Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Vplyv ekologických činiteľov na premnoženie lykožrúta smrekového (IPS Typographus) v podmienkach ŠL tanapu (O.O. podspády)

«»
Prípona
.docx
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41305
Posledná úprava
05.01.2013
Zobrazené
1 579 x
Autor:
jurcomiro
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Diplomová práca sa zaoberá premnožením lykožrúta smrekového vo Vysokých Tatrách, ktorý v súčasnosti patrí medzi najvýznamnejších škodcov v strednej Európe a významnou mierou sa podieľa na výške náhodných ťažieb. Predmetná problematika je v lesníckych kruhoch jednou z najdiskutovanejších v poslednej dobe a pre jej aktuálnosť som si ju zvolil aj za tému diplomovej práce. Práca sa konkrétne venuje premnoženiu lykožrúta smrekového na ochrannom obvode (o.o.) Podspády, ktorý je jednou z vonkajších organizačných zložiek ŠL TANAPu. Jej hlavnou úlohou je rozobratie a zistenie ekologických činiteľov najviac ovplyvňujúcich premnoženie tohto škodcu. (JURČO, 2010)

Úvod práce je zameraný na bionómiu a ekológiu lykožrúta smrekového a jeho vzťah k horským smrečinám, kde je za normálnych podmienok v latentom stave prirodzenou súčasťou smrečín, ale pri abiotických činiteľoch, ktoré narušia komplex lesného ekosystému sa môže jeho populácia aktivovať a môže napáchať na lesných porastoch, najmä neprirodzených, značné hospodárske a ekologické škody. Taktiež sú tu popísané spôsoby boja proti lykožrútovi smrekovému, ktorými sa v súčasnosti postupuje, aby sa zabránilo jeho ďalšiemu šíreniu do okolitých zdravých porastov.

V ďalšej časti diplomovej práce sú rozobraté prírodné a porastové charakteristiky na ochrannom obvode Podspády, ktoré taktiež majú značný vplyv na populačnú dynamiku tohto biotického škodcu.

Hlavnú časť práce tvoria informácie o vývoji lykožrúta smrekového za posledných 12 rokov od roku 2000 po 2011. Sú tu rozobraté ochranné a obranné opatrenia používané na boj proti lykožrútovi smrekovému na území Podspád a vplyv podkôrneho hmyzu na výšku ťažieb v posledných rokoch. Podstatnú časť práce tvorí aj analýza ekologických činiteľov ovplyvňujúcich výšku náhodných ťažieb a porovnanie rozdielu medzi porastmi s bezzásahovým režimom a porastmi, kde je umožnené vykonávať obranné a ochranné zásahy na boj proti lykožrútovi smrekovému.

Kľúčové slová:

premnoženie

lykožrút smrekový

tanap

podspádyObsah:
 • Obsah 5
  Zoznam ilustrácií (nepovinné) 6
  Zoznam tabuliek (nepovinné) 7
  Zoznam skratiek a značiek 8
  Slovník termínov 8
  Úvod 10
  1 Názov kapitoly Chyba! Záložka nie je definovaná.
  1.1 Názov podkapitoly Chyba! Záložka nie je definovaná.
  1.1.1 Názov Tretia úroveň Chyba! Záložka nie je definovaná.
  1.1.2 Názov Tretia úroveň Chyba! Záložka nie je definovaná.
  2 Príklad členenia kapitol a práce s ilustráciami, tabuľkami, rovnicami a krížovými odkazmi Chyba! Záložka nie je definovaná.
  2.1 Ilustrácie Chyba! Záložka nie je definovaná.
  2.2 Tabuľky Chyba! Záložka nie je definovaná.
  2.3 Rovnice, vzorce Chyba! Záložka nie je definovaná.
  2.4 Krížové odkazy Chyba! Záložka nie je definovaná.
  Záver Chyba! Záložka nie je definovaná.
  Resumé Chyba! Záložka nie je definovaná.
  Zoznam použitej literatúry 35
  Prílohy 36

Zdroje:
 • BALEK,J. 2004. Lýkožrout smrkový jako stála hrozba hospodářským smrkovým lesum. In 28. Setkání lesníku tři generací : „Nebezpeční kúrovce v roce 2004“. Kostelec nad Černými lesy: Česká lesnícka společnost, 2004. ISBN 80-02-01600-9, s.8-10
 • ZÚBRIK,M. – KUNCA,A. – NOVOTNÝ,J. 2008. Hmyz a huby: atlas poškodení lesných drevín. Zvolen: Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav, 2008. 178 s. ISBN 978-80-8093-044-8.
 • ZÚBRIK,M – KUNCA,A. 2011. Hmyz a huby našich lesov: atlas škôd na drevinách spôsobených hmyzími a hubovými škodlivými činiteľmi. Zvolen: Národné lesnícke centrum, 2011. 200s. ISBN 978-80-8093-143-8
 • KUNCA, A. 2001. Vplyv aktívnej a pasívnej ochrany na šírenie kalamity sekundárnych škodlivých činiteľov. Zvolen: Národné lesnícke centrum,2011. 42s. ISBN 978-80-8093-135-3
 • KUNCA, A. 2006. Aktuálne problémy v ochrane lesa. 1.vydanie. Zvolen: Národné lesnícke centrum, 2006. 171 s. ISBN 80-88853-97-4
 • KUNCA,A. 2007. Aktuálne problémy v ochrane lesa. 1.vydanie. Zvolen: Národné lesnícke centrum, 2007. 140 s. ISBN 978-80-8093-014-1
 • KUNCA,A. 2008. Aktuálne problémy v ochrane lesa. 1.vydanie. Zvolen: Národné lesnícke centrum, 2008. 154 s. ISBN 978-80-8093-040-0
 • KUNCA,A. 2009. Aktuálne problémy v ochrane lesa. 1.vydanie. Zvolen: Národné lesnícke centrum, 2009. 126 s. ISBN 978-80-8093-081-3
 • KUNCA,A. 2010. Aktuálne problémy v ochrane lesa. 1.vydanie. Zvolen: Národné lesnícke centrum, 2010. 152 s. ISBN 978-80-8093-108-7
 • KUNCA,A. a kol., 2011. Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2010 a ich prognóza na rok 2011. Zvolen: Národné lesnícke centrum- Lesnícky výskumný ústav, 2011. 101 s. ISBN 978-80-8093-144-5
 • KUNCA,A. – BRUTOVSKÝ,D. – FINĎO,S. a kol., 2011. Problémy ochrany lesa v roku 2010 a prognóza na rok 2011. In Aktuálne problémy v ochrane lesa 2011. Zvolen: Národné lesnícke centrum, 2011. ISBN 978-80-8093-136-0, s.11-20
 • KUNCA,A. – ZÚBRIK,M. – NOVOTNÝ,J. a kol. 2007. Škodlivé činitele lesných drevín a ochrana pred nimi. 1.vydanie. Zvolen: Národné lesnícke centrum, 2007. 208 s. ISBN 978-80-8093-048-6
 • PAVLÍK,Š. 2005. Lesnícka entomológia. 1.vydanie. Zvolen: Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2005. 182 s. ISBN 80-228-1257-9
 • PSoL pre LC POSPÁDY, platnosť 2007-2016, obhospodarovateľ lesa ŠL TANAPu
 • VAKULA,J. a kol. 2009. Lykožrút smrekový (Ips typhographus L.)- Najobávanejší škodlivý činiteľ súčasnosti. Zvolen,: Národné lesnícke centrum, 2009, 9 s.
 • VAKULA,J. a kol., 2010. Rozvoj súčasných technických možností pri štúdiu niektorých spôsobov aplikácie entomopatogénnej huby Beauveria bassiana v rámci biologických metód ochrany lesa. In Aktuálne problémy v ochrane lesa 2010. Zvolen: Národné lesnícke centrum, 2010. ISBN 978-80-8093-108-7, s.63-67
 • VARÍNSKY,J. a kol. 2002. Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2001 a prognóza na rok 2002. 1.vydanie. Zvolen: Lesnícky výskumný ústav, 2002, 104s. ISBN 80-88853-49-4
 • STN 482711. 1997. Ochrana lesa: Ochrana lesa proti hlavným druhom podkôrneho hmyzu na ihličnatých drevinách.
 • Vyhláška 4/2011 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 22. decembra 2010, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tatry
 • Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o chrane prírody a krajiny
 • ZELENÝ,J. – LOZAN,A. 2004. Přirození nepřátelé lýkožrouta Ips typographus. In 28. Setkání lesníku tři generací : „Nebezpeční kúrovce v roce 2004“. Kostelec nad Černými lesy: Česká lesnícka společnost, 2004. ISBN 80-02-01600-9, s.34-39