Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Postupnosť posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
2,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12741
Posledná úprava
18.08.2020
Zobrazené
4 465 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ochrana životného prostredia a zabezpečovanie trvalo udržateľného rozvoja sú v súčasnom svete veľmi dôležité témy, ktoré sú predmetom rôznych úvah, rozbor a diskusií každodenného života.
V dnešnom svete, kde vyspelosť a dynamika rozvoja niektorých regiónov je konfrontovaná s chudobu a stagnáciou iných, vo svete, v ktorom veda a technika akceleruje a prináša nové objavy pre spoločnosť je ochrana, zveľaďovanie a zachovanie kvalitného životného prostredia pre budúce generácie veľmi dôležitá.
Spoločnosť v záujme vytvárania nových materiálnych statkov prichádza s rôznymi zaujímavými, koncepčne inovatívnymi projektovými zámermi. Úspešnosť realizácie týchto zámerov závisí od určitých počiatočných predpokladov, ktoré tvoria skupinu primárnych predpokladov úspešnosti navrhovaného zámeru. Jedným zo základných predpokladov je lokalizačný faktor (umiestnenie), resp. miesto realizácie zámeru. V mnohých prípadoch sú zámery umiestňované do blízkosti národných parkov, prírodných rezervácií, chránených krajinných oblastí a pod.
...

Kľúčové slová:

EIA

Environmental Impact Assessment

posudzovanie

vplyv

posudzovanie vplyvov

životné prostredie

ekológia

enviromentalistika

ochrana životného prostredia

trvalo udržateľný rozvoj

TURObsah:
 • Úvod 5

  1 Ciele a metodika práce 6
  1.1 Ciele práce 6
  1.2 Metodika práce 6
  1.2.1 Štruktúra práce 6
  1.2.2 Postup práce 6
  1.2.3 Pramene a terminológia 6

  2 Proces posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie 7
  2.1 Predmet a rozsah posudzovania navrhovaných činností 7
  2.2 Predloženie zámeru príslušnému orgánu 7
  2.3 Účasť zainteresovanej verejnosti 8
  2.4 Zisťovacie konanie o posudzovaní navrhovanej činnosti 8
  2.5 Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti a časový harmonogram 8
  2.6 Správa o hodnotení činnosti 9
  2.7 Odborný posudok k navrhovanej činnosti 9
  2.8 Záverečné stanovisko z posúdenia navrhovanej činnosti 10
  2.9 Rozhodovanie o povolení navrhovanej činnosti 10
  2.10 Projektová analýza 10

  3 Prípadová štúdia - Športovo-relaxačný areál Hrabušice 11
  3.1 Základné údaje o zámere 11
  3.2 Proces posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie 11
  3.2.1 Zoznam orgánov zapojených do procesu posudzovania navrhovanej činnosti na životné prostredie 11
  3.2.2 Predloženie zámeru príslušnému orgánu, určenie rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu 11
  3.2.3 Vypracovanie a posúdenie správy o hodnotení a predložených stanovísk 12
  3.2.4 Prerokovanie správy o hodnotení s verejnosťou a závery prerokovania 13
  3.2.5 Predloženie odborného posudku 13
  3.2.6 Predloženie záverečného stanoviska k navrhovanej činnosti 14
  3.2.7 Požadovaný rozsah projektovej analýzy 14

  4 Diskusia 15

  Záver 17

  Výklad základných pojmov 18

  Zoznam bibliografických odkazov 19

  Príloha č. 1 - Situácia dotknutého územia 20
  Príloha č. 2 - Vizualizácia navrhovaného variantu A II. - b. 20

Zdroje:
 • AUXT, A. a kol. Športovo-relaxačný areál Hrabušice : Správa o hodnotení. Banská Bystrica : Eurelax, 2006. 6 s.
 • ČERNOHOUS, T. a kol. Športovo-relaxačný areál Hrabušice : Záverečné stanovisko číslo 6580/06-7.3/tč. Bratislava : 2006. s. 23, s. 40.
 • SIROTKA, D., ZÁSZLÓSOVÁ M. Stavebný zákon : Úplné znenie zákona so súvisiacimi predpismi. Bratislava : Eurounion, 1995. s. 28-32. ISBN 80-85568-48-9.
 • Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č. 24/2006 Z.z.
 • LL Studio, spol. s r.o.. Športovo-relaxačný areál Hrabušice : Situácia dotknutého územia. [2007-11-28]. Dostupné na internete: < http://eia.enviroportal.sk/detail.php?akcia=sportovo-relaxacny-areal-hrabusice >.