Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Význam maku siateho vo výžive a potravinárstve

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45195
Posledná úprava
16.06.2014
Zobrazené
1 961 x
Autor:
katarina.vanova-vret
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod
Mak siaty má vo svete dlhú tradíciu pestovania. Je to poľnohospodárska plodina a zároveň liečivá rastlina vyuţiteľná nielen v potravinárskom, ale aj farmaceutickom priemysle. Na základe toho sa výrazne diferencujú smery šľachtenia nových odrôd. História pestovania maku má dlhé korene v minulosti, jeho účinky poznali už 6000 rokov p. n. l.. Ide o veľmi starú plodinu, ktorá je využívaná celé stáročia. Podmienky pestovania maku nie sú všade rovnaké, v niektorých krajinách je jeho pestovanie priam zakázané vzhľadom na jeho omamné účinky.
Podmienky pestovania maku na Slovensku stanovuje zákon. V prípade maku siateho sa jedná o komplexný balík platnej legislatívy v oblasti pestovania, vydávania relevantných povolení a hlavne legislatíva z oblasti kvality a zdravotnej neškodnosti nakoľko prevádzkovatelia potravinárskeho podniku sú povinní zabezpečiť pri vyrábaných potravinách pravidelnú kontrolu nad dodržiavaním požiadaviek na zdravotnú neškodnosť a kvalitu ustanovených potravinovým kódexom a osobitnými predpismi.
Téma bakalárskej práce „Význam maku siateho vo výžive a potravinárstve“ popisuje využívaniu maku v potravinárstve, poukazuje na jeho dôležitosť pri výžive ľudí i vysvetľuje dôležitosť jeho správneho používania, výsadby, zberu a skladovania. Cieľom práce je rozbor botanickej a morfologickej stavby maku siateho, charakteristika nutričného zloženia a jeho využitie v potravinárskom priemysle. Jednotlivé body sú rozdelené do kapitol a podkapitol. Práca obsahuje aj riziká, ktorým je plodina vystavená, najčastejšie druhy škodcov a chorôb, i jej chemické zloženie.

Kľúčové slová:

mak siaty

nutričné zloženie

legislatíva

pestovanie

využitieObsah:
 • Obsah
  Obsah..........................................................................................................................6
  Úvod............................................................................................................................7
  1 Cieľ práce ...............................................................................................................8
  2 Metodika práce........................................................................................................9
  3 Prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky..............................................10
  3.1 Botanická charakteristika maku siateho..........................................................10
  3.2 História pestovania maku................................................................................12
  3.3 Pestovanie maku siateho na Slovensku...........................................................13
  3.3.1 Škodcovia maku siateho..........................................................................16
  3.4 Legislatíva a podmienky pestovania maku siateho na Slovensku...................21
  3.4.1 Podmienky na pestovanie maku siateho..................................................22
  3.4.2 Povolenie na pestovanie maku siateho....................................................22
  3.4.3 Zánik povolenia.......................................................................................23
  3.5 Chemické zloženie maku siateho...................................................................24
  3.6 Využitie maku siateho vo výžive človeka......................................................27
  3.7 Využitie maku siateho v potravinárskom priemysle......................................29
  3.7.1 Makový olej............................................................................................ 31
  Záver..........................................................................................................................34
  Zoznam použitej literatúry......................................................................................35

Zdroje:
 • 1. ANDREJČÁKOVÁ, E. 2010. Máme radi mak [online]. b. m. : TV Oko, aktualizované 2010. [cit. 2014-01-09]. Dostupné na:
 • 2. BALČÁK, J. 2004. Tvorba úrody maku [online]. Malý Šariš : PPS, aktualizované 2004. [cit. 2013-12-09]. Dostupné na:
 • 3. BARANEC, T. et al., 2011. Botanika. Nitra : SPU, 2011. 162 s. ISBN 978-80-552-0535-9
 • 4. CONNOR, W.E. 1998. Importance of n-3 fatty acids in health and disease. In American Journal of Clinical Nutrition, roč. 49, 1998, s. 448-456. ISSN 0002-9165.
 • 5. ERINÇ, H. - TEKIN, A. - ÖZCANA, M.M. 2009. Determination of fatty acid, tocopherol and phytosterol contents of the oils of various poppy (Papaver somniferum L.) seeds. In Grasasy Aceites, roč. 60, 2009, s. 375-381. ISSN 00173495.
 • 6. HABÁN, M. 2010. Aj tak, tak, rastie mak... In Poľnohospodár, roč. 55, 2010, s. 2.
 • 7. HAVRLENTOVÁ, M. et al. 2011. Kvalita slovenského maku. Aké sú jeho možnosti? [online]. b. m. : PPS, aktualizované 2011. [cit. 2013-12-16]. Dostupné na: .
 • 8. HAVRLENTOVÁ, M. et al. 2012. Mak siaty pre Slovensko [online]. Piešťany : Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany, aktualizované 2012. [cit. 2014-01-24]. ISBN 978-80-89417-43-8
 • 9. HAVRLENTOVÁ, M. et al. 2012. Mak-Noc vyskumnika 2012 - CVRV [online]. Piešťany : Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany, aktualizované 2012. [cit. 2014-01-24]. Dostupné na: . 36
 • 10. HUDEC, K. 2014. Choroby maku siateho [online]. Malý Šariš : PPS, aktualizované. [cit. 2014-01-24]. Dostupné na: .
 • 11. CHIZZOLA R. - MICHITSCH H. - FRANZ C. 2003. Monitoring of metallic micronutrients and heavy metals in herbs, spices and medicinal plants from. In Austria. European Food Reserch Technology, roč. 216,2003, p. 407-411.
 • 12. IVANIŠOVÁ, E. 2012. Vyuţitie drobných semien v potravinárskom priemysle. In Epicure, roč. 6, č. 24, s. 64 - 71, ISSN 1336-9539.
 • 13. KOPRNA, R. 2004. Vyuţití olejnin pro potravinářské účely [online] . In Úroda, roč. 4, 2004. [cit. 2014-04-22]. Dostupné na: http://uroda.cz/vyuziti-olejnin-propotravinarske- ucely/
 • 14. MERAVÁ, E. 2012. OLEJNINY - Situačná a výhľadová správa k 30. 6. 2012 [online]. VÚEPP Bratislava, 2012. 52 s. ISSN 1339-0023 [citované 2014-04-17]. Dostupné na< http://www.vuepp.sk >.
 • 15. MESHEHDANI, T. - POKORNY, J. - PANEK, J. - DAVIDEK, J. 1990. Oxidation of free lipids in stored poppy seed (Papaver somniferum L.). In Nahrung, roč. 34, 1990, s. 773-774. ISSN 0027-769X.
 • 16. MUCHOVÁ, Z. et al. 2011. Hodnotenie surovín a potravín rastlinného pôvodu. vyd. Nitra : SPU, 2011, s. 148-154. ISBN 978-80-552-0564-9.
 • 17. Nariadenie (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín
 • 18. Nariadenie EP a Rady (ES) č.178/2002,
 • 19. Nariadenie komisie (ES) č. 1441/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2073/5005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny
 • 20. Nariadenie komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny
 • 21. NERGIZ, C. - OTLES, S. 2006. The proximate composition and some minor constituents of poppy seeds. In Journal of the Science of Food and Agriculture, roč. 66, 2006, s. 117-120.
 • 22. ÖZCANA,M.M. - ATALAY, C.2006. Determination of seed and oil properties of some poppy (Papaver somniferum L.) varieties. In Grasasv Aceites, roč. 57, 2006, s.169-174.37
 • 23. ÖZKUTLU, F. - KARA, S.M. - SEKEROGLU, N. 2007. Determination of mineral and trace elements in some spices cultivated in Turkey. Acta Horticulturae, 756, 2007, p. 321-327.
 • 24. Peter, K.V. 2001. Handbook of Herbs and Spices, Volume 1. COPYRIGHT DATE 2001. ISBN978-1-85573-562-0
 • 25. POSPÍŠIL, R. et al. 2012. Integrovaná rastlinná výroba. 1. vyd. Nitra : SPU, 2012, s. 120-122. ISBN 978-80-552-0784-1.
 • 26. POTOKOVÁ, K. 2010. Aj tak, tak, rastie mak [online]. b. m. : SPU, aktualizované 2010. [cit. 2014-01-05]. Dostupné na: .
 • 27. Potravinový kódex SR - V Ý N O S Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2005, č. 2608/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocie, zeleninu, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich.
 • 28. Potravinový kódex SR - V Ý N O S Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné poţiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné poţiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého mnoţstva potravín
 • 29. REMŢA, J. 2008. MAK SIATY - podmienky pestovania v SR, umiestňovanie na trh, výskyt alkaloidov a analýza rizika. ŠVPS SR, 2008.