Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 830   |   Strana 1 / 21


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Environmentálna politika a globálne problémy vo svete
100,0%
0,9 48x
Postupnosť posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.
100,0%
2,7 4x
Zakladné zložky životného prostredia a environmentálne rizikové faktory
100,0%
11,3 17x
Projektovanie enviromentálnych výrobných systémov - zadanie
100,0%
0,2 3x
Posúdenie prirodzenosti drevinového zloženia ochranného pásma NPR Badínsky prales
100,0%
9,5 0x
Finančné aspekty ochrany životného prostredia v odpadovom hospodárstve
100,0%
0,9 29x
Hodnotenie kvality životného prostredia - Šarovce
99,8%
7,1 8x
Vplyv ekologických činiteľov na premnoženie lykožrúta smrekového (IPS Typographus) v podmienkach ŠL tanapu (O.O. podspády)
99,5%
0,1 1x
Význam maku siateho vo výžive a potravinárstve
99,4%
0,9 6x
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v Európe - Princípy techník pre obnoviteľné zdroje energie
99,1%
0,1 1x
Príčiny vzniku kyslých dažďov a ich dôsledky
99,1%
2,3 11x
Viedenský a Montrealský dohovor, jeho napĺňanie v SR a vo svete
99,0%
0,3 5x
Technológia spracovania odpadov - Energetické zhodnotenie organických odpadov
99,0%
1,5 13x
Rozdiel medzi postojmi a reálnym správaním ľudí k životnému prostrediu
99,0%
0,2 3x
Hodnotenie fyzikálnych faktorov pracoviska
98,8%
0,3 8x
Zloženie komunálneho odpadu - seminárna práca
98,7%
0,2 2x
Hodnotenie fyzikálnych parametrov pracovného prostredia - mikroklíma
98,5%
0,5 27x
Humánna ekológia (Pracovné lekárstvo)
98,0%
0,7 2x
Palivá, ropa, ložiská, kvapalné palivá, plyn
97,9%
0,3 5x
Charakteristika a význam vybraných druhov drevín vhodných pre úpravu poľnohospodárskej krajiny mesta
97,9%
1,0 2x
Odpadové hospodárstvo a recyklácia
97,5%
6,3 37x
Obnoviteľné zdroje energie - čo sú OZE, ich výhody a rozdelenie
97,3%
0,8 5x
Politika EU v oblasti životného prostredia - vypracované otázky
96,9%
0,1 4x
Vodné ekosystémy - stručná charakteristika vodných ekosystémov, ich členenie
96,9%
0,1 5x
Konflikt - využitie teórie konfliktov v chápaní príčin globálnej ekologickej krízy
96,9%
0,1 0x
Získavanie informácii z oblasti starostlivosti o životné prostredie
96,8%
0,5 2x
Plynné biopalivá - biomasa, bioplyn, drevoplyn...
96,3%
0,2 1x
Využitie historických leteckých snímok pri stratifikácii horských lesov
96,3%
1,6 10x
Environmentálne vhodné technológie (terminológia, hodnotenie a označovanie výrobkov, definovanie EST, metódy DICE, EnTA, ESTPA)
96,1%
2,2 7x
Trvalo udržatelný rozvoj
96,0%
0,3 5x
Návrh manažmentu inváznych druhov rastlín vo Vinodole
96,0%
5,4 1x
Environmentálne riziká využívania minerálnych a geotermálnych vôd ako zdroja surovín a energie
95,7%
0,2 1x
Estetika a kompozícia v krajinárskej tvorbe
95,7%
0,1 2x
Geotermálna energia a geotermálne elektrárne na Slovensku
95,6%
0,1 11x
Organizácia na úrovni ekosystémov, Produkcia a rozklad energie, Produktivita ekosystému
95,6%
0,6 1x
Tuhé znečisťujúce látky v ovzduší, prachové častice, spôsoby hodnotenia a monitoring
95,6%
0,2 5x
Seminárna práca na tému "Chrípka"
95,5%
0,1 11x
Využitie a výroba bioplynu na BPS Kolíňany
95,5%
0,3 14x
Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v meste Sobrance
95,4%
0,1 14x
Moderné technologie vo vzdelávaní
95,3%
2,5 4x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: