Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Trvalo udržatelný rozvoj

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10906
Posledná úprava
19.06.2019
Zobrazené
1 352 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Podľa Ústavy Slovenskej republiky má každý právo na priaznivé životné prostredie, zároveň je povinný toto prostredie chrániť a zveľaďovať. Celková starostlivosť o životné prostredie, vytváranie podmienok pre ekologickú rovnováhu a šetrné využívanie prírodných zdrojov pripadá štátu.Územný rozvoj Slovenska i jednotlivých regiónov pokladá vláda za potrebné zabezpečovať tak, aby smeroval k dosiahnutiu územného systému ekologickej stability, ochrane geofondu a biologickej rôznorodosti, záchrane kultúrneho a prírodného dedičstva a optimálnemu využívaniu krajiny.
Pri vypracúvaní a realizácii programov odpadového hospodártsva na území Slovenska, regiónov i producentov odpadov sa bude uplatňovať recyklácia a zneškodňovanie odpadov. Osobitnú pozornosť si vyžiada nakladanie s nebezpečným odpadom, triedenie odpadov a podpora aktivít zameraných na bezodpadové technológie, separovaný zber druhotných surovín a efektívne využívanie odpadov.

Kľúčové slová:

životné prostredie

trvalo udržateľný rozvoj

biodiverzita

odpadové hospodárstvo

Komárno

znižovanie vzniku odpadov

environmentálna charakteristikaObsah:
 • Úvod
  1. Prehľad literatúry
  1.1. Vymedzenie pojmov
  2. Cieľ , materiál a metódy práce
  3. Odpadové hospodárstvo SR
  4. Vlastná práca
  4.1. Environmentálna charakteristika okresu Komárno
  4.2. Odpadové hospodárstvo v okrese Komárno
  4.2.1. Súčasný stav nakladania s odpadmi
  4.2.2. Využívanie odpadov
  4.2.3. Nevyužívané odpady
  5. Príklady znižovania vzniku odpadov pri niektorých hospodárskych činnostiach
  6. Návrhy a opatrenia
  Príloha č. 1
  Príloha č. 2
  Príloha č. 3
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • BEGON, M., HARPER, J. L., TOWNSED, C.R.,1997: Ekologie, populace a spoločenstva, Vydavateľstvo Univerzity Plackého , Olomouc, 949 pp.
 • CROCKER,D.: Principles o Just, Participatory, Eco -development and Criteria of Sustainable Development. In: Engels, J.R., Engels J.G.., Eds. Ethic o Environmental and Development, Univerzity of Arizona Press, Tuscon, AZ, 1990
 • ČABOUN, V., 1996: Ekológia lesa, Zvolen, Technická univerzita, 1.vyd., 184 pp.
 • DEELSTRA, T., 1996: The European SustainabilityIndex Project: In IUCN, I.C.E.P.P. California, ss. 115-152
 • DVOŘÁK, B.: Aktuální problémy a nedostatky vyjadřování o životním prostředí, Praha, VÚVA 1974
 • FERGUSSON, M.- WILKINSON,D., 1995: LGMB Indicators of Sustainable Development: A Step by Step Guide. Second Draft, IIEP, London
 • HAGGETT, P.: Geography : A Modern Synthesis. New York, Harpers and Row Publishers 1972. 483 s.
 • HANUŠIN, J. a kol.: Výkladový slovník termínov z trvalej udržateľnosti, Bratislava, 2000
 • HART,M. 1998: Sustainable Community Indicators - Trainer´s Workshop . US EPA Office of Sustainable Ecosystems and Communities (OSEC), Lowell Center for Sustainable Production at the University of Massachusetts, Lowell, Massachusetts, USA, ss. 36-58
 • HUBA, M.1996: Uplatnenie filozoie trvalej udržateľnosti pri hodnotení návrhov rozvojových koncepcií, in: Kozová, M a kol., 1996 : Strategické environmentálne hodnotenie (SEA) ako jeden z nástrojov realizácie environmentálnej politiky a tratégie trvalo udržateľného rozvoja, Projekt MŽP SR Bratislava, 1. Časť: ss. 55.74
 • HUBA, M.- IRA, V.1996: Vzťah medzi produktivitou, stabilitou a sustainabilitou na príklade urbánnej krajiny, ss. 28, in: Huba a kol., 1996: ponovembrové Slovensko č. 5 , EuroUniPress a Spoločnisť pre trvalo udržateľný život, Bratislava, 85 s.1996:
 • IISD : Trade and Sustainable Development, 1997
 • IUCN, UNEP, WWF, : Staráme sa o Zem,1991, ISBN 80-85453-03-7
 • IZAKOVIČOVÁ, Z. 1996: Ekologické faktory trvalo udržateľného rozvoja krajinných systémov. ÚKE SAV Bratislava, Práca na rigoróznu skúšku, 52 s.
 • KOL., 1996: Smernice pre trvalo udržateľné plánovanie a manažment ľudksých sídiel. Európska Hospodárska Komisia, Organizácia Spojených Národov, Ženeva, Švajčiarsko, ISBN 92-1-116646-2, 69 s.
 • KRASNEC,P. 1999: Trvalo udržateľný rozvoj. Učebné texty pre študentov environmentalistiky. Katedra krajinnej ekológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, I. vydanie, 108 s.
 • KRASNEC, P. - KOZOVÁ, M.: Trvalo udržateľný rozvoj, Bratislava - Nitra 2000, ISBN 80-7137-854-2
 • MAZÚR , E. - HUŠŤÁK, J.: Zefektívnenie využitia vedy - integrované medzivedné riešenie problematiky životného prostredia, 1978
 • MIKOLÁŠ, J. - PITTERMANN, L.: Riadenie starostlivosti o životné prostredie, 1980
 • MÁCHAL, A. a kol., 1997: Malý ekologický a environmentálny slovníček, Rezekvítek Brno, 2. Upravené a doplnené vydanie, 56 pp.
 • MURCOTT, S.: Sustainable Development : A Meta Review of Definitions, Principles, Criteria, Indicators, Conceptual Frameworks, Inormation Systems. Research Environmental Engineer, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts, 37 s., 1997
 • MŽP SR, 1996: Agenda 21 a ukazovatele trvalo udržateľného rozvoja, Bratislava, 520 s.
 • MŽP SR, 1998: Metodické pokyny na vypracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability, Bratislava
 • OECD, 1993: OECD Core Set of Indicators for Environmental Performance Reviews. A synthesis Report by the Group of the State of the Environment, Environmental Monographs, No. 83, Paris, France, 35 s.
 • PAENSON, I.: Multilingual Systematic Glosary of Environment Terms. Geneve, UNCHE 1972. prer. str.
 • ŘÍHA, J.: Zdroje biosféry a problémy životního prostředí, Praha, 1974
 • SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 1994: The UK Strategy, Cmm2426, TSO, 1994, ISBN 0-10-124262-X
 • ŠÍBL, J., GUZIOVÁ, Z., STRAKA P., 1997: Ochrana biologickej diverzity - Medzinárodné aspekty, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, vysokoškolské skriptá, 191 s.
 • ŠTEFFEK, J. a kol., 1993: Terminologický slovník ekológie a environmentalistiky, Bratislava, KEAEKE SAV Banská Štiavnica, Príroda a.s. Bratislava, 102 pp.
 • UNITED NATIONS, 1997 : Programme for further implementation of Agenda. Adopted by the Special Session of the Geberal Assembly 23-27 June 1997
 • WHO, 1997: City planning for health and sustainable development. European Sustainable Development and Health Series:2. Copenhagen, Denmark, ISBN 92 890 1284 6, ss. 90-102