Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Finančné aspekty ochrany životného prostredia v odpadovom hospodárstve

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
29 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6972
Posledná úprava
20.08.2018
Zobrazené
1 772 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Spoločnosť od počiatku existencie rieši problém odpadov. S rastúcim ekonomickým pokrokom rastie aj problém odpadu. Nielen zainteresovaní pociťujú zvyšujúci sa tlak verejnosti vzhľadom k životnému prostrediu. Oproti obdobiu pred rokom 1989 je to zmena k lepšiemu a prináša prvé výsledky. Znalosť finančno-ekonomických nástrojov a ich konkrétna aplikácia v praxi môže danému problému len pomôcť. Jedným z riešení stúpajúceho množstva odpadu je jednoznačne naplnenie princípu prevencie a samotné obmedzenie jeho tvorby. V súčasnosti by však bolo správnejšie a ekonomicky výhodnejšie považovať tieto externality za druhotné suroviny, ktoré možno opätovne zaradiť do výrobného procesu.
Cieľom práce je napomôcť k zavedeniu právnych noriem do reálnej praxe, pretože nestačí len určiť podmienky a viac sa nestarať, ako sa situácia vyvíja. Životné prostredie popri ekonomickej a sociálnej sfére patrí k oporným stĺpom trvalo udržateľného rozvoja. Všetko čo ohrozuje životné prostredie, ohrozuje aj takýto rozvoj. Pritom treba mať na zreteli mnohostranný, resp. mnohoodborový charakter životného prostredia. Poznatky o životnom prostredí korešpondujú s poznatkami rôznych vedných disciplín tak z prírodovednej oblasti (napr. chémie, fyziky, a pod.), ako aj z oblasti spoločenských vied (napr. ekonomiky). Jedným z najväčších nebezpečenstiev pre životné prostredie sú odpady. Sú dôkazom neekologického využívania našich prírodných zdrojov.

Kľúčové slová:

odpady

odpadové hospodárstvo

externalita

recyklačný fond

finančné problémy

technológia

výroba hliníka

rekultivácia odpadov

ekonomický pokrokObsah:
 • Osnova -1-
  Abstrakt -3-
  Úvod -5-
  1.Odpady a odpadové hospodárstvo -7-
  1.1. Odpad ako "externalita" -7-
  1.2. Súčasnosť a minulosť odpadového hospodárstva v SR -7-
  1.3. Delenie odpadov -9-
  1.4. Nakladanie s odpadom -10-
  1.5. Právne predpisy v odpadovom hospodárstve -15-
  1.6.Nový zákon o odpadoch -19-
  1.7. Riešenia finančných problémov s odpadmi v krajinách EÚ -22-
  2. Recyklačný fond a jeho úloha vo financovaní odpadového hospodárstva -28-
  2.1.Význam Recyklačného fondu -29-
  2.2.Kritika RF -31-
  2.3. Orgány RF -33-
  2.3.1. Správna rada -34-
  2.3.2. Dozorná rada -34-
  2.3.3. Riaditeľ RF -35-
  2.4. Poskytovanie prostriedkov Recyklačného fondu -36-
  2.5. Výpočet konkrétneho príspevku -38-
  2.6. Použitie prostriedkov Recyklačného fondu -38-
  2.7. Hospodárenie Recyklačného fondu -39-
  3. Problémy odpadového hospodárstva v ZSNP a.s. -39-
  3.1. Priame ekonomické náklady na likvidáciu odpadu v ZSNP -40-
  3.2.Geografická chrakteristika ZSNP a.s. -44-
  3.3. Technológia výroby hliníka -45-
  3.4. Súčasný stav odpadového hospodárstva v ZSNP a.s -47-
  3.5. Členenie závodov podľa tvorby odpadu -48-
  3.6. Zlepšenia v hospodárení s odpadom -53-
  3.7. Rekultivácia odpadov -54-
  3.8. Ekonomické aspekty -57-
  Záver -60-

Zdroje:
 • Tolgyesay,J. - Piatrk,M.: Odpad - surovina budúcnosti, Obzor, 1984, Bratislava,
 • Právo Životného prostredia európskych krajín, 1997, Bratislava
 • Správa o stave životného prostredia SR, 2000, Bratislava
 • Košičiarová, S. a kol.: Právo životného prostredia európskych krajín,1997, Bratislava
 • Romančíková,E.:Životné prostredie, Eco instrument, 1997, Bratislava