Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 618   projektov
18 nových

Zakladné zložky životného prostredia a environmentálne rizikové faktory

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
16 x
Veľkosť
11,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10901
Posledná úprava
18.06.2019
Zobrazené
4 128 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Človeka vo vzťahu k životnému prostrediu, ktoré ho obklopuje nemožno stavať len do pozície pozorovateľa. Má totiž mnoho možností, aby prispel k ochrane všetkých hodnôt, ktoré vytvorila príroda, alebo on sám a ľudstvo dokázalo zachovať. Musí ich však využiť, aby svojou troškou pomohol naprávať škody spôsobené neuváženými činmi v minulosti, odstrániť javy, ktoré spôsobil svojej zatial jedinej možnosti existencie - Zemi.

Prioritami i naďalej zostáva znižovanie znečistenia ovzdušia, vôd, pôdy, zabezpečenie ochrany ohrozených organizmov, ale aj ostatných prvkov biologickej i krajinnej diverzity, odstraňovanie takých environmentálnych rizikových faktorov, ako hluk, žiarenie, vytvorenie podmienok pre biologickú bezpečnosť v súvislosti s geneticky modifikovanými organizmami. Osobitnou kapitolou je odpadové hospodárstvo, regulované novým zákonom o odpadoch. Treba mať na zreteli, že nie všetky pozitívne zmeny sa prejavia okamžite. Musíme však pokračovať v trende náprav v minulosti spôsobených škôd a v ďalšom rozvoji našej spoločnosti tak, aby sme neohrozili podmienky zdravého života generácií.

Kľúčové slová:

ekológia

environmentálne faktory

pôdotvorné faktory

biosféra

vegetácia

znečistenie hydrosféry

exhaláty

emisie

ochrana vôd

acidifikácia

skládkovanie odpadov

recykláciaObsah:
 • ÚVOD
  1.Životné prostredie, definícia a rozdelenie -4-
  1.1. Rozdelenie životného prostredia -5-
  1.2. Ekológia -8-
  1.3. Rozdelenie ekológie -8-
  2. Starostlivosť o životné prostredie -10-
  2.1. Tvorba a ochrana životného prostredia -10-
  2.2. Komplexná starostlivosť o životné prostredie -12-
  2.3. Princíp tvorby a ochrany životného prostredia -15-
  2.4. Národný environmentálny akčný program SR a medzinárodné aspekty starostlivosti o životné prostredie -16-
  2.4.1. Národný environmentálny akčný program SR -16-
  2.4.2. Medzinárodné aspekty starostlivosti o životné prostredie -18-
  3. Monitorovanie životného prostredia -25-
  4. Základné zložky životného prostredia -29-
  4.1. Pôda -29-
  4.1.1. Geologický cyklus vzniku pôdy -29-
  4.1.2. Pôdotvorné faktory -32-
  4.1.3. Štruktúra pôdy -32-
  4.1.4. Chemické zloženie pôdy -34-
  4.1.5. Význam a definícia pH. Rozdelenie pôd podľa pH -34-
  4.1.6. Typy pôd -35-
  4.1.7. Pôdna voda -36-
  4.1.8. Znečisťovanie a poškodzovanie pôdy -37-
  4.1.8.1. Poškodzovanie pôdy prírodnými živlami -37-
  4.1.8.2. Antropogénne poškodenie pôdy -39-
  4.1.9. Spôsoby ochrany pôdy -43-
  4.1.10. Vegetácia a jej poškodenie -44-
  4.1.11. Spôsoby ochrany vegetácie -45-
  4.2. Voda -46-
  4.2.1. Voda ako súčasť biosféry -46-
  4.2.2. Hydrologický cyklus -48-
  4.2.3. Senzorické vlastnosti vody -49-
  4.2.4. Tvrdosť vody -50-
  4.2.5. Samočistiaca schopnosť vody a vodné organizmy -52-
  4.2.6. Rozdelenie a klasifikácia vôd -54-
  4.2.7. Znečistenie hydrosféry -57-
  4.2.8. Príčiny znečistenia hydrosféry -58-
  4.2.9. Ohrozenie vody ropnými látkami -60-
  4.2.10. Čistenie odpadových vôd -60-
  4.2.11. Ochrana vody -61-
  4.3. Ovzdušie -62-
  4.3.1. Rozvrstvenie atmosféry -63-
  4.3.2. Zloženie troposféry -63-
  4.3.3. Tlak vzduchu -65-
  4.3.4. Hydrotermický komplex -66-
  4.3.5. Samočistiaca schopnosť atmosféry -66-
  4.3.6. Znečistenie ovzdušia -67-
  4.3.7. Exhaláty a emisie -70-
  4.3.8. Negatívne dôsledky znečisteného ovzdušia -77-
  4.3.8.1. Acidifikácia -77-
  4.3.8.2. Skleníkový efekt -81-
  4.3.8.3. Ohrozenie ozónovej vrstvy -85-
  4.3.8.4. Prízemný ozón -89-
  5. Rizikové faktory v životnom prostredí -91-
  5.1. Rádioaktivita v životnom prostredí -91-
  5.1.1. Znečistenie ovzdušia vnútorných obytných priestorov -95-
  5.2. Odpady a životné prostredie -98-
  5.2.1. Produkcia odpadov -99-
  5.2.1.1 Analýza vzniku odpadov v SR -101-
  5.2.2. Nakladanie s odpadmi -102-
  5.2.2.1. Využitie odpadov -103-
  5.2.2.2. Nakladanie s nebezpečným odpadom -105-
  5.3. Zneškodňovanie odpadov -108-
  5.3.1. Spaľovanie odpadov -108-
  5.3.2. Skládkovanie odpadov -108-
  5.3.3. Biochemické metódy zneškodňovania odpadov -109-
  5.4. Triedenie odpadov -111-
  5.5. Recyklácia -114-
  5.6. Energetické využitie komunálnych odpadov -117-
  5.7. Minimalizácia vzniku odpadov -118-
  5.7.1. Predchádzanie vzniku odpadov -118-
  5.7.2. Obmedzovanie tvorby odpadov -120-
  5.8. Dovoz, vývoz a tranzitná preprava odpadov -121-
  Literatúra -126-
  Zoznam použitých skratiek -127-

Zdroje:
 • Cisaň, V., Člověk a životní prostredí.,Státní pedagogické nakladatelství Praha 1987.
 • Dorst, J., Ohrožená příroda, Panorama Praha 1985.
 • Duvigneaud, P., Ekologická syntéza, Acedemia Praha 1988.
 • Hadač, E., Ekologické katastrofy, Hororizont Praha 1987.
 • Herčík, M., Ochrana životného prostredí,Dočasná vysokoškolská učebnice,VŠB TU Ostrava 1994.
 • Hrádocký, L. - Badida, M. - Majerník, M., Životné prostredie a strojarenská výroba, SjF TU Košice 1993.
 • Hyánek, L. a kol., Čistota vôd, Alfa, Bratislava.
 • Klinda, J.: Agenda 21 a ukazovatele trvalo udržateľného rozvoja, MŽP SR Bratislava, 1996.
 • Kolektív: Environmental Managment System. Slovenské centrum čistejšej produkcie, Bratislava 1997.
 • Kolektív: Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 1999. MŽP SR, Bratislava 1997.
 • Kudrna, K. et al.: Biosféra a lidstvo, Academia Praha 1988.
 • Kukal, Z.: Prírodné katastrofy. Horizont Praha 1982.
 • Míchal, J.: Ekologická stabilita. Veronica Brno 1992.
 • Mesároš a kol.: Ekológia I. Úvod do štúdia ekológie a ochrany životného prostredia . VLA gen. M. R. Štefánika Košice 1994
 • Mikoláš, J. - Moucha, B.: Maloodpadové a recyklačné technológie. Alfa Bratislava 1989
 • Miller, G. T.: Living in the environment. Wadsworth Publishing Company, California 1992.
 • Moldan, B.: Konferencia OSN o živnom prostredí a rozvoji - Dokumenty a komentáře. Rio de Janeiro, 3.-14.června 1992. Management Press Praha 1993.
 • Odum, E. P.: Základy ekologie. Academia Praha 1977.
 • Pospíchal, Z.: Ochrana životního prostředí. VUT Brno 1989.
 • Semešová, D. - Ladomerský, J.: Technológia ovzdušia a spracovanie odpadov. TU Zvolen 1995.
 • Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 1999 MŽP SR.
 • Šíška, F.: Ochrana ovzdušia. Alfa - SNTL, Bratislava 1981.
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z.z. z 29. apríla 1994 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
 • Zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch.
 • Zákon č. 223/2001 Z.z o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Zákon NRSR č. 287/1994 Z.z o ochrane prírody a krajiny.
 • Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
 • Zákon č. 138/1973 o vodách.
 • Zákon č. 76/1998 Z.z o ochrane ozónovej vrstvy Zeme.
 • ISO 14001, 1404, 14010, 14011, 14012, jún 1997