Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Ekonomika a manažment podniku - vypracované otázky na bákalárske štátnice

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
3,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9996
Posledná úprava
17.10.2018
Zobrazené
14 560 x
Autor:
kademar
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Trh a trhový mechanizmus. Trh v menovej ekonomike. Dopyt a krivka dopytu, zákon klesajúceho dopytu. Ponuka a krivka ponuky, zákon rastúcej ponuky. Trhová rovnováha, rovnovážna cena. Trhový mechanizmus a jeho fungovanie, trhové subjekty, trhová konkurencia. Nedokonalosti trhu a zásahy štátu do trhového mechanizmu. Úloha a funkcie vlády a trhu v novej ekonomike.

Trh v novej ekonomike
Moderná ekonomika sa zakladá na rozvinutej deľbe práce. Výrobcovia produkujú tovary pre iných výrobcov, či spotrebiteľov a navzájom sú prepojení prostredníctvom trhu. Trh je priestor, v ktorom si jednotlivé ekonomické subjekty vymieňajú výsledky svojej činnosti (statky), vrátane ich subjektívnych a objektívnych podmienok, t.j. súhrn rozličných nástrojov, foriem, mechanizmov a sociálno - ekonomických vzťahov, ktoré túto výmenu umožňujú.
Trh vznikol a vyvíjal sa ako výsledok vývoja tovarovej výroby a spoločenskej deľby práce. jednotlivé naturálne hospodárstva vyrábajúce len pre vlastnú spotrebu sa postupne začali špecializovať, dopĺňať, klesala ich sebestačnosť, rástla ich vzájomná závislosť a tým aj nevyhnutnosť výmeny výsledkov ich činností. Ekonomika rozlišuje naturálnu výmenu (statok za statok - problém nájsť vhodného kupcu a zhodnúť sa) a peňažnú výmenu (statky sa nevymieňajú priamo, ale prostredníctvom peňazí). Peniaze rozdeľujú priamy akt výmeny na predaj a kúpu, vynašli sa na uľahčenie hospodárskeho cyklu. Peňažné hospodárstvo je výkonnejšie ako naturálne.
Svetová ekonomika prechádza na prelome tisícročí procesom mnohých zmien, kde najdôležitejšia je globalizácia hospodárstva prejavujúca sa vo všetkých stránkach života spoločnosti a formovania novej ekonomiky. V novej ekonomike rastúca sila informácií a vedomostí radikálne mení spôsob komunikácie, obchod aj podnikanie. Základným javom novej ekonomiky je internet a elektronické obchodovanie (- znižuje náklady a teda aj finálnu cenu).

Kľúčové slová:

štátnice

vypracované otázky

okruhy tém

agregátny dopyt

fiškálna politika

regionálna politika

dôchodková politika

integráciaObsah:
 • 1. Trh a trhový mechanizmus.
  2. Trh výrobných faktorov
  3. Agregátny dopyt, agregátna ponuka a meranie výkonnosti ekonomiky.
  4. Inflácia a nezamestnanosť.
  5. Monetárna politika
  6. Hypotéza krátkozrakosti -
  7. Ekonomický rast. Ekonomický cyklus.
  8. Teória a prax hospodárskej politiky.
  9. Štrukturálna politika.
  10. Príjmová a dôchodková politika.
  11. Fiškálna politika.
  12. Regionálna politika
  13.Zahraničnoobchodná politika.
  14. Medzinárodná ekonomická integrácia.
  15. Podstata a postavenie podniku v trhovej ekonomike.
  ...
  ...
  ...
  29 Zdaňovanie tovarov a služieb daňou z pridanej hodnoty.
  30. Formovanie ľudských zdrojov
  31. Riadenie pracovného (RPV) výkonu a hodnotenie zamestnancov
  33. Organizovanie v podniku
  34. Marketing
  35. Rozhodovanie o produkte

Zdroje:
 • KOTLER, Ph, ARMSTRONG, G.: Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004.
 • BALÁŽ, P. a kol.: Medzinárodné podnikanie. Bratislava: Sprint, 2005. ISBN 80-89085-51-2
 • GOFUSOVÁ, K., ANDREJČÍKOVÁ, M.: Internacionalizácia slovenských podnikateľských subjektov na vnútornom trhu EÚ. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2006.ISBN 80-225-2277-5
 • LIPKOVÁ, Ľ. a kol.: Medzinárodné hospodárske vzťahy. Bratislava: Sprint, 2006. ISBN 80-89085-55-5
 • ŠÍBL, D., ŠAKOVÁ, B.: Svetová ekonomika. 2.dopl. vydanie Bratislava: Sprint, 2002.ISBN 80-88848-98-9
 • BALÁŽ, P. a kol.: Globalizácia a nová ekonomika. 1. vydanie. Bratislava: Sprint 2002. ISBN 80-89085-06-7
 • CIHELKOVÁ, E., KŘÍŽKOVÁ, J., KUNEŠOVÁ, H., MARTINČÍK, D.: Světová ekonomika, nové jevy a perspektivy. 1. vyd. Praha: C. H. Beck 2001. ISBN 80-7179-311-6
 • DUDÁŠ, T.: Priame zahraničné investície vo svetovom hospodárstve. Bratislava: Vyd.Ekonóm 2006. ISBN 80-225-2139-6
 • JENÍČEK, V.: Globalizace světového hospodářství. Praha: C. H. Beck 2002. ISBN 80-7179-787-1
 • MOGYOROSIOVÁ, Z.: Vnútorný trh EÚ. Prešov: Nakl. M.Vaška, 2006. ISBN 80-7165-549-
 • VLACHYNSKÝ A KOL.: Podnikové financie. Bratislava: Ekonómia, 2006,
 • FETISOVOVÁ A KOL.: Podnikové financie. Zbierka príkladov. Bratislava: IURA EDITION, 2005
 • CZILLINGOVÁ, J.: Cash flow - indikátor vnútornej finančnej sily podniku. Bratislava: Ekonóm 2005
 • Daňové zákony v roku 2008, vydavateľstvo Pravda,
 • Daňový sprievodca 2008 s komentárom, edícia Hospodárske noviny,
 • SCHULTZOVÁ, A. A KOL.: Daňovníctvo daňová teória a politika, Iura Edition, Bratislava 2007, ISBN 978-80-87-8087-161-3
 • ARMSTRONG, M.: Personální management. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-614-5
 • BLÁHA, J., MATEICIUC, A., KAŇÁKOVÁ, Z.: Personalistika pro malé a sřední firmy. Brno : CP Books, a. s., 2005. ISBN 80-251-0374-9
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol: Management lidských zdrojů. Praha : C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-893-4
 • FERJENČÍK,J., BOSÁKOVÁ ,M.: Riadenie ľudských zdrojov. Ekonóm : Bratislava, 2001.
 • FOOT, M., HOOK C.: Personalistika.Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-515-6
 • KOUBEK, J.: Řízení lidských zdrojů : Základy moderní personalistiky. Praha : Management Press, 2006. ISBN 80-7261-033-3
 • MAJTÁN, Š. a kol.: Podnikové hospodárstvo. Bratislava : SPRINT vfra, 2005, 347 s. ISBN 80-89085-46-6
 • KUPKOVIČ, M. a kol.: Podnikové hospodárstvo - komplexný pohľad na podnik. Bratislava : SPRINT vfra, 2003, 452 s. ISBN 80-88848-71-7
 • SEDLÁK, M.: Podnikové hospodárstvo. Bratislava : Iura Edition, 2007, 255 s. ISBN 978-80-8078-093-7
 • CHODASOVÁ, A. - BUJNOVÁ, D.: Podnikanie v malých a stredných podnikoch. Bratislava : Ekonóm, 2006, 193 s. ISBN 80-225-21105-1
 • VEBER, J. - SRPOVÁ, J. a kol.: Podnikání malé a střední firmy. Praha : Grada Publishing, 2005, 304 s. ISBN 80-247-1069-2
 • KUBRICKÁ, M. Podpora malého a stredného podnikania v Slovenskej republike 2007. Sprievodca iniciatívami. Bratislava : NARMSP, 2007, 297 s. (dostupné na: http://www.nadsme.sk)
 • Európska komisia GR pre podnikanie a priemysel: Podpora Európskej únie na podporu MSP. Prehľad najdôležitejších možností financovania európskych MSP. (dostupné na: http://ec.europa.eu/enterprise/sme/policy_sk.htm)
 • Európska komisia - GR pre podnikanie a priemysel: MSP na prvom mieste. Európa pomáha MSP, MSP pomáhajú Európe. (dostupné na: http://ec.europa.eu/enterprise/sme/policy_sk.htm)
 • Zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci