Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Hedging a hedgingové stratégie ako forma eliminácie finančných rizík podniku

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
45 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10006
Posledná úprava
08.10.2018
Zobrazené
10 284 x
Autor:
katka2603
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Práca je zameraná najmä na hedgingové stratégie prostredníctvom finančných derivátov pri eliminácii menového a úrokového rizika. Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie sa výrazne zlepšili podmienky pre slovenských exportérov, čo motivovalo aj ďalšie subjekty ku vstupu na zahraničné trhy. Aj tento faktor spôsobil stále sa zvyšujúce menové, ale aj úrokové riziko. Riziko sa v ekonomickom ponímaní chápe ako potenciálna finančná strata, odklon od žiadaného stavu. Existuje viacero druhov finančných rizík. V práci podrobnejšie rozoberieme menové a úrokové riziká podniku. Popri identifikácii rizika je dôležitá aj jeho kvantifikácia, ktorá môže byť rozhodujúca pri plánovaní ďalších činností podniku. Existujú viaceré spôsoby čiastočnej alebo úplnej eliminácie finančných rizík ako sú poistenie, diverzifikácia, vyhýbanie sa riziku a pod. Jednou z možností znižovania rizík je sú aj hedgingové stratégie pomocou derivátov. Finančné deriváty sú pomerne „mladým“ nástrojom finančného trhu, ale dostatočne účinným pri zmierňovaní rizík podniku, či už menových alebo úrokových. V práci uvádzame okrem ich stručných definícií aj praktické príklady možnosti zaistenia sa pomocou nich. Ako ďalšiu formou zmierňovania rizík uvádzame prirodzený hedging, ktorý sa vykonáva vo vnútri podniku lepšou organizáciou a manažovaním jednotlivých aktív a pasív podniku. V bakalárskej práci sa budeme snažiť zistiť najlepšie formy hedgingových stratégií proti úrokovému a menovému riziku.

Kľúčové slová:

finančné riziká

finančné deriváty

hedgingové stratégie

eliminácia rizika

swapy

opcie

warranty

leading

lagging

forward

futures

nettingObsah:
 • Zoznam tabuliek a grafov
  Úvod
  1. Teoretické východiská skúmanej problematiky
  1.1. Finančné riziká
  1.1.1. Úrokové riziko
  1.1.2. Menové riziko
  1.2. Kvantifikácia rizík
  1.3. Spôsoby zmierňovania finančných rizík podniku
  1.4. História finančných derivátov
  1.5. Finančné deriváty
  2. Hedging a hedgingové stratégie
  2.1. Hedging finančnými derivátmi
  2.1.1. Forwardy
  2.1.2. Futures
  2.1.3. Swapy
  2.1.4. Opcie
  2.1.5. Opčné listy (warranty)
  2.2. Prirodzený hedging
  2.2.1. Leading a lagging
  2.2.2. Matching a netting
  3. Návrhy a odporúčania
  3.1. Menové riziko
  3.2. Úrokové riziko
  Záver
  Resumé
  Zoznam použitej literatúry a ďalších zdrojov

Zdroje:
 • BLAHA, Z.S. - JNDŘICHOVSKÁ, I. 1994. Opce, swapy a futures - deriváty finančního trhu. Praha: Management, 1994, s.195. ISBN 80-85603-78-0.
 • CHOVANCOVÁ, B. a kol. 2002. Finančný trh, Nástroje, transakcie a inštitúcie. Bratislava: Eurounion, 2002, s. 584. ISBN 80-88984-31-9.
 • KOLEKTÍV AUTOROV. Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IAS/IFRS 2. diel/1. časť. Banská Bystrica: EF UMB, 2004. ISBN 80-8083-022-3.
 • KRÁĽOVIČ, J. - VLACHYNSKÝ, K. 2006. Finančný manažment. Bratislava: Iura Edition, 2006. s. 455. ISBN 80-8078-042-0.
 • http://openiazoch.zoznam.sk/info/zpravy/zprava.asp?NewsID=23483
 • JÍLEK, J. 2002. Finanční a komoditní deriváty. Praha : Grada Publishing, 2002, s. 624. ISBN 80-247-0342-4.
 • JÍLEK,J. 2000. Finanční rizika. Praha:Grada Publishing, 2000, s. 640.ISBN 80-7169-579-3.
 • MUSÍLEK, P. 2002. Trhy cenných papírů. Praha: Ekopress, 2002, s. 459. ISBN 80-86119-55-6.
 • http://www.etrend.sk/ekonomika/slovensko/podnikatelia-sa-zbytocne-vystavuju-riziku/17835.html (3.5. 2008).
 • SMEJKAL, V. - RAIS, K. 2003. Řízení rizik. Praha: Grada Publishing, 2003, s. 270. ISBN 80-247-0198-7.
 • http://www.etrend.sk/podnikanie/firemne-financie/urokove-derivaty-zatial-v-tieni-menovych/36070.html (3.5. 2008).
 • VLACHYNSKÝ, K. - MARKOVIČ, P. 2001. Finančné inžinierstvo. Bratislava: Iura Edition, 2001, s. 387. ISBN 80-89047-08-4.