Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Viedenský a Montrealský dohovor, jeho napĺňanie v SR a vo svete

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41760
Posledná úprava
17.03.2013
Zobrazené
1 256 x
Autor:
michal.flux
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Úvod
Ochrana ozónovej vrstvy ako jeden zo sektorov medzinárodnoprávnej úpravy v rámci ochrany životného prostredia vystupuje do popredia najmä v posledných desaťročiach v súvislosti s vedeckými poznatkami o úbytku ozónu v stratosfére, čo možno označiť za jeden z najvýznamnejších environmentálnych problémov, ktorým musí ľudstvo v súčasnosti čeliť. Preto sa medzinárodnoprávna úprava ochrany životného prostredia, vrátane ochrany ozónovej vrstvy, vynára ako nevyhnutnosť v snahe o riešenie tejto globálnej hrozby. Bolo by však naivné očakávať, že medzinárodné právo dokáže čeliť svetovým environmentálnym problémom v ich celej komplexnosti bez podstatnej politickej, vedeckej a technickej angažovanosti štátov a korešpondujúcej odozvy v národných právnych a politických systémoch.

2. Čo je to atmosféra?
Atmosféra je plynný obal Zeme, ktorý je k Zemi pútaný gravitačnou silou a v prevažnej miere sa zúčastňuje na rotácii Zeme. Atmosféru tvorí zmes - vzduch.
Vrstvu vzduchu pri zemskom povrchu (0-90km), v ktorej sa nemení percentuálne zloženie základných plynných zložiek, nazývame homosféra. Vyššiu vrstvu ovzdušia (90 - 1000km), kde sa mení molekulová hmotnosť vzduchu, nazývame heterosféra...

Kľúčové slová:

Viedenský a Montrealský dohovor

atmosféra

fyzikálne a chemické vlastnosti atmosféry

ozón

ozónová vrstva

meranie prízemného ozónu

atmosférický ozónObsah:
 • 1. Úvod
  2. Čo je to atmosféra?
  2.1 Fyzikálne a chemické vlastnosti atmosféry
  2.2 Rozdelenie atmosféry
  3.Čo je to ozón?
  4. Ozónová vrstva a režim jej ochrany
  4.1 Ozónová vrstva
  2.2 Náčrt vývoja režimu ochrany ozónovej vrstvy
  5. Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy
  6. Montrealský dohovor o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu
  7. Medzinárodný deň ozónovej vrstvy
  8.1 Jediná stanica na Slovensku
  8. Zaujímavosti a napĺňanie dohovorov zo Slovenka
  8.2 Prezident podpísal dve environormy
  8.3 Kontrola firiem a spoločností
  8.4 Prízemného ozónu na Slovensku ubúda
  8.5 Výsledky s posledných činností
  8.6 Zhodnotenie výsledkov meraní prízemného ozónu na Slovensku v rokoch 2005 – 2010
  9. Zaujímavosť zo sveta
  9.1 Shell vybuduje projekt na uskladnenie oxidu uhličitého
  10. Záver
  11. Prílohy
  Graf:1.Celkový atmosférický ozón za minulé roky
  Tab. 1 Priemerné ročné koncentrácie prízemného ozónu [μg.m–3]
  Tab. 2 Počet dní, v ktorých bola prekročená priemerná osemhodinová koncentrácia prízemného O3 120 μg.m–3
  Graf. 2 Celkový atmosférický ozón nad Slovenskom v roku 2010
  Obr. 1Vertikálny teplotný profil v atmosfére (výška udaná v km)
  12. Bibliografické odkazy
  13. Internetové odkazy

Zdroje:
 • Kontrišová, Oľga;Globálne problémy životného prostredia / Oľga Kontrišová; Zvolen: Technická univerzita, 1998
 • Medzinárodné dohovory s environmentálnym zameraním, ku ktorým Slovenská republika pristúpila alebo pripravuje k nim pristúpenie; Bratislava: EKOPRESS, 1999. – 576 s.
 • Montrealský protokol látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu, článok 4 odsek 1. Slovenská verzia je obsiahnutá v mimoriadnom vestníku EÚ, kap. 11, zv. 16, s. 219 – 227.
 • Handbook for the Montreal protocol on Substances that Deplete Ozone Layer, Eight Edition, Ozone Secretariat, UNEP, 2009, s. 9.
 • BIRNIE, A., BOYLE, A., REDGEWELL, C.: International Law and Environment. Oxford Universi-ty Press, 2009, s. 354.
 • Širicová,Ľ.2011.Medzinárodné právo životného prostredia.Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach. ISBN: 978-80-7097-886-3. Rozsah strán: 212
 • ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P.: Mezinárodní právo veřejné. C.H.Beck, Praha, 2008, s. 304