Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Humánna ekológia (Pracovné lekárstvo)

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4147
Posledná úprava
27.05.2017
Zobrazené
2 605 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Preventívne pracovné lekárstvo je nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sleduje a hodnotí vzťahy medzi prácou, pracovnými podmienkami a zdravím pracovníkov.
Preventívne pracovné lekárstvo ako interdisciplinárny odbor stavia na poznatkoch hygieny, fyziológie a psychológie práce, ergonómie, toxikológie, chémie, fyziky, biológie, genetiky, epidemiológie a ďalších medicínskych, sociálnych i technických odborov. V odbore sa spájajú hygienické, klinické, fyziologické a psychologické prístupy k hodnoteniu vzťahu medzi zdravím, chorobou a pracovnými podmienkami. Pracovné podmienky sa charakterizujú stavom pracovného prostredia a spôsobom výkonu práce, pričom sa posudzujú aj pracovné technológie a organizácia práce. V centre starostlivosti je človek pri práci a prispôsobovanie práce človeku.
Cieľom odboru je usmerňovať celospoločenskú a zdravotnícku prevenciu ochorení a poškodení zdravia z práce berúc do úvahy aj mimopracovné vplyvy a životný štýl a pozitívne ovplyvňovať starostlivosť o ochranu a podporu zdravia pracovníkov.
Dosiahnutie týchto cieľov sa realizuje odborným usmerňovaním na základe získaných objektívnych údajov a informácii o pracovných podmienkach a o zdraví pracujúcej populácie, pomocou odborného poradenstva, výchovou ku zdraviu a výkonom štátneho zdravotného dozoru nad ochranou zdravia pri práci.

Kľúčové slová:

Humánna ekológia

Verejné zdravotníctvo

Pracovné lekárstvo

Hygiena

lasery

infračervené žiarenie

elektromagnetické poleObsah:
 • 1. Význam, história a perspektívy odboru preventívneho pracovného lekárstva
  1.1 Definícia odboru preventívne pracovné lekárstvo
  1.2 Historický vývoj pracovného lekárstva
  1.3 Štruktúra odboru, vzťah k iným odborom
  1.4 Perspektívy odboru
  1.5 Vzťah medzi ochranou zdravia pri práci a ochranou zdravia obyvateľstva
  2. Zdravé pracovné prostredie
  2.1 Zdravotné riziká a pracovné podmienky
  2.2 Úlohy pri zabezpečovaní zdravých pracovných podmienok
  2.3 Preventívne opatrenia
  2.4. Hygienické požiadavky na pracovné prostredie
  2.4.1 Stavebno - technické riešenie a priestorové požiadavky na pracoviská
  2.4.2 Osvetlenie
  2.4.3 Tvorba tepelnej pohody na pracoviskách
  Vetranie, klimatizácia a vykurovanie
  2.4.4 Požiadavky na zariadenia na osobnú hygienu a iné zariadenia
  3. Zdravý spôsob vykonávania práce
  3.1. Fyziológia práce
  3.1.1 Telesná práca
  3.1.2 Metódy hodnotenia záťaže človeka pri práci
  3.1.3 Pracovný doba, únava a zotavenie
  3.2. Psychológia práce a duševná hygiena
  3.2.1 Metódy práce používané v duševnej hygiene
  3.3 Stacionárne a mobilné stroje
  3.5. Práca s počítačmi a zdravotné riziká
  3.5.1 Zdravotné problémy pracovníkov pracujúcich s počítačmi
  3.5.2 Preventívne opatrenia pri práci s počítačmi
  3.6 Pracovné podmienky u vybraných skupín pracovníkov. Pracovné podmienky žien, mladistvých, tehotných žien a matiek do 9. mesiaca po pôrode a osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou
  4. Škodlivé faktory v pracovnom prostredí
  4.1. Hodnotenie pracovných podmienok a vplyvu škodlivých faktorov
  na zdravie
  4.2 Rizikové práce
  4.2.1 Vyhlasovanie rizikových prác v Slovenskej republike
  4.3 Tepelno - vlhkostné podmienky
  4.3.1 Regulácia telesnej teploty
  4.4. Prach
  4.4.1 Základné charakteristiky aerosólov
  4.4.2 Biologické účinky prachu
  4.4.3 Meranie prašnosti v pracovnom ovzduší a hodnotenie expozície prachu
  4.4.4. Opatrenia na ochranu zdravia pred prachom
  4.5. Chemické škodliviny
  4.5.1 Základné pojmy v toxikológii
  4.5.4 Popis účinkov chemických látok na človeka
  4.5.6 Hygienické požiadavky na ochranu zdravia pred chemickými látkami a hodnotenie expozície
  4.6. Hluk
  4.6.1 Základné pojmy
  4.6.2 Hluk na pracovisku
  4.6.3 Meranie a hodnotenie expozície
  4.6.4 Ostatné účinky hluku
  4.6.5 Možnosti znižovania hluku pri práci
  4.6.6 Požiadavky na zabezpečenie ochrany zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku
  4.7 Vibrácie
  4.7.1 Účinky vibrácií na človeka
  4.7.1 Meranie vibrácií
  4.7.2 Preventívne opatrenia na znižovanie vibrácií
  4.8 Neionizujúce žiarenie a súvisiace zdravotné riziká
  4.8.1 Ultrafialové žiarenie
  4.8.2 Pôsobenie viditeľného žiarenia
  4.8.3 Infračervené žiarenie
  4.8.4 Lasery
  4.8.5 Elektromagnetické pole
  4.9 Biologické faktory v pracovnom prostredí a súvisiace zdravotné riziká
  4. Poškodenia zdravia z práce
  5.1 Choroby z povolania a iné poškodenia zdravia z práce
  5.2 Hodnotenie pracovných podmienok ako podklad k rozhodovaniu o priznaní choroby z povolania
  5.3. Choroby z povolania v Slovenskej republike
  5.4. Zdravotné riziká v o vybraných výrobných odvetviach
  5. Literatúra.

