Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Inovačná politika SR na roky 2008 až 2010 (Materiál na rokovanie vlády Slovenskej republiky)

«»
Prípona
.doc
Typ
iné
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13836
Posledná úprava
04.08.2021
Zobrazené
1 183 x
Autor:
zenuchovam
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Hlavným cieľom Inovačnej politiky SR na roky 2008 až 2010 (ďalej len „Inovačná politika“) je rozpracovanie jednotlivých opatrení Inovačnej stratégie SR na roky 2007 až 2013 na konkrétne opatrenia a úlohy. Plnením stanovených úloh budú vytvorené priaznivé podmienky pre tvorbu a implementáciu podporných mechanizmov pre vznik a rozvoj regionálnych inovačných štruktúr, inovatívnych podnikov, partnerstva a spolupráce podnikov a univerzít v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Zároveň bude zabezpečená postupná realizácia dlhodobých koncepčných zámerov vlády SR v oblasti podpory inovačných aktivít.

Strategickým cieľom Inovačnej stratégie SR do roku 2013, prijatej vládou SR dňa 14. marca 2007, je dosiahnuť, aby sa inovácie stali jedným z hlavných nástrojov rozvoja znalostnej ekonomiky a zabezpečovania vysokého hospodárskeho rastu Slovenskej republiky s cieľom dosiahnuť úroveň najvyspelejších ekonomík Európskej únie.

V rámci konštatovania, že „na Slovensku zatiaľ neprevláda proinovačná kultúra“, je možné identifikovať názor o zbytočnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, vychádzajúci z ponímania uvedených prostriedkov ako „náklad“ a nie ako „investícia“. Existuje aj názor, ktorý priamo vylučuje verejné spolufinancovanie inovácií s odôvodnením, že ide o zodpovednosť podnikateľov. Slovenské podniky budú inovovať naďalej, ale v porovnaní s inými budú hendikepované a menej konkurencieschopné. Riešením je viac zdrojová podpora financovania - zo štátnych, medzinárodných a podnikateľských zdrojov, pričom treba motivovať podniky najmä k využívaniu posledných dvoch zdrojov.

V období 2008 - 2013 bude potrebné v Slovenskej republike vytvoriť národný inovačný systém, ktorý bude obsahovať regionálne inovačné štruktúry (inkubátory, inovačné centrá, poradenské centrá a ďalšie elementy). Cieľom vybudovania regionálnych štruktúr je priblížiť podporné aktivity čo najviac k podnikateľom, najmä malým a stredným podnikom (ďalej len „MSP“). Na základe vybudovania efektívne fungujúceho inovačného systému sa do roku 2013 predpokladá dosiahnuť:
...

Kľúčové slová:

inovácia

inovačná politika

stratégia

inovačná stretégia

analýza

inovačná analýza

financie

verejná financie

konkurencieschopnosť

hospodársky rast

celoživotné vzdelávanie

SWOT

SWOT analýzaObsah:
 • Úvod
  Opatrenia a úlohy Inovačnej politiky SR na roky 2008 až 2010
  Opatrenie č. 1: Budovanie regionálnych inovačných centier (RIC)
  Opatrenie č. 2: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - opatrenie 1.1. Inovácie a technologické transfery
  Opatrenie č. 3: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast opatrenie 1.3. - Podpora inovačných aktivít v podnikoch Opatrenie č. 4: Projekt na vytvorenie národnej informačnej infraštruktúry a jej celoslovenské používanie podnikovou sférou.
  Opatrenie č. 5: Operačný program INTERREG IVC
  Opatrenie č. 6: Nástroje finančného inžinierstva - podpora financovania inovácii a podpora zvyšovania investícií do inovácií z verejných zdrojov
  Opatrenie č. 7: Súťaž „Inovatívny čin roka“
  Opatrenie č. 8: Prispôsobenie vysokého a stredného odborného školstva požiadavkám praxe
  Opatrenie č. 9: Systém celoživotného vzdelávania
  Opatrenie č. 10: Inovačné vouchre
  Opatrenie č. 11: Inovačné stimuly
  Opatrenie č. 12: Ochrana duševného vlastníctva
  Opatrenie č. 13: Podpora projektov uchádzajúcich sa o zdroje z rámcového programu Konkurencieschopnosť a inovácie (CIP)
  Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie
  Postavenie Slovenskej republiky v rámci Európskej únie podľa hodnotenia inovačnej výkonnosti vrátane hodnotiacej tabuľky inovácií Európskej komisie pre konkurencieschopnosť (European Trend Chart on Innovation)
  Oznámenie Komisie k inovačnej stratégii - desať bodový akčný program
  Strategické priority Rady ministrov pre konkurencieschopnosť
  Siedmy rámcový program výskumu a technického rozvoja Európskej únie
  Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP)
  SWOT analýza inovačného prostredia Slovenskej republiky
  Postavenie a úlohy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) v Národnom inovačnom systéme (NIS)
  Inovačné póly rastu v regiónoch
  Prehľad predpokladaného čerpania zdrojov EÚ a ŠR podľa jednotlivých rokov a rozpočtových kapitol

Zdroje: