Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

Návrh manažmentu inváznych druhov rastlín vo Vinodole

«»
Prípona
.zip
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
5,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45361
Posledná úprava
03.11.2014
Zobrazené
902 x
Autor:
peta.sabova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Charakteristika obce Vinodol

Obec Vinodol sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej republiky, v Nitrianskom kraji v okrese Nitra. Leží v Podunajskej nížine na západnom úpätí Žitavskej pahorkatiny na ľavom brehu Nitry. Stred obce má nadmorskú výšku 130 m n. m. a rozlohu 1498 ha. (Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1978)

Územie patrí do teplej klimatickej oblasti, ktorú charakterizuje dlhé suché leto a mierna suchá zima s krátkym tvorením snehovej prikrývky. Priemerne je tu viac ako 50 letných dní s teplotou vyššou ako 25 °C. Ročná priemerná hodnota teploty je 9,9 °C. Ročný úhrn zrážok je 500 - 550 mm a výpar okolo 500 mm. Obcou preteká rieka Nitra. (Atlas krajiny SR, 2002)
V západnej časti je na močaristej nive väčší lužný dubový les. Menšie plošné zastúpenie majú spoločenstvá vôd a močarísk. V krovinnom poschodí dominuje ruža šípová (Rosa canina). Z bylinných druhov prevláda žihľava dvojdomá (Urtica dioica), púpava lekárska (Taraxacum officinale) a fialka lesná (Viola reichenbachiana). Lesné monokultúry zastupuje agát biely (Robinia pseudoacacia), lipa malolistá (Tilia cordata) a iné.

Kľúčové slová:

invázne druhy rastlín

manažment

chránené biotopy

obrábanie polí

charakteristika obce

VinodolObsah:
 • Charakteristika obce Vinodol
  Výskyt inváznych druhov rastlín v sledovanom území
  Charakteristika biotopov s výskytom inváznych druhov rastlín
  Návrh manažmentu inváznych druhov
  Návrh manažmentu inváznych druhov rastlín vo Vinodole
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • Atlas krajiny Slovenskej republiky. Bratislava: Ministerstvo životného prostredia SR; Banská Bystrica: Slovenská agentúra životného prostredia 2002. 344 s. ISBN 80-88833-27-2
 • CVACHOVÁ, Alžbeta - GOJDIČOVÁ, Ema. 2003. Usmernenie na odstraňovanie inváznych druhov rastlín. Štátna ochrana prírody SR, Centrum ochrany prírody a krajiny, Banská Bystrica, 68 s. ISBN 80-89035-25-6
 • CVACHOVÁ, Alžbeta - GOJDIČOVÁ, Ema - KARASOVÁ, Emília. 2002. Zoznam nepôvodných, inváznych a expanzívnych cievnatých rastlín Slovenska. Dostupné na http://www.sopsr.sk/publikacie/invazne/doc/Zoznam_inv_rastlin.pdf
 • CVACHOVÁ, Alžbeta - GOJDIČOVÁ, Ema. 2007. Invázne druhy rastlín na Slovensku 6. Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica
 • JANIŠOVÁ, Monika. 1997. Nepôvodné druhy a ich šírenie. In Daphne- časopis pre aplikovaný environmentálny výkon, číslo 1. ISSN 1335 - 2091
 • RANDUŠKA, Dušan - ŠOMŠÁK, Ladislav - HÁBEROVÁ, Izabela. 2010. Farebný atlas rastlín, Bratislava: Obzor. 285 s. ISBN 80 - 88880 - 11 - 4
 • RUŽIČKOVÁ, Helena a i. 1996. Biotopy Slovenska. Bratislava: SAV, 192 s., ISBN 80 - 967527 - 3 - 1
 • Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III, Bratislava: VEDA 1978. 536 s. ISBN 71-114-78.