Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 895   projektov
0 nových

Doc. Ing. Václav Dufala, CSc. a kolektív - Financie a mena (vybrané problémy)

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
1,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44809
Posledná úprava
07.03.2014
Zobrazené
3 076 x
Autor:
Parla
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Na úvod

Transformácia slovenskej ekonomiky na trhový mechanizmus je historicky bezprecedentný proces. Jedným z východísk úspešnosti tejto transformácie je zmena ekonomického myslenia ako aj teoretické i praktické zvládnutie nových kategórií a súvislosti trhového hospodárstva.
S postupným utváraním trhovej ekonomiky prudko narástla potreba širších vedomostí o fungovaní peňazí, bankových inštitúcií a finančných trhov. Práve v tejto oblasti sa stretávame s celkom novými ekonomickými a finančnými pojmami. Kreativita vytvárania finančného trhu bola a je sprevádzaná i vznikom nových finančných inštitúcií, čo bolo spôsobené okrem iného aj rozvojom nových finančných produktov na svetovom finančnom trhu v procese jeho globalizácie a štandardizácie.
V hospodárskej praxi sa budú budúci absolventi akejkoľvek špecializácie a formy vysokoškolského štúdia stretávať s formami a nástrojmi ekonomického riadenia, s ktorými sa predtým nestretli ani v teoretickej výučbe. Za týmto účelom vzniká teda i táto publikácia, ktorá má poskytnúť študentom fakúlt ekonomického zamerania základné teoretické a metodologické poznatky z oblasti teórie trhového mechanizmu a to v špeciálnej oblasti akou je sústava financií v trhovom prostredí. Publikácia nie je zameraná na všetky druhy financií a z nich vyplývajúcich peňažných operácií, ale len na tú časť, ktorá sa týka vzťahov na organizovanom a neorganizovanom finančnom trhu (menová teória, banková sústava, základy kapitálového a devízového trhu atď.). Práve v tejto oblasti je nedostatok komplexnej a štruktúrovanej študijnej literatúry pre stovky ekonomických študentov aj keď vhodné publikácie existujú, ale v prevažnej miere len ako špecializované monografie. Publikácia taktiež neobsahuje komplexnú problematiku verejných financií o ktorých v ostatnom čase vyšiel rad titulov. Jej štruktúra zámerne odpovedá študijným programom bakalárskeho a inžinierskeho zamerania Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. V publikácii sú zachované citácie pôvodných prác, z ktorých bolo čerpané.
Autori predpokladajú, že tento text bude slúžiť ako študijný text povinne voliteľných predmetov vyučovaných vo všetkých špecializáciách na Ekonomické fakulte UMB, ktorého obsah bude doplnený prednáškami a samoštúdiom doporučenej literatúry. Štúdium tohto textu predpokladá základné mikroekonomické a makroekonomické znalosti. Zložitosť chápania problematiky finančných trhov je umocnená zložitosťou chápania právnej legislatívy a organizačných foriem subjektov finančného trhu. Je teda zrejmé, že štúdium finančného trhu je potrebné doplniť mnohými poznatkami z právnych disciplín. Nielen pre ekonómov, ale aj pre všetkých obyvateľov nášho štátu sa základné poznatky o finančných trhoch stávajú nutnosťou pre každodenný praktický život v trhovej ekonomike.

Ak sa podarí s touto publikáciou syntetizovať sumu poznatkov z predmetnej oblasti a evokovať pozornosť študentov k hlbšiemu štúdiu financií, potom splnila svoj účel. Je základným východiskom pre štúdium špecifických finančných disciplín v jednotlivých študijných zameraniach vo vyšších ročníkoch ekonomického inžinierskeho štúdia.
Potrebu týchto znalostí spoznajú študenti priamo v praxi, lebo je veľmi ťažké a prakticky nemožné si predstaviť fungovanie našej ekonomiky bez fungujúceho finančného trhu. Tento trh je náročný na systémovú znalosť finančných kategórií. Znalosti, správne informácie, aktuálnosť a ich kvalita v ekonomickom riadení a rozhodovaní sú najcennejšou devízou každodenného rozhodovania budúcich absolventov fakulty. Práve v tejto oblasti „ vedieť “ znamená dvojnásobný úspech samozrejme aj pri rešpektovaní morálky a etiky finančného podnikania.

Kľúčové slová:

peniaze

finančná politika

banky

menová politika

verejné financie

rozpočtové príjmy

peňažný obeh

finančný trh

výdavky

komerčné bankyObsah:
 • Na úvod 4
  1. Úvod do problematiky 5
  1.1. Členenie financií a peňažných operácií 7
  1.2. Peniaze a ich funkcie 9
  1.3. Financie, finančné vzťahy a etika 15
  2. Finančná politika, finančná sústava štátu a finančná kontrola. 16
  2.1. Finančná činnosť a finančná politika 17
  2.2. Finančná sústava štátu 18
  2.4. Finančná analýza 24
  2.5. Finančná revízia 26
  3. Verejné financie, ich miesto a funkcie vo finančnom systéme. 27
  3.1. Verejný sektor 27
  3.2. Verejné financie 31
  3.3. Verejná vláda a verejná správa 34
  4. Rozpočtová sústava a štátny rozpočet. Fiškálna decentralizácia. 38
  4.1. Rozpočtová sústava 39
  4.2. Štátny rozpočet 40
  4.3. Rozpočtový proces 42
  4.4.Rozpočtový deficit a verejný dlh 47
  5. Teória a politika rozpočtových príjmov 50
  5.1. Fiškálny federalizmus a verejné príjmy. 55
  5.2. Klasifikácia daní 58
  5.3. Základné pojmy daňovej teórie 61
  6. Teória a politika rozpočtových výdavkov. 68
  6.1. Klasifikácia verejných výdavkov 70
  6.2. Fiškálna politika a vládny dlh 72
  6.3. Verejný dlh a medzigeneračný problém 75
  7. Peňažný obeh a mena 78
  7.1. Mena a peňažníctvo v období formovania svetového hospodárstva (1871 - 1914) 80
  7.2. Rozvoj menovej teórie 82
  7.3. Medzinárodné menové systémy po 2. sv. vojne 86
  7.4. Medzinárodný menový fond a formy finančnej výpomoci 89
  7.5. Európsky menový systém a európska menová únia 93
  8. Finančný trh 97
  8.1. Finančný trh a jeho význam 97
  8.2. Subjekty a nástroje finančného trhu 100
  8.3. Segmenty finančného trhu 104
  9. Miesto bankovej sústavy v hospodárstve. Emisné bankovníctvo. 110
  9.1. Banky a ich funkcie 110
  9.2. Priame a nepriame nástroje menového riadenia 113
  9.3. Aktuálne otázky menovej politiky ECB 118
  10. Komerčné banky ako podnikateľský subjekt na finančnom trhu 124
  10.1. Vznik a historický vývoj obchodného bankovníctva 124
  10.2. Operácie komerčných bánk 128
  10.3. Platobný styk 136
  11. Medzinárodné financie 142
  11.1. Organizačná štruktúra devízového trhu a jeho hlavné subjekty 144
  11.2. Systémy devízového kurzu 148
  11.3. Menový kurz a jeho oscilácia 155
  11.4. Základné devízové operácie 160
  12. Systém sociálneho a komerčného poistenia 166
  12.1. Členenie poistného trhu. 167
  12.2. Teórie, funkcie a klasifikácia poistenia. 170
  12.3. Poistenie v sústave sociálneho zabezpečenia 174
  Zoznam literatúry 182

Zdroje:
 • BAILEY, S.J. Public Sector Economics. McMillan, 1995
 • BEŇOVÁ, E. : Financie a mena. Edícia ekonómia. Bratislava 2007. ISBN 978-80-8078-142-2
 • BEŇOVÁ, E. 2005. Financie a mena. Bratislava: Iura Edition, 2005, 373s. ISBN: 80-8078-031-5
 • BORZOVÁ, A., Medveď, J. Úvod do teórie financií a meny, 1997
 • BLAKE, D.: 1990. Financial Market Analysis. McGraw-Hill 1990.
 • ČAPEK, A.: 1994. Mezinárodní měnový a finanční systém. VŠE, Praha 1994.
 • ČAPKOVÁ, S. 1997. Miestne financie. In: Verejné financie. Bratislava : NISPAcee, 1997, s. 219-233. ISBN 80-967847-1-4.
 • ČIŽINSKÝ, M.: Rating je investiční informace. . In.: Hospodárske noviny, 28. 3. 1993
 • DORNBUSH, R. - Fischer, S.: Makroekonomie, SNP, Praha 1994
 • DRISCOL, D. D.: What is the IMF. Washington, D. C. 1989
 • DUFALA, V.: Vojensko-ekonomické vzťahy. UST Košice 1992.
 • DUFALA, V. A KOLEKTÍV 2006. Financie a mena (vybrané problémy). Banská Bystrica : EF UMB, 2006. ISBN 80-8083-275-7
 • FALTUS, J.: Dejiny peňazí. EÚ , Bratislava 1994.
 • GRABBE, O. J.: International Financial Markets. New York, Elsevier Science Publishing Co., Inc. 1986.
 • GOLDSMITH, R. W.: Comment on Hyman P. Minsky´s The Financial Instability Hypothesis: Capitalist Processes and the Behavior of the Economy, s. 42. In: Kindleberger, C.P. - Laffargue, J.P.: Financial Crises: Theory, History and Policy. Cambridge University Press, Cambridge, 1982
 • HAMERNÍKOVÁ, B, Kubátová, K. Veřejné finance - učebnice. Eurolex Bohemia, 1999
 • HLAVATÁ, I.: Menová politika. ES EÚ, Bratislava 1996.
 • HRVOĽOVÁ, B. 1994. Finančný trh. Bratislava: EMKA, 1994, 80s. ISBN: 80-9672-079-1
 • HVOZDÍKOVÁ, V. a kol. 2008. Riziká aktuálnych vývojových trendov vo svetovej ekonomike - finančná, demografická, potravinová a environmentálna kríza, Bratislava: Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2008, 147s. ISBN: 978-80-7144-170-0
 • CHOVANCOVÁ, B. 2002. Finančný trh, Nástroje, transakcie, inštitúcie. Bratislava: EUROUNION, spol. s r. o., 2002, 584s. ISBN: 80-8898-431-9
 • JOHNSON, D.B. Teória verejnej voľby. Úvod do novej politickej ekonómie. Preklad z angl. jazyka. SOFA, Bratislava, 1997
 • JÍLEK, J. 2000. Finanční riziká, Praha: Grada Publishing, spol. s r. o., 2000, 635s. ISBN: 80-7169-579-3
 • JÍLEK, J. 1997. Finanční trhy. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o., 1997, 528s. ISBN: 80-7169-453-3
 • KOVÁČIKOVÁ, M. 2002. Finančný trh a cenné papiere. Žilina: Žilinská univerzita, 2002, 114s. ISBN: 80-8070-001-X
 • KRABEC, J. 2004. Finanční trhy. Praha: Bankovní institut vysoká škola, a. s., 2004, 147s. ISBN: 80-7265-061-0
 • KUDZBEL, M. 2000. Bankovnícvo. Bratislava: Marada Capital Services a. s., 2000, 126s. ISBN: 80-9684-580-2
 • Lipták, J.Verejné financie. SÚVAHA, s.r.o, Bratislava, 1999
 • MADURA, J. 2006. Financial Markets and Institutions, Mason: Thomson, 2006, 771s. ISBN: 032428845X
 • MARKOVIČ, P. 2003. Finančné riziko vo finančnom rozhodovaní podniku, Bratislava: EKONÓM, 2003, 120s. ISBN: 80-225-1667-8
 • MEDVEĎ, J. -DANIEL P. 1993. Financie a mena (makroekonomické otázky financií). Bratislava : ES EÚ v Bratislave, 1993. ISBN 80-225-0484-X
 • MEDVEĎ, J. - NEMEC, J. -ORVISKÁ, M. -ZIMKOVÁ, E. 2005. Verejné financie. Bratislava : Sprint, 2005. ISBN 80-89085-32-6
 • MEDVEĎ, J. - NEMEC, J. a kol. Základy verejných financií. SPRINT vfra, Bratislava, 2007
 • MEJSTŘÍK, M., Pečená, M., Teplý, P. Základní principy bankovnictví. Univerzita Karlova v Praze. Nakladateľstvo Karolinum 2008. ISBN 9788024615004
 • MISHKIN, F.S.: Understanding Financial Crises: A Developing Country Perspective. In: Bruno, M. - Pleskovic, B.: Annual World Bank Conference on Development Economics 1996. World Bank, Washington, 1996
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...