Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 128   projektov
12 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 803   |   Strana 1 / 21


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Environmentálna politika a globálne problémy vo svete
100,0%
0,9 38x
Hodnotenie kvality životného prostredia - Šarovce
99,8%
7,1 4x
Vplyv ekologických činiteľov na premnoženie lykožrúta smrekového (IPS Typographus) v podmienkach ŠL tanapu (O.O. podspády)
99,5%
0,1 1x
Význam maku siateho vo výžive a potravinárstve
99,4%
0,9 3x
Príčiny vzniku kyslých dažďov a ich dôsledky
99,1%
2,3 4x
Viedenský a Montrealský dohovor, jeho napĺňanie v SR a vo svete
99,0%
0,3 5x
Technológia spracovania odpadov - Energetické zhodnotenie organických odpadov
99,0%
1,5 10x
Hodnotenie fyzikálnych faktorov pracoviska
98,8%
0,3 7x
Hodnotenie fyzikálnych parametrov pracovného prostredia - mikroklíma
98,5%
0,5 22x
Palivá, ropa, ložiská, kvapalné palivá, plyn
97,9%
0,3 3x
Charakteristika a význam vybraných druhov drevín vhodných pre úpravu poľnohospodárskej krajiny mesta
97,9%
1,0 1x
Konflikt - využitie teórie konfliktov v chápaní príčin globálnej ekologickej krízy
96,9%
0,1 0x
Politika EU v oblasti životného prostredia - vypracované otázky
96,9%
0,1 2x
Environmentálne vhodné technológie (terminológia, hodnotenie a označovanie výrobkov, definovanie EST, metódy DICE, EnTA, ESTPA)
96,1%
2,2 5x
Návrh manažmentu inváznych druhov rastlín vo Vinodole
96,0%
5,4 0x
Estetika a kompozícia v krajinárskej tvorbe
95,7%
0,1 1x
Environmentálne riziká využívania minerálnych a geotermálnych vôd ako zdroja surovín a energie
95,7%
0,2 1x
Geotermálna energia a geotermálne elektrárne na Slovensku
95,6%
0,1 10x
Organizácia na úrovni ekosystémov, Produkcia a rozklad energie, Produktivita ekosystému
95,6%
0,6 0x
Tuhé znečisťujúce látky v ovzduší, prachové častice, spôsoby hodnotenia a monitoring
95,6%
0,2 4x
Seminárna práca na tému "Chrípka"
95,5%
0,1 2x
Využitie a výroba bioplynu na BPS Kolíňany
95,5%
0,3 11x
Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v meste Sobrance
95,4%
0,1 10x
Moderné technologie vo vzdelávaní
95,3%
2,5 3x
Logistika a životné prostredie
94,9%
0,9 13x
Environmentálne manažérske systémy - Hodnotenie environmentálneho správania
94,5%
0,2 97x
Environmentálny fond
94,4%
0,2 6x
Tvorba životného prostredia
94,3%
3,8 8x
Agroklimatická štúdia - Bardejov
94,1%
0,8 3x
Hodnotenie kvality životného prostredia - vypracované otázky na skúšku
94,1%
1,3 1x
Základy ekológie a krajiny lesa 2
94,0%
0,1 16x
Enviromentalistika - Monitorovanie kvality vôd
93,7%
0,6 4x
Solárne elektrárne - alternatívny zdroj energie
93,6%
0,2 0x
Fyziológia dýchania, dýchacie cesty, výmena a prenos dýchacích plynov
93,4%
0,1 2x
Návrh programu ekologického monitorovania dážďoviek
93,4%
0,9 7x
Meteorológia a ekoklimatológia - vypracované otázky ku skúške
93,2%
0,2 34x
Program ekologického monitorovania ovzdušia pomocou machov
93,0%
0,4 13x
Agroklimatická štúdia vybranej lokality - Nitra
92,8%
0,8 11x
Spaľovanie odpadov - odpadové hospodárstvo a recycling
92,6%
0,4 8x
Ekologické a socioekonomické hodnotenie vegetácie - slatinné rašelinisko
92,3%
0,3 9x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: