Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Environmentálne vhodné technológie (terminológia, hodnotenie a označovanie výrobkov, definovanie EST, metódy DICE, EnTA, ESTPA)

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
2,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1036
Posledná úprava
27.02.2015
Zobrazené
2 989 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom mojej bakalárskej práce je podať informácie ohľadom environmentálne vhodných technológií a o veciach, ktoré sú blízke tejto téme, ako napr. ekolabeling, environmentálne hodnotenie technológií a transfer EST (environmentálne vhodná technológia). V prvej kapitole som sa zaoberal terminológiou z oblasti ekolabelingu a technológií, z dôvodu vysvetlenia niektorých menej používaných výrazov.

Kľúčové slová:

ekolabeling

environmentálne vhodná technológia. transfer EST

environmentálne hodnotenie technológií

ekolabelingové systémyObsah:
 • Zoznam ilustrácíi a tabuliek -8-
  Zoznam skratiek, symbolov a pojmov -9-
  Úvod -10-
  1 Terminológia v oblastienviromentálneho hodnoteniatechnológii a výrobkov -11-
  2 Enviromentálne hodnotenie a označovanie výrobkov -21-
  2.1 Pojem ekoznačenie -21-
  2.1.1 Úloha ekolabelingu -21-
  2.1.2 Ciele ekolabelingových systémov -21-
  2.1.3 Princípy ekolabelingových systémov -22-
  2.1.4 Výhody zavedenia ekolabelingových systémov -23-
  2.2 Vznik ekolabelingu a jeho rozšírenie vo svete -23-
  2.3 Ekolabeling a normy radu ISO 14000 -24-
  2.3.1 Typy environmentálneho označovania podľa noriem radu ISO 14020 -25-
  2.3.2 Označovanie typu III- program environmentálnej deklarácie -26-
  2.4 Systémy ekoznačenia v zahraničí -28-
  2.4.1 Prehľad existujúcich systémov ekoznačenia -28-
  2.4.2 Zavádzanie certifikačných ekolabelingových systémov -29-
  2.4.3 Medzinárodný ekolabelingový list produktov 32-
  2.4.4 Ekolabelingový program v EÚ -33-
  2.5 Ekolabelingový program v SR -35-
  3 Enviromentálne hodnotenie a označovanie technológíi 37-
  3.1 DefinovanieEST -38-
  3.2 Cyklus technologického rozvoja -40-
  3.3 Čistejšia technológia -41-
  3.3.1 Národná stratégia čistejšej technológie -43-
  3.4 Vhodnosť technológie -44-
  3.5 Faktory ovplyvňujúce prijatie a používanie EST -45-
  3.6 Výkon EST -46-
  3.7 Štruktúra výberu EST -47-
  3.8 EST kritéria -49-
  3.9 Stanovenie cieľov a priorít EST -50-
  3.10 Environmentálne overovanie a označovanie technológií -51-
  4 Metódy enviromentálneho hodnotenia technológíi -54-
  4.1 Metóda DICE a využitie podporných environmentálnych nástrojov -56-
  4.2 Metóda EnTA -59-
  4.3 Metóda ESTPA -65-
  4.4 Metóda CBA -67-
  4.5 Metóda Seven „C“ -69-
  5 Transfer EST -73-
  5.1 Kapitola 34 dokumentu Agenda 21 -73-
  5.2 Štruktúra TEST -74-
  5.2.1 Odôvodnený pre UNIDO TEST: Priemysel a TUR -74-
  5.2.2 Transfer EST: celkový náhľad na rozdielne prístupy a nástroje -76-
  5.2.2.1 CPA -76-
  5.2.2.2 EMS -77-
  5.2.2.3 EMA -77-
  5.2.2.4 Integrácia EMA s inými environmentálnymi nástrojmi -78-
  5.2.3 Integrovaný prístup k TEST-u -79-
  5.2.3.1 Integrovaný prístup k TEST-u a pyramída manažmentu -80-
  5.2.3.2 TEST nástroje -81-
  5.3 TEST program -82-
  5.3.1 Princípy -82-
  5.3.2 Implementácia -83-
  5.4 TEST projekt na Dunaji -85-
  5.4.1 Pozadie projektu -85-
  5.4.2 Prístup a stratégia projektu -87-
  5.4.3 Kľúčové výsledky -88-
  5.4.4 Zhodnotenie -91-
  5.4.5 TEST projekt na Slovensku -91-
  5.4.5.1 KAPPA Štúrovo -92-
  5.4.5.2 ŽOS Trnava -95-
  ZÁVER -97-
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV -99-

Zdroje:
 • Dostupné na internete: BAT a referenční dokumenty BREF, < http://www.ceu.cz/ippc/columms/zakon/BAT.htm > , [cit.03-11-2004]
 • QUARG,M., Ochrana životního prostředí. Praha: SNTL, 1985, 1. české vydanie, 224 s.
 • BLAŽEJ,A., ŠKÁRKA,B. [Eds.] Pyramída - 1 biotechnológie (a221e). Bratislava: Obzor, 1989
 • KOTOVICOVÁ,J. et al., Čistší produkce. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. 2003, 1.vydanie, ISBN 80-7157-675-1, 134s.20 JURČA,J. et al., Biotechnika účelových lesů. Praha: SZN, 1986,366s.
 • Zákon NR SR č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • KOTOVICOVÁ,J. et al., Čistší produkce. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. 2003, 1.vydanie, ISBN 80-7157-675-1, 134s.
 • Ekolabeling v České republice. Praha, MŽP ČR, 1997, ISBN 80-7212-014-X, 45s.
 • VIRČÍKOVÁ,E., PALFY,P., Environmentálne manažérstvo - teória a metodika. Košice: Štroffek, 1.vydanie, 2001, ISBN 80-88896-15-0, 267s.
 • ...
 • JURČA,J. et al., Biotechnika účelových lesů. Praha: SZN, 1986, 366 s.
 • LIPA, Z., BEZNÁK,M., KAPUSTOVÁ,M., MAKÔNRK, M., PECHÁČEK,F.,
 • ŠKÁRKA,B., Priemyselné technológie a výrobné zariadenia. Bratislava: STU, 2003, 1. slovenské vydanie, ISBN 80-227-1907-2, 324 s
 • KREČMEROVÁ,T.,RUSKO,M. Posudzovanie technológií z environmentálneho hľadiska. In RUSKO,M., BALOG,K. [Eds.] Manažérstvo životného prostredia III., zborník z konferencie v 2003. Trnava, 2004, ISBN 80-227-2005-4
 • Zákon NR SR č.261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • ...
 • MŽP ČR, Ekolabeling v České republice. - Praha, 1997, 45s.
 • Ekologické značení v České republice (ekolabeling). Praha:MŽP ČR. ISBN 80-7212-226-6, 46s.
 • RUSKO,M. Stratégia trvalo udržateľného rozvoja v podmienkach Slovenskej republiky. Písomná práca k dizertačnej skúške SjF TU Košice. 2002. Trnava : MTF STU.103 s.
 • POLAK,J.C., GEN-Global Ecolabeling Network. Anual Report 2001. Ottawa. 40s.
 • POLAK,J.C., GEN-Global Ecolabeling Network. Anual Report 2002. Ottawa. 37s.
 • ...
 • Zákon NR SR č. 469/2002 Z.z. o environmentálnom označovaní výrobkov
 • ...
 • DIRNER,V. et al., Ochrana životního prostředí. Základy, plánování, technologie, ekonomika, právo a management. Ostrava: Montanex pre MŽP ČR a VŠB-TU Ostrava, 1. české vydanie, 1997, ISBN 80-7078-490-3, 333 s.
 • Dostupné na internete: http://www.1000ventures.com/environment/est_main.html[cit. 12-13-2005]
 • GROβE,H., Environmentální management a audit. Ostrava: VŠB-TU Ostrava,1998, ISBN 80-7078-531-4, 1.české vydanie, 129 s.
 • Informácia o možnostiach postupného zavádzania čistejších technológií v hospodárstve SR. Ministerstvo hospodárstva SR. Materiál na rokovanie Porady ekonomických ministrov. Bratislava, 1995
 • ...
 • Nariadenie EÚ č. 761/2001 z 19.3.2001 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme environmentálneho manažérstva a auditu, EMAS - Eco-Management and Audit Scheme; (EMAS II)
 • Nariadenie ES č. 1836/1993 o dobrovoľnej účasti priemyselných podnikov na programe Spoločenstva o environmentálnom riadení a hodnotení (EMAS - Eco-Management and Audit Scheme), schválené 29.6.1993 radou ministrov ES (EMAS I)
 • Zákon NR SR. č. 127/1994 Z. z. v znení zákona NR SR č. 391/2000 Z. z. a zákona č. NR SR č. 553/2001 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 • ŘÍHA,J., Hodnocení vlivu investic na životní prostředí - vícekriteriální analýza a EIA. Praha: Academia, 1995, ISBN 80-200-0242-1, 1. české vydanie, 348 s.
 • KREČMEROVÁ,T., Metóda hodnotenia environmentálnej technológie - EnTA. In RUSKO,M., BALOG,K. [Eds.] Manažérstvo životného prostredia III., zborník z konferencie v 2003. Trnava, 2004, ISBN 80-227-2005-4
 • ...
 • Dostupné na internete: Increasing Productivity and Environmental Performance: An Integrated Approach, < www.unido.org/doc/26190 >, [cit. 12-13-2005]
 • Dostupné na internete: Slovenské Centrum Čistejšej Produkcie- projekty, < www.scpc.sk >, [cit. 06-20-2006]
 • Dostupné na internete: Introducing EMA at Enterprise Level: Methodology and Case Studies from Central and Eastern Europe, < www.unido.org/doc/26190 >, [cit. 12-13-2005]
 • Roberta de Palma, UNIDO Programme on TEST in CEE and NIS, Dostupné na internete: < http://www.unido.org/userfiles/timminsk/SlovakRep_Environment_Forum_Background_Paper_RDePalmer.pdf >, [cit.12-13-2005]
 • Roberta de Palma, TEST in the Danube River Basin, dostupné na internete: < www.unido.org/doc/26190 >, [cit:12-13-2005]