. 60 s.
 • HUDECOVÁ, Anna; BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbeta. 2008. Sociálna práca s rodinou. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2008. 234 s. ISBN 978-80-8083-597-2.
 • KASANOVÁ, Anna. 2008. Sprievodca sociálneho pracovníka I. rodina a deti. 1. vyd. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008. 449 s. ISBN 978–80–8094–277–9.
 • KRAJČÍRIKOVÁ, Ľudmila. 2011. Pomoc týraným a zneužívaným deťom. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2011. 90 s. ISBN 978-80-8084-664-0.
 • LEVICKÁ, Jana. 2002. Metódy sociálnej práce. 1. vyd. Trnava : ProSocio, 2002. 122 s. ISBN 80-89074-38.
 • LEVICKÁ, Jana. a kol. 2004. Sociálna práca s rodinou I. 1. vyd. Trnava : Mosty, 2004. 177 s. ISBN 80-89074-93-6.
 • MATOUŠEK, Oldřich. a kol. 2003. Metódy a řízení sociální práce. 1. vyd. Praha : Portál, 2003. 384 s. ISBN 80-7178-548-2.
 • MATOUŠEK, Oldřich. 2003. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2003. 161 s. ISBN 80-86429-19-9.
 • MIKLOŠKO, Jozef. 2008. Náhradná starostlivosť. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, 2008. 95 s. ISBN 978-80-89271-36-8.
 • OLÁH, Michal; ROHÁČ, Ján. 2008. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, 2008. 255 s. ISBN 978-80-89271-35-1.
 • ONDREJKOVIČ, Peter. a kol. 2009. Sociálna patológia. Bratislava: Veda, 2009. 577 s. ISBN 978-80-224-1074-8.
 • PREVENDÁROVÁ, Jitka. 2001. Rodinná terapia a poradenstvo : Základné pojmy a teoretické východiská. 2. vyd. Bratislava : Humanitas, 2001. 148 s. ISBN 80-968053-6-3.
 • SEJČOVÁ, Ľuboslava. 2001. Deti a mládež ako obete násilia. Bratislava : Album, 2001. 208 s. ISBN 80-968667-0-2.
 • SCHAVEL, Milan; OLÁH, Michal. 2008. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, 2008. 223 s. ISBN 80-8068-487-1.
 • ŠPATENKOVÁ, Naděžda. a kol. 2004. Krízová intervence pro prax. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2004. 200 s. ISBN 80-247-0586-9.
 • ŠPECIÁNOVÁ, Šárka. 2003. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. Praha: Linde, 2003. 160 s. ISBN 80-86131-44-0.
 • ÚPSVaR [online]. Databáza informácií o možnostiach pomoci deťom a rodinám a subjektov pôsobiacich v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 • VIŠŇOVSKÝ, Ľudovít. a kol. 2007. Základy rodinnej výchovy. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Občianske združenie Pedagóg, 2007. 198 s. ISBN 978-80-8083-443-2.
 • VLČKOVÁ, Mária. 2001. Týrané dieťa. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2001. 172 s. ISBN 80-223-1574-5.
 • VODÁČKOVÁ, Daniela. a kol. 2007. Krizová intervence. 2. vyd. Praha : Portál, 2007. 544 s. ISBN: 80-7367-342-8.
 • Zákon NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
 • Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.