Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Posúdenie prirodzenosti drevinového zloženia ochranného pásma NPR Badínsky prales

«»
Prípona
.pdf
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
9,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
521
Posledná úprava
28.04.2017
Zobrazené
5 136 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V záujme zachovania hodnotných ekosystémov sa na Slovensku vytvorila rozsiahla sieť chránených území. Lesnatosť chránených území je viac ako 80 % (KOLEKTÍV 2005), z čoho je zrejmá dôležitosť lesných ekosystémov v týchto územiach. Maloplošné chránené územia (MCHÚ) na lesných pozemkoch predstavujú zvyšky najzachovalejších lesných spoločenstiev národného i európskeho významu. Tvoria ich lesné porasty so štruktúrou pralesových, prírodných alebo prirodzených lesov a na ne viazané rastlinné spoločenstvá. Hlavným cieľom starostlivosti o lesné ekosystémy v CHÚ je zachovanie ich biodiverzity v pôvodnom rozsahu, ochrana krajiny a osobitných prírodných hodnôt. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné vytvoriť predpoklady na aktívnu diferencovanú starostlivosť o lesné ekosystémy v CHÚ v závislosti od stupňa ich prirodzenosti a zachovalosti.
V roku 2004 sa pripravil národný zoznam území zaradených do sústavy NATURA 2000. Jedným z území navrhnutých do zoznamu území európskeho významu je aj NPR Badínsky prales spolu s jeho ochranným pásmom. Ochranné pásmo Badínskeho pralesa sa v roku 2002 rozširovalo na súčasnú výmeru 123,43 ha, čo je viac ako 5-násobok pôvodnej výmery. Poslaním rozšíreného ochranného pásma je najmä zabrániť prenikaniu negatívnych vplyvov z okolia do vlastného chráneného územia, a z hľadiska dlhodobej perspektívy sa uvažuje aj s jeho začlenením do samotného jadra pralesa. Lesy rozšíreného ochranného pásma boli v minulosti obhospodarované bežnými spôsobmi, preto vznikla požiadavka ich postupnej úpravy (rekonštrukcie porastov) smerom k posilneniu stability, teda smerom k prirodzenému drevinovému zloženiu a štruktúre (RYBÁR et al. 2001).
Otázka prirodzenosti drevinového zloženia, je však vo svojej hĺbke nesmierne komplikovaná. Aj keď v tejto práci vychádzame z určitých vo všeobecnosti platných predpokladov (ako vyplýva z problematiky), treba pripustiť, že tieto predpoklady sú z praktických dôvodov zjednodušené a každá naznačená problematika má svoje vlastné špecifiká a hĺbku.

Kľúčové slová:

Badínsky prales

hodnotenie drevinového zloženia

prirodzenosť porastov

GIS

mapovanie lesov

výpočet aproximácie

ekológiaObsah:
 • 1. Úvod -8-
  2. Problematika -9-
  2.1 Východiskové poznatky a predpoklady pre hodnotenie prirodzenosti lesov -9-
  2.2 Súčasný stav poznatkov a skúseností z hodnotenia prirodzenosti lesov -10-
  3. Charakteristika územia -12-
  3.1 História a súčasný stav ochrany -12-
  3.2 Geomorfologické pomery a geologická stavba územia -13-
  3.3 Pedologické pomery -13-
  3.4 Hydrologické pomery -14-
  3.5 Klimatické pomery -14-
  3.6 Charakteristika lesných porastov -14-
  3.7 Vegetačná charakteristika -15-
  4. Cieľ práce -16-
  5. Metodika -16-
  5.1 Terénne práce -16-
  5.1.1 Vyhotovenie fytocenologických zápisov -16-
  5.1.2 Typologické mapovanie -17-
  5.1.3 Tematické mapovanie drevinového zloženia -18-
  5.2 Spracovanie údajov -19-
  5.2.1 Spracovanie mapových podkladov -19-
  5.2.2 Spracovanie fytocenologických zápisov -20-
  5.2.3 Spracovanie údajov o súčasnom stave drevinového zloženia -20-
  5.2.4 Zostavenie modelu zastúpenia drevín potenciálnej prírodnej vegetácie -21-
  5.2.5 Porovnanie súčasného stavu drevinového zloženia s modelom pdz -22-
  5.3 Zoznam použitých skratiek -23-
  6. Prehľad výsledkov -25-
  6.1 Vegetačná charakteristika -25-
  6.2 Typologická charakteristika územia -25-
  6.3 Výsledky mapovania drevinového zloženia -27-
  6.4 Model prirodzeného drevinového zloženia -29-
  6.5 Výsledky analýz prirodzenosti porastov -29-
  7. Diskusia -33-
  7.1 Zhodnotenie a porovnanie výsledkov typologického prieskumu -33-
  7.2 Zhodnotenie a porovnanie výsledkov mapovania drevinového zloženia -34-
  7.2.1 Porovnanie obrysovej mapy s priebehom hraníc v teréne -35-
  7.3 Modely a poznatkové bázy prirodzeného drevinového zloženia -35-
  7.4 Zhodnotenie a porovnanie výsledkov analýz a výpočtu pdz -38-
  7.4.1 Otestovanie vzorcov pre výpočet aproximácie -39-
  8. Záver -41-
  9. Zoznam použitej literatúry -43-
  10. Zoznam príloh -45-

Zdroje:
 • BARTÁK, J. 1929: Z minulosti štátneho lesného hospodárstva v okolí Banskej Bystrice a Starých hôr. Kníhtlačiareň Slovenská Grafia, Banská Bystrica, 207 pp.
 • BEŇUŠKA, J. 2003: Zmeny fytocenóz kvetnatých a holých bučín počas vývojového cyklu prírodného lesa [Diplomová práca], msc., depon in Katedra fytológie, lesnícka fakulta, Technická univerzita Zvolen, 51 pp.
 • BLATTNÝ, T., ŠŤASTNÝ, T. 1959: Prirodzené rozšírenie lesných drevín na Slovensku. Slovenské vydavateľstvo poľnohospodárskej literatúry, Bratislava, 402 pp.
 • BOCKEMÜHL, J. 2000: Umierajúce lesy - otázka vedomia. Vydavateľstvo Abies, 99 pp.
 • BUBLINEC, E., PICHLER, V. 2001: Slovenské pralesy - diverzita a ochrana. Ústav ekológie lesa SAV vo Zvolene, Zvolen, 200 pp.
 • EASTMAN, J.R. 2000: Návody na cvičenia pre začiatočníkov IDRISI pre Windows, Verzia 2.0. Spojené České a Slovenské regionálne centrum IDRISI pri MZLU Brno a TU Zvolen, 162 pp.
 • FLACHBART, B. 2001: Potrebujeme prieskum ekológie lesa? Spravodajca Lesoprojektu, č. 4, roč. 33
 • FUTÁK, J. 1980: Fytogeografické členenie. In: E. Mazúr et al., Atlas SSR, SAV a SUGK Bratislava, p. 88.
 • GKÚ, 1990: Základné mapy ČSFR 1:10 000, mapové listy 36-14-21, 36-14-22, 36-32-01 a 36-32-02
 • GLONČÁK, P. 2004: Posúdenie prirodzenosti porastov ochranného pásma NPR Badínsky prales v prostredí GIS [Práca ŠVOČ], msc., depon in Katedra fytológie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita Zvolen, 8 pp.
 • HANČINSKÝ, L. 1972: Lesné typy Slovenska. Príroda, Bratislava, 307 pp.
 • KMEŤOVÁ, Z. 2002: Návrh priestorového riešenia stanovištnej klasifikácie s použitím rozhodovacieho podporného systému. Spravodajca Lesoprojektu 1/2002, roč. 34, Lesoprojekt Zvolen
 • KOLEKTÍV 2005: Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2005, Zelená správa. Ministerstvo pôdohospodárstva SR Bratislava a Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 201 pp.
 • KOLEKTÍV 1958: Typologický prieskum LZ Banská Bystrica 1957-1958, Lesoprojekt, Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen, Pobočka typologického prieskumu, Zvolen, 311 pp.
 • KOLLÁR, Š., BURKOVSKÝ, J. 1996: Časom zaviata rezervácia. Chránené územia Slovenska, č. 28 (1996), p. 2-3
 • KORPEĽ, Š. et al. 1991: Pestovanie lesa. Príroda, Bratislava, 465 pp.
 • KRIŽOVÁ, E. 1995: Fytocenológia a lesnícka typológia. Vydavateľstvo TU vo Zvolene, Zvolen, 203 pp.
 • KRIŽOVÁ, E. 2000: Lesné spoločenstvá NPR Badínsky prales. Chránené územia Slovenska č. 46/2000, ŠOP-COPK Banská Bystrica.
 • KRIŽOVÁ, E., NIČ J. 2001: Fytocenológia a lesnícka typológia - návody na cvičenia, Vydavateľstvo TU vo Zvolene, Zvolen, 116 pp.
 • LESOPROJEKT 1999: Lesný hospodársky plán pre LUC Lesy Badín so stavom k 1.1. 1999
 • LEXA, J. et al. 1998: Geologická mapa Kremnických vrchov. Geologická služba Slovenskej republiky, Vydavateľstvo Dionýza Štúra, Bratislava
 • MARHOLD, K., HINDÁK, F. et al. 1998: Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska, Veda - vydavateľstvo SAV, Bratislava, 687 pp.
 • MAZÚR, E. et al. 1980: Atlas SSR. SAV a SUGK Bratislava, 296 pp.
 • MÍCHAL, I. 1992: Ekologická stabilita, Veronica, ekologické stredisko ČSOP pre MŽP ČR, Brno, 243 pp.
 • MÍCHAL, I., PETŘÍČEK, V. et al. 1999: Péče o chráněná území - II. Lesní společenstva. Praha, 713 pp.
 • MICHALKO, J. et al. 1986: Geobotanická mapa ČSSR. Veda, Bratislava, 162 pp.
 • MIĽANOVÁ, Ľ., JÓZSOVÁ, V. 2003: Od lesov kráľovských k lesom štátnym. Lesy SR, Š.P., Banská Bystrica, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene, 91 pp.
 • PECHÁČEK, P., KOLBEL, M., URBAN, P. 1997: Budúcnosť jedle v pralesoch východnej Európy. Životné prostredie, č. 1, roč. 1997, Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava
 • PICHLER, V, HIRJAK, E., BUBLINEC, E. 2000: Stav slovenských lesov v európskom kontexte. Technický čtrnáctideník časopis o papírenské výrobě a polygrafii 3(2000), http://www.papir-nik.cz/casopis/232000/prednaska1.htm
 • RANDUŠKA, D. 1955: Stanovištný prieskum v lesníckej praxi. ŠPN Bratislava, 205 pp.
 • RANDUŠKA, D. et al. 1959: Prehľad stanovištných pomerov lesov Slovenska. Slovenské vydavateľstvo pôdohospodárskej literatúry, Bratislava, 258 pp.
 • RANDUŠKA, D., VOREL, J., PLÍVA, K. 1986: Fytocenológia a lesnícka typológia. Príroda, Bratislava, 339 pp.
 • RYBÁR, I. et al. 2004: Program starostlivosti - NPR Badínsky prales. msc., depon in ŠOP SR Správa CHKO-BR Poľana. 43
 • RYBÁR, I. et al., 2001: Projekt NPR Badínsky prales (Rezervačná kniha). msc., depon in ŠOP SR Správa CHKO-BR Poľana, 30 pp.
 • SANIGA, M. 1999: Štruktúra, produkčné pomery a regeneračné procesy Badínskeho pralesa. Journal of forest science vol. 45, 3/1999, p. 121-130
 • SANIGA, M. 2002: Pestovanie lesa. Vydavateľstvo TU vo Zvolene, Zvolen, 246 pp.
 • SCHWARZ, M. 2003: Problematika drevinového zloženia lesných porastov. Spravodajca Lesoprojektu 1/2002, roč. 34, Lesoprojekt Zvolen
 • SCHWARZ, M. ed. 2005: Príručka prieskumu ekológie lesa, http://w...