Zdroje:
 • Ághová, Ľ. et al.: Hygiene (Environmental Medicine), Vydal Univerzita Komenského, Bratislava, 1997, s.200
 • Bencko, V., Cikrt, M., Lener, V.: Toxické kovy v životnom a pracovnom prostredí. Avicenum, Praha, 1984, s.248
 • Borský, I.: Stanovenie energetického výdaja pri práci. In. AHEM, Príloha č. 11, IHE Praha, 1997, s.28-71
 • Cikrt, M., Málek, B.:Pracovní lékařství I.Hygiena práce.CIVOP, Praha, 1995, s.253
 • Glivecký, V., Hladký, A.: Škodí počítač našemu zdraví? Codex Bohemia, Praha, 1995, s. 103
 • Griefahn, B.: Arbeitsmedizin. Ferdinand EnkeVerl., Stuttgart, 1989, s.197
 • Hubač, M.: Metodika na hodnotenie telesného zaťaženia pri dynamickej práci. In: AHEM, Príloha č. 11, IHE Praha, 1997, s. 1 - 27
 • Choroby z povolania, profesionálne otravy a iné poškodenia zdravia pri práci v SR 1996. Zdravotnícka štatistika 6, 1997. ÚZIŠ Bratislava, 1997, s. 65
 • Jirák, Z.: Pracovní lékařství. III. Problematika ve vybraných odvětvích hospodářstv´´i. CIVOP, Praha, 1996, s.144
 • Klein,O., Bencko,V.:Ekologie člověka. Nakladatelství Univerzity Karlovy, Praha, 1997, s.150
 • Koncepcia odboru preventívneho pracovného lekárstva, Vest. MZ SR, čiastka 7 - 8, zo dňa 18.6.1996, Bratislava
 • Macho, V., Siváková, M.: Chemický priemysel SR. Štátny pedagogický ústav, Bratislava, 1996, s. 79
 • Menčík, M.: Hygiena práce. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1986, s. 128
 • Nosáľ, M.: Choroby z povolania. Univerzita Komenského, Bratislava, 1975, s. 109
 • Plog, B., Niland, J., Quinlan, P.: Fundamentals of Industrial Hygiene. National Safety Council, Itasca, 1995, s. 1011
 • Pokyny MZ SR č.2/1991 Vest. MZ SR o náplni preventívnych lekárskych prehliadok pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce
 • Pokyny č. 13/1986 Vest. MZ SR o vykonávaní hygienického dozoru na pracoviskách a určovaní rizikových prác
 • Rosival, L., Zikmund, V. a kol.: Preventívna medicína. Osveta, Martin, 1992, s. 371
 • Rovný, I. a kol.: Preventívne lekárstvo. Učebnica pre zdravotnícke škodly. Osveta, Martin, 1995, s. 271
 • Selye,H. :Život a stres.Obzor, Bratislava, 1966, s. 460
 • Švestka, B. et al.: Pracovní lékařství. Avicenum, Praha, 1978, s. 245
 • Úprava č. 4/1985 Vest. MZ SR o hygienických požiadavkách pri práci s chemickými karcinogénmi
 • Úprava MZ SR č. 7/1985 o hygienických požiadavkách na pracovné prostredie
 • Vyhláška MZ SR čiastka 3:
 • Vyhláška FMPSv ČSFR č.149/1988 Zb. príloha č.1 - Zoznam chorôb z povolania
 • Vyhláška MZ SR č. 14/1977 Zb. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií
 • Zenz, C., Dickerson, B., Horvath, E.: Occupational Medicine. Mosby, St. Louis, 1994, s. 1316
 • Zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí