Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Hodnotenie fyzikálnych faktorov pracoviska

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42687
Posledná úprava
08.01.2014
Zobrazené
1 649 x
Autor:
jozef.r
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
S fyzikálnymi faktormi sa stretávame nielen v práci, ale aj doma. Často krát si ani neuvedomujeme, že za našou zlou náladou, podráždenosťou, či únavou sa skrývajú práve tieto faktory, ktorým sme boli počas dňa vystavení. Fyzikálne faktory ovplyvňujú nielen fyzický ale aj psychický stav človeka a pôsobia priamo na jeho zmysly. Intenzita pôsobenia niektorých fyzikálnych faktorov každým rokom narastá a preto je potrebné uvedomiť si riziká, ktoré so sebou prináša ich pôsobenie a nájsť možné spôsoby na elimináciu ich negatívneho vplyvu.

Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť fyzikálne faktory na vybranom pracovisku a navrhnúť riešenia na zlepšenie súčasného stavu. Pred vykonaním analýzy bolo potrebné oboznámiť sa s platnými legislatívnymi požiadavkami týkajúcimi sa týchto faktorov a následne zhodnotiť či dané pracovisko tieto požiadavky spĺňa.

Kľúčové slová:

hluk

vibrácie

osvetlenie

mikroklíma

pracovné prostredie

vplyvObsah:
 • I. Teoretická časť
  1 Základné pojmy - fyzikálne faktory pracoviska
  1.1 Hluk v pracovnom prostredí
  1.1.1 Vplyv hluku na človeka
  1.1.2 Opatrenia na zníženie expozície hlukom
  1.2 Vibrácie v pracovnom prostredí
  1.2.1 Vplyv vibrácií na človeka
  1.2.2 Opatrenia na zníženie expozície vibráciám
  1.3 Osvetlenie pracovného prostredia
  1.3.1 Vplyv osvetlenia na človeka
  1.3.2 Opatrenia na zlepšenie kvality osvetlenia
  1.4 Mikroklimatické podmienky na pracovisku
  1.4.1 Účinky tepla a chladu na človeka
  1.4.2 Opatrenia na ochranu zdravia pri záťaži teplom a chladom
  2 Legislatívne požiadavky z oblasti fyzikálnych faktorov na pracovisku
  2.1 Hluk
  2.2 Vibrácie
  2.3 Osvetlenie
  2.4 Tepelno-vlhkostná mikroklíma

Zdroje:
 • BALÁŽIKOVÁ, M. 2008. Metodológia predikce hluku na pracoviskách [online]. Portál BOZP info, 2008, ISSN 1801-0334. [cit. 2013-04-05]. Dostupné na internete: .
 • ČEKAN, P. 2010. Analýza záťaže vibráciami v pracovnom prostredí. In Automotive industry magazine [online]. 2010, roč. 3, č. 3, [cit. 2013-06-22]. Dostupné na internete: . ISSN 1337-7612.
 • DADO, M. 2008. Vibrácie v pracovnom prostredí. In Bezpečnosť práce. ISSN 1335-4078, 2008, roč. 8, č. 7, s 25-30.
 • Nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám
 • Mimosluchové účinky hluku. 2003. In Bezpečná práca. ISSN
 • PAULÍKOVA, A. 2012. Riziká vibrácií z ručného náradia a nástrojov. In Technika a trh [online]. 2012, roč. 23, č. 2 [cit. 2013-05-05]. Dostupné na internete: . ISSN 1210-5902.
 • RYBÁR, P. 2005. Nová legislatíva na ochranu pred hlukom v pracovnom a vonkajšom prostredí. In Slovgas. ISSN 1335-3853, 2005, roč. 14, č. 3, s. 28-29.
 • SCHWARZ, M. - DADO, M. - HNILICA, R. 2009. Pracovné prostredie a technika prostredia. Zvolen : TUZVO, 2009. ISBN 987-80-228-2090-5.
 • STN EN 12 464-1:2004 Svetlo a osvetlenie - Osvetlenie pracovných miest - Časť 1: Vnútorné pracovné miesta
 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • ZELENÝ, J. a kol. 2010. Environmentálna politika a manažérstvo organizácií. Banská Bystrica : FPV UMB, 2010, 207 s. ISBN978-80-8083-976-5